zaterdag 23 juli 2011

Wie zit achter de Arabische Lente? Deel IIDemocratie in de Arabische wereld? (vervolg)

Of de Arabische Revolutie tot ware democratie zal leiden, is dat niet zeker. Toen de D'66 leider Alexander Pechtold verheugd reageerde op de val van de Egyptische president Hosni Moebarak, zei hij te hopen dat vrije verkiezingen in Egypte zouden komen en Egypte een "leidend voorbeeld" voor de Arabische wereld zal worden. "Nu komt het erop aan dat er geen andere dictator voor Moebarak in de plaats komt en dat de rechten van het individu en minderheden worden vastgelegd in een grondwet." (1) De heer Pechtold vergiste zich in zijn woorden. Hij vergeet dat de rechten van het individu en de mensenrechten in de islam volkomen vreemd zijn, en dat er tijdens de Egyptische Revolutie ook geweld tegen een minderheid werd gebruikt. Sinds de Arabische Lente waren er totaal zeven georganiseerde aanvallen op de Kopten in Egypte. Tijdens de jaarwisseling werd een autobom ontplofd bij de Koptische kerk in Alexandrië, Egypte, waarbij 21 doden waren gevallen. Toen Moebarak van het politieke toneel verdween, grepen de radicale moslims hun kans en ze vermoordden aantal Kopten. In de ogen van links Nederland past de religieuze zuivering van christenen door moslims in Egypte niet in het plaatje van de zogeheten Arabische Lente. Toegeven aan dit drama is toegeven dat onder Moebarak de rechten voor christenen beter waren gewaarborgd, dan nu onder het nieuwe meer "democratische" bewind, aldus Isser van Dagelijks Standaard. (2) Toen 10 Koptische christenen vermoord werden, zweeg de internationale gemeenschap in alle talen. Meteen werd de zaak in de doofpot gelegd door de internationale media. Er werd ook niet aangedrongen op internationaal onderzoek, anders zou het onpartijdig onderzoek afbreuk doen aan het beeld van de Arabische Lente. In de ogen van linksprogressieven is de Arabische Lente absoluut heilig, want dat is immers democratisch! Linksprogresssieven worden ook 'lenteknuffelaars' genoemd, al geloven zij in hun eigen fabels dat de islam een 'religie van vrede' is. Zij willen niets weten van aantal feiten dat meisjes zonder hoofddoek in Egypte vogelvrij verklaard zijn, omdat ze zogenaamd ongelovig zijn. Ze werden ook door fanatici ontvoerd en verkracht. En vervolgens werden ze gedwongen zich tot de islam te bekeren. Een kleine oude Egyptische vrouw mengde zich woedend in een interview. "Het Westen doet niets. Jullie laten ons sterven!"schreeuwde ze, terwijl ze slaande bewegingen maakte met een groot gouden kruis. "De salafisten nemen Egypte over. Vorige week werd ik in de metro door twee van hen aangevallen. Ze trokken me aan mijn haar en maakten me uit voor ongelovige." (2) Vorig jaar presenteerden de zogenaamde deskundigen die onderzoek naar salafisme in Nederland deden, hun rapport, waarin gesteld werd dat het salafisme "geen bedreiging voor de democratie" is. De toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin trok ook dezelfde conclusie in zijn brief aan de Tweede Kamer. "Men bestrijdt de Nederlandse samenleving echter niet actief, maar is eerder op zoek naar een plaats binnen de samenleving waarin zij volgens de salafistische leer kunnen leven,"schreef de heer Ballin. (3) "De conclusie van de AIVD dat de salafistische centra in Nederland op dit moment niet fungeren als voedingsbodem voor jihadistisch terrorisme wordt ook bevestigd door het onderzoek." De conclusie van de christendemocraat Hirsch Ballin wordt echter niet gedeeld door iedereen. Hoewel de bestrijding van terrorisme in Nederland (en de rest van de wereld) de hoogste prioriteit is voor inlichtingendiensten, politie en justitie, begeven ze helaas al gauw aan de verkeerde kant van de wet. Ze zien met lede ogen aan hoe de radicalen, vaak onder de naam salafisten, vrijheid in een democratie misbruiken om islamitische jongeren van die democratie doen te vervreemden en de integratie van moslimjongeren in de Nederlandse samenleving geheel te ondermijnen. Het blijkt dat de overheid zich niet alleen mag bemoeien met het islamitisch geloof en ook nauwelijks in staat is om actie te ondernemen tegen radicale moslims die niets illegaals doen. (4) De Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding (NCTb) waarschuwde al in maart 2007 dat het salafistisch gedachtengoed een opstap kan zijn naar radicalisering en zelfs geweld. Het heeft volgens de NCTb in 2005 en 2006 al sterk aan invloed gewonnen in Nederland. "De groei sinds de moord op Theo van Gogh is explosief,"zei een anonieme veiligheidsbron. Jonge salafistische imams zijn volgens de NCTb zeer goed op de hoogte van de spelregels van de rechtsstaat. De salafisten bespelen ook de publiciteit, want veel niet-radicale moslimjongeren hebben grote bewondering voor hun vroom ogende broeders. (4) Ook waarschuwde een anonieme bron binnen de NCTb dat de verspreiding van het salafistische gedachtengoed kan leiden tot polarisatie en etnische spanningen in de samenleving. De uitspraak van de oude Egyptische vrouw bewijst dat de salafisten die de zuivere leer van de islam nastreven, uit zijn op de ontwrichting van een niet-islamitisch samenleving. De salafisten zijn zo fel tegen gelijke rechten voor man en vrouw, pluralistische samenleving en de democratische rechtsstaat! Het geweld tegen de Kopten maakt de prille ontwikkeling naar de volwaardige democratie in Egypte zo goed als zeker onmogelijk! 

Een ander feit is een opiniepeiling van het Amerikaanse Pew Research Center, die bewees dat een overgrote meerderheid van de Egyptenaren voorstander is van de invoering van de Sharia! 75% van de Egyptenaren blijkt voorstander te zijn van het stenigen van overspelige vrouwen, het afhakken van de hand van een dief en het vermoorden van moslims die overgaan tot een ander geloof. (5) Het is voor ons heel duidelijk dat islam en democratie niet samen kunnen gaan. De Israëlische minister van defensie Ehud Barak had eerder gezegd dat Egypte nooit een westerse democratie kan worden, omdat de Egyptische samenleving niet pluralistisch is. Want in de islam ontbreekt pluralisme volkomen, die de voorwaarde voor de volwaardige democratie moet worden. Niet alleen in Egypte, maar ook in alle Arabische landen ontbreekt pluralisme volkomen. Geheel anders dan het Westen heeft de democratie in de Arabische wereld de afgelopen eeuwen nauwelijks ontwikkeld. Democratie is eigenlijk westers en vindt haar oorsprong in het Oude Griekenland, de bakermat van de westerse beschaving! Niet in Arabië!

Democratie is afgeleid van twee Griekse woorden démos (volk) en krateo (heersen, regeren) en betekent dus letterlijk "volksheerschappij." Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene. In een democratisch bestel is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretisch) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het gelijkheidsideaal dat iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is. (6) De Griekse staatsman Kleisthenes (570 v. Chr. - 507 v. Chr.) was de stichter van de democratie in Athene. Beroemd was de lijkrede van Perikles (Perikleous logos epitaphios), toen Perikles zijn toespraak over de democratie hield:"Wij hebben een staatsvorm, die niet een kopie is van de instellingen van onze naburen. In plaats van andere na te bootsen zijn wij juist een voorbeeld voor hen. Onze staatsvorm heet een democratie, omdat ze in handen is van velen en niet van enkelen. In persoonlijke geschillen verzekeren onze wetten gelijk recht aan allen en de publiek opinie eert een ieder, die zich door iets onderscheidt in het openbare leven boven anderen, niet om de klasse, waartoe hij behoort, maar om zijn waarde alleen. Armoede is voor niemand, die de staat van nut kan zijn een beletsel, hoe gering zijn aanzien ook is!"  Twee grote gebeurtenissen in de geschiedenis van Europa hadden hun belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de democratie; de Magna Charta en het Althing. De Magna Charta, de beroemde vrijbrief, die de Engelse koning Jan zonder Land in 1215 door zijn baronnen werd afgedwongen, is zo uniek dat voornamelijk over de verhouding tussen de koning en zijn leenmannen handelt, en bevat ook enige bepalingen waarin vrijheden aan de kerk, aan burgers en aan boeren werden gewaarborgd. (7) Aantal historici zien in de Magna Charta een stap naar de Engelse democratie. Alleen de Rooms Katholieke kerk was fel tegen de Magna Charta en verklaarde deze document van nul en gener waarde! Toen de Vikingen IJsland gingen koloniseren, hielden de nieuwe IJslanders hun eerste Nationale Vergadering en werd de nieuwe natie geboren. Volgens de overlevering heeft dat gewichtige feit in het jaar 950 plaats gehad. De vergadering dat elke zomer gdurende twee weken in de open lucht gehouden werd, werd het Althing genoemd. (8) De historici noemen dit wel het oudste parlement in Europa. In de Atheense democratie en in de Middeleeuwse Italiaanse stadsstaten bestond een soort loting, die we tegenwoordig niet meer gebruiken. Vroeger hadden de magistraten aanzienlijke macht en hun functies werden niet toegewezen door te kiezen. Daarom zag men deze verkiezing als oligarchisch. Alleen met loting had elke burger even een grote kans om een functie te kunnen bekleden. Er bestonden wel controles en mogelijkheden om iemand af te zetten, als het bleek dat een door loting gekozen magistraat zijn functie niet behoorlijk goed uitvoerde. (6) Tegenwoordig is de democratie vormgegeven door middel van verkiezingen. In de 17e en de 18e eeuw begon dit te veranderen doordat renaissance, humanisme en verlichting een geleidelijk losweking van kerk en staat bewerkten. De vorst kreeg een nieuwe macht tegenover zich: het volk. Eeuwenlang had de Rooms Katholieke kerk de democratisering in toom weten te houden. De achtiende-eeuwse verlichting zorgde ervoor dat het kerkelijke gezag wegviel en de parlementaire gedachte opkwam. In de 20ste eeuw is van de absolute macht van de vorsten geen sprake meer, want de machtsverdeling tussen koning (ook een president) en parlement is definitief vastgesteld.
Er zijn wel nadelen én gevaren verbonden aan de democratie! De Griekse filosoof Plato (427 v. Chr. - 347 v. Chr.), die utopische ideeën in zijn boek "De Staat" (zeer favoriet bij communisten, socialisten, fascisten en Illuminati!) schreef, was een fel tegenstander van de democratie, omdat democratie volgens hem leidt tot dictatuur, zoals de geschiedenis hem gelijk geeft en aantal gevallen laat zien. De langs democratische wegen machtsovername door Adolf Hitler in Duitsland was daarvan een voorbeeld. Een ander nadeel is dat politici en bestuurders vaak unanieme besluiten nemen, zonder dat de kiezer enig idee heeft van deze zogenaamde "democratische" besluiten vandaar rationele onwetenheid! U zou er bijna zeker zeggen van kiezersbedrog. Hierdoor kunnen lobbygroepen, subsidies en voor politici gunstige regelingen uiterst schadelijk zijn voor de samenleving. Subsidies aan linkse pressiegroepen en islamitische stichtingen, zoals de salafistische, zijn zeer onverantwoord en ondermijnen de democratische verworvenheden. Winston Churchill was zeer bewust van de nadelen en gevaren van de democratie en zei letterlijk;"Democratie is de slechtste regeringsvorm, op alle andere methoden, die al geprobeerd zijn, na." Abortus - en euthanasiewetten zijn voorbeelden die door de meerderheid van de volksvertegenwoordigers op 'n democratisch wijze werden goedgekeurd. Dus mag er in naam van de democratie gemoord worden. De Bijbel laat ons een voorbeeld van 'democratie' in het Oude Israël zien, zonder dat u werkelijk beseft! In de dagen van de richters was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen en niet in de ogen van de Here God! (Richteren 17:6, 21:25) Men raadpleegde de Here niet en legde wetten ook niet voor aan de Here, hoewel God hun Soevereine Heerser en Koning was. Dat de regering door het volk gekozen is, doet ieder wat goed is in zijn ogen, zoals abortus goed is in de ogen van de democraten, omdat zij denken dat het geen kwaad kan zijn. De Bijbel leert echter dat regeringen en andere overheden als politie en justitie door God ingesteld zijn en de regering én het volk hun rekenschap aan God moeten afleggen! (Romeinen 13:1-7, Titus 3:1)) Niet voor niets worden de overheden dienaren Gods genoemd. Jezus Christus is immers het hoofd van alle overheden en machten. (Colossenzen 2:10) Echter doen de westerlingen, die door de verlichting en het humanisme sterk beïnvloed zijn, het tegenovergestelde: de regering staat niet langer in dienst van God, maar van het volk. Het volk is de god, zo redeneert men. We mogen God dankbaar zijn dat onze vrijheid en verworvenheden in een democratisch geregeerde land nog steeds niet ontsporen. Maar het zal in de nabije toekomst zéér zeker gaan veranderen, als de regering en linkse, liberale en christelijke (!) partijen hun hand onder hun boezem steken en hun oog dichtknijpen voor de verdere radicalisering onder de moslimjongeren. Het ontsporingsproces is al reeds gevorderd dat onze samenleving dreigt te ontwrichten en onze vrijheid en democratische verworvenheden voorgoed verloren zullen gaan. Daarom roept de Bijbel ons op voor de regering te bidden, opdat onze vrijheid en verworvenheden niet teloor zullen gaan. (I Timótheüs 2:1) Tragisch genoeg realiseren zeer veel (lauwe!) christenen zich niet dat vrijheid juist een geschenk van God is aan alle mensen. (Leviticus 25:10, II Corinthiërs 3:17) De apostel Petrus schreef dat wij door de wil van God aan de regering onderdanig moeten zijn en ook in vrijheid mogen leven:

"Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil: hetzij aan de keizer, als opperheer, hetzij aan stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zó is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als..."
I Petrus 2:13-15

Petrus waarschuwde ernstig voor kwaadwillende mensen, die vrijheid misbruiken voor hun eigen misdadige doeleinden, zoals de vroom ogende salafisten, die zeggen dat ze aan de Nederlandse wet houden, juist misbruik willen gaan maken van vrijheid om de democratie omver te werpen en een islamitisch en op Sharia geschoeide staat te vestigen:

"..niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods."
I Petrus 2:16

Petrus vermaant ons dat we respect moeten tonen voor medemensen en hun meningen en ook voor God en een president en een koning zoals onze koningin Beatrix:

"Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer."
I Petrus 2:17

U ziet nu hoe de Bijbel vrijheid hoog in het vandaal houdt. God heeft ons vrije wil gegeven om een keuze te maken, precies zoals we ook in het Bijbelboek Genesis lezen dat Adam en Eva vruchten vrij mochten eten van alle bomen in de hof van Eden allesbehalve van de verboden boom der kennis van goed en kwaad. (Genesis 2:15-17) God heeft nooit gewild dat de mens een willoze slaaf moet zijn, anders kan de relatie tussen God en de mens niet gebaseerd zijn op vrijwilligheid en liefde. Het staat de mens geheel vrij om te kiezen dat hij vóór of tegen God zou kiezen. In tegenstelling tot de Bijbel houdt de Koran vrijheid helemaal niet in het vaandel. Volgens de Koran is ieder moslim een slaaf van Allah en is absolute gehoorzaamheid aan Allah geboden, anders volgt er een zware straf op ongehoorzaamheid. (Soera 4:14, 38:26, 39:13) In tegenstelling tot de Bijbel die leert dat ieder mens onderdanig moet zijn aan de overheid en ook belasting moet betalen (Romeinen 13:6-7), leert de Koran dat moslims géén belasting hoeven te betalen aan de ongelovige overheid! Ook roept de Koran moslims op tot ongehoorzaamheid aan de niet-islamitische overheid:

"En gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet en sla geen acht op hun grievende taal, stel uw vertrouwen in Allah, want Allah is Toereikend als Beschermer."
Soera 33:48

Ook zegt de Koran dat de ongelovige leiders extra zwaar gestraft moeten worden:

"Onze Heer, geef hun een dubbele straf en vloek hen met een zware vloek."
Soera 33:68

Maar de Bijbel maakt echter duidelijk dat we de overheden en een koning of een president niet mogen vervloeken. (Exodus 22:28) In de dagen van Jezus en de apostelen heeft de Bijbel de gelovigen opgeroepen de keizer te gehoorzamen en te eren, gezien het feit dat de keizer geen christen maar heidens afgodendienaar was! Nog nóóit heeft de Bijbel ons opgeroepen ongelovige leiders niet te hoeven gehoorzamen. Er is zo'n groot en fundamenteel verschil tussen de Bijbel en de Koran, omdat beide boeken niets gemeenschappelijks met elkaar hebben! Oproep tot ongehoorzaamheid aan de niet-islamitische regering door de Koran is een vorm van wetteloosheid! Als u nog steeds niet wil geloven dat de Koran moslims oproept tot ongehoorzaamheid aan niet-islamitische overheden en vervloeken van niet-islamitische leiders en overheden, dan zullen foto's die hieronder zijn geplaatst, u wel ervan overtuigen. De foto's waren gemaakt tijdens de demonstratie van enkele duizenden moslims, die in augustus 2007 in Londen plaats had gevonden. De Engelse teksten zijn duidelijk op hun spandoeken en borden van de moslims, die tegen komst Geert Wilders demonstreerden, te zien. Bekijk de foto's hieronder goed en lees de Engelse teksten:

Vertaald: "Islam zal de wereld domineren.
Vrijheid gaat naar de hel "

Vertaald: "Britse politie, loop naar de hel"
Nog een ander foto van demonstratie van moslims tegen Salman Rushdie, die door de Engelse koningin Elizabeth  werd geridderd. U ziet de tekst van de spandoek geheel rechts, waarop staat te lezen; God vervloekt de koningin.


De foto's bewijzen volkomen dat de islam beslist niet tolerant, menslievend en vredelievend is, zoals islamapologeten, linksprogressieven en sommige moslims ons wel hebben wijsgemaakt. Geloof hun leugens absoluut niet!  Er zijn wel gematigde moslims, maar...gematigde islam bestaat niet! U moet goed beseffen dat islam en democratie ook niet samen kunnen gaan. Geert Wilders is de enige realist in Politiek Den Haag, toen hem  werd gevraagd wat hij van de val van Moebarak vond. "Historisch moment. Het Egyptisch volk is bevrijd van dictator Moebarak. Ik hoop dat ze er geen islamitisch dictatuur voor in de plaats krijgen,"klonken de realistische woorden van Geert Wilders.

In een gesprek met NU.nl stelt Geert Wilders dat Tunesië, Libië en Egypte nooit democratieën kunnen worden met de islam als dominante godsdienst. "Die mensen willen af van de dictatuur. En als dat lukt, ben ik blij voor ze. Maar er liggen enorme gevaren op de loer en het is de vraag of die niet worden onderschat,"zuchtte de heer Wilders. "U verwacht dus eigenlijk niet dat er in het Midden-Oosten democratieën gaan ontstaan?"vroeg een journalist. "Islam en democratie gaan niet samen. Dat is intrinsiek tegenstrijdig aan elkaar. Dat is zoiets als water en vuur. Dat wil niet zeggen dat moslims en democratie niet samengaan. Ik heb hier ook altijd het onderscheid gemaakt tussen de fascistische ideologie en de mensen." "Dus islam en democratie gaan niet samen, maar democratie en moslims wel?" "Maar dan moeten die moslims - dat is een beetje tegenstrijdig - meer en meer afstand nemen van de islam. Of je kan zeggen: hoe minder moslim je bent, hoe beter het kan. Als dat niet gebeurt, zal het nooit kunnen en zal elke democratie fake zijn." Toen werd Geert Wilders gevraagd of de Arabische opstanden voor verlichting kunnen zorgen, schudde hij z'n hoofd. "Dat kan niet met de islam. Dat is onmogelijk. Luister naar de leuzen die je hoort vanuit Tripoli over het einde van Khadaffi. Luister naar die leuzen. Dat zijn religieuze teksten. Religieus! Luister naar wat ze zeggen. Dat zijn teksten, als je die zou horen, zou je geloven dat het niet makkelijk is om daar voor verlichting te zorgen." "Wat roepen ze dan?" "Ze willen een kalifaat, een islamitisch rijk. De minister van Buitenlandse Zaken van Italië kwam ermee. Die zei: Hoor wat ze zeggen Honderdduizenden mensen roepen dat ze een kalifaat willen stichten in Libië!"
De heer Wilders waarschuwde dat als de Moslim Broederschap de macht in handen neemt in Egypte, zal de Sharia ingevoerd worden. Hij wees erop dat de islam niet alleen een religie is, maar ook een politiek systeem. De islam kent geen scheiding tussen kerk en staat, zoals het wel het geval is in het Westen. In de westerse democratie is het volk soeverein, maar in de islam ligt de soevereiniteit bij Allah en de mensen zijn zijn kaliefs. De door profeet Mohammed gegeven islamtische wetten, de Sharia, moeten worden beschouwd als grondbeginselen, die absoluut niet mogen worden geschonden! De islamitische geleerde Tahari schreef;"De bewering dat de islam onverenigbaar is met democratie, moet niet worden gezien als vernedering van de islam. Integendeel, vele moslims zouden het als een compliment opvatten, omdat ze oprecht geloven dat hun theocratische ideologie superieur is aan een door mensen gemaakte regering." (10) U ziet dus dat de islam een autoritaire politiek-ideologisch religie is en niet verenigbaar kan worden met westerse democratie! De Koran bewijst dat Allah tegen democratie is, en benadrukt dat 'alle heerschappij aan Allah' toebehoort. (Soera 2:165, 35:20, 35:13) Heel interessant wordt het als we een korantekst lezen dat Allah niet alleen tegen democratie is, maar ook tegen deelname aan zijn koninkrijk!

"Zeg:"Allah weet het best, hoelang zij daar vertoefden." Hem behoren de geheimen der hemelen en der aarde, hoe Ziende is Hij en hoe Horende! Zij hebben geen vriend buiten Hem en aan Zijn koninkrijk laat Hij niemand deelnemen."
Soera 18:20

Het feit dat Allah alle moslims en niet-moslims niet laat deelnemen aan zijn koninkrijk, spreekt boekdelen. De Bijbel leert echter dat wedergeboren christenen die Here Jezus als hun Verlosser, Zaligmaker en Heer aanvaarden, aan het Koninkrijk van God mogen deelnemen! Lees twee bijbelteksten goed, dan zult u een groot verschil tussen de Bijbel en de Koran gauw merken:

"..En Hij (Jezus) zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen, dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worde."
Marcus 4:11-12

"Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en Vader gemaakt - Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen."
Openbaring 1:6

Het is uiterst dwaas om de Bijbel met de Koran te vergelijken, zoals sommige dominees de Bijbel én de Koran op de toonbank in hun kerken hebben gelegd! Geert Wilders waarschuwde ernstig;"Iedereen die zegt dat het christelijk geloof met de islam te vergelijken is, heeft totaal geen kaas gegeten van de islam. Niet omdat ik het niet zou willen, maar omdat het niet kan. Ik kan ook niet van een auto een vliegtuig maken." (9)

U zult wel zien dat Geert Wilders en enkele critici hun gelijk zullen krijgen, als het blijkt dat de Arabische Lente niet tot democratie leidt. Een belangrijk maar zeer zorgwekkende ontwikkeling heeft Israël zeer verontrust: Een belangrijk Amerikaanse regeringsfunctionaris deelde mede dat Washington geen andere keuze heeft dan relaties aan te knopen met de Egyptische Moslim Broederschap. "Wat volgt daarna?"vroeg Israël zich af. Zou Washington ook diplomatieke betrekkingen aanknopen met Hamas en Hezbollah? De regering Obama had op woensdag 29 juni 2011 al aangegeven dat het officiële banden wil aangaan met Egypte's groeiende macht, de Moslim Broederschap. Toen eerder dit jaar de voormalige dictator Hosni Moebarak werd verdreven, benadrukte de regering Obama dat de Moslim Broederschap "een randgroepering"was, en dat "critici de invloed van de islamisten op de Egyptische samenleving overdreven." Nu blijkt het dat de Amerikaanse president met gespleten tong spreekt, toen een anonieme functionaris van het Witte Huis Reuters vertelde dat de regering Obama de feiten onder ogen heeft moeten zien en nu besloten heeft om "contact te hebben met alle partijen die meedingen naar het parlement of het presidentschap" in Egypte. (11) Hoewel de Moslim Broederschap op dit moment niet actief betrokken bij terrorisme is, heeft deze beweging wel een zeer gewelddadig verleden en blijft hij verwante terreurgroepen in de gehele regio steunen. De Broederschap was tijdens de Egyptische Revolutie opvallend terughoudend en kondigde eind april 2011 aan een nieuw politieke partij te hebben opgericht om mee te doen aan de Egyptische verkiezingen in september dat jaar. De nieuwe partij heeft de naam Vrijheid en Recht gekregen. Laat u dus niet misleiden door de door de Moslim Broederschap gebruikte termen vrijheid en recht. De communisten hadden in het verleden de term vrijheid ook gebruikt! Met de term vrijheid bedoelt de Broederschap Sharia! Er is bezorgdheid in Israël dat als Washington bezwijkt voor de zware druk om de Moslim Broederschap te accepteren, het uiteindelijk ook zijn armen kan openen voor Hamas en Hezbollah. (11) Al eerder in het verleden had Amerika diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met de PLO van wijlen Yasser Arafat. De vroegere president Ronald Reagan besloot op 14 december 1988 dialoog met de PLO te laten aangaan. De presidentiële verklaring van Ronald Reagan luidde:"De Palestijnse BevrijdingsOrganisatie heeft vandaag resoluties 242 en 338 van de VN-Veiligheidsraad aanvaard, waarin het bestaansrecht van Israël erkend moet worden en afstand van het terrorisme moet worden genomen. Deze resoluties zijn al lange tijd onze voorwaarden voor een inhoudelijke dialoog geweest. Ze zijn voldaan. Daarom heb ik toestemming gegeven voor het aangaan van inhoudelijk dialoog met PLO-vertegenwoordigers." (12) Het aanknopen van diplomatieke betrekkingen met de PLO door Amerika heeft desastreueze gevolgen voor zowel Amerika als Israël en is uiterst schadelijk voor beide landen geweest. Nu zegt de Moslim Broederschap tegen Amerika:"Laat Israël vallen!" Of Amerika op de eis van de Broederschap zou ingaan, zal de toekomst een uitkomst brengen.

De Moslim Broederschap (in het Arabisch: al-ichwan al-moeslimoen), of kortweg "De Broederschap" (al ichhwân), werd als wereldwijde, machtige en invloedrijke islamitische beweging, waartoe verschillende islamitische en politieke organisaties en partijen in het Midden-Oosten gerekend worden, in 1928 in Egypte opgericht met de geheime steun van de Jezuïeten. De oprichter van de Moslim Broederschap was Hassan al Banna (1906-1949). Hassan al Banna was een vrijmetselaar en een vurig bewonderaar van Adolf Hitler. Hij schreef onophoudelijk brieven aan Adolf Hitler en zei zelf dat hij veel bewondering had voor de nazi-bruinhemden. Het motto van de Moslim Broederschap luidt:"Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg, en dood voor Allah onze hoogste aspiratie." (13)

Het logo van de Moslim Broederschap (links)
en de oprichter Hassan al Bana (rechts)
De Moslim Broederschap streeft ernaar om een in haar ogen rechtvaardig Islamitisch Rijk te stichten dat de hele islamitische wereld omspant, met het plan om stapgewijs de islamisering van in meerderheid islamitische naties na te streven met alle wettelijke middelen die daartoe ter beschikking staan. Het uiteindelijk doel van deze politiek-ideologische beweging is het stichten van het Kalifaat, die de hele wereld zou omspannen! Zie de afbeelding van "de map van de Verenigde Staten van Islam" hieronder:


De Amerikaanse auteur en onderzoeker John Loftus, die toegang had tot de geheime archieven van de Amerikaanse regering en de NAVO bestanden, onthulde dat de Moslim Broederschap connecties had gehad met de nazi's en de ideologie van de Broederschap veel gemeen had met de nazi-leer. De Arabische nazi's haatten het Joodse volk, de democratie en de westerse cultuur.

Het NOS journaal en de meeste reguliere media hebben u vast en zeker niet gemeld dat de geestelijke leider van de Moslim Broederschap, Yusuf al-Qaradawi, op 18 februari 2011 uit ballingschap naar Egypte triomfantelijk was teruggekeerd. Toen hij op het beroemde Tahrirplein in Caïro verscheen, werd hij als een held ontvangen door de naar schatting twee miljoen Egyptenaren, die naar hem kwamen luisteren. Sjeik Yusuf al-Qaradawi was tientallen jaren geleden verbannen uit Egypte door Moebarak en mocht ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannie niet in wegens zijn radicale opvattingen en onderwijs. Maar dat hield de imam niet tegen. In plaats daarvan kreeg hij zendtijd op al-Jazeera, waar zijn show "Sharia and Life" al snel het best beoordeelde programma werd op de TV-zender in het Midden-Oosten.

Sjeik Yusuf al-Qaradawi
 Tijdens zijn toespraak op het Tahrirplein adviseerde al-Qaradawi degenen die Moebarak hadden afgezet, dat "de revolutie nog niet klaar is." Hij benadrukte dat de democratie in Egypte moet verlopen volgens islamitisch model en niet volgens westers model! (14) Precies zoals Adolf Hitler zei:"Ik zal de democratie gebruiken om haar te vernietigen." Hij, de antidemocraat, werd een democraat, hield keurig aan de democratische spelregels en won de verkiezingen. Toen Hitler de macht overnam, gaf hij de doodssteek aan de democratie! In de ogen van Adolf Hitler moest de democratie verlopen volgens nazi-model en niet volgens traditioneel westers model!! Professor William Jacobson van de Cornell Law school merkte treffend op dat de gebeurtenis aangeeft dat de "yuppie revolutie" in Egypte voorbij is en de islamitische revolutie nu is begonnen. (14) Het is uiterst dwaas van de westerse media om al-Qaradawi en de Moslim Broederschap nog steeds te vergoelijken. Dat al-Qaradawi absoluut niet gematigd is, spreekt de lange geschiedenis voor zich: giftige decreten tegen Israël, algemene haat tegen alle ongelovigen, in het bijzonder tegen Joden en christenen, en oproepen tot aanvallen op Amerikanen in Irak. Toen hem bijvoorbeeld een paar jaar geleden werd gevraagd naar interreligieuze dialoog tussen moslims en Joden, zei Qaradawi:"Er is geen dialoog tussen ons, behalve door het zwaard en het geweer. We bidden tot Allah om deze beklemende Joodse, zionistisch groep mensen weg te nemen.. Spaar geen enkele van hen... Tel hun aantal en doodt hen tot de allerlaatste." (14)

Qaradawi; Dit is mijn boodschap aan de
verraderlijke Joden.. 
 De sjeik al-Qaradawi blijft zeer toegewijd aan het ongewijzigde doel van de Moslim Broederschap om de Sharia wetgeving op te leggen met het doel uiteindelijk een islamitisch rijk op te richten. Onthoud goed: de islam streeft naar de totale wereldheerschappij! De bewering van de westerse media dat de Moslim Broederschap geen bedreiging vormt, is een gore leugen! 

Het ware gezicht van de straten in Egypte, Tunesië, Libië, Jemen, Syrië is de islam! Democratie in de Arabische wereld bestaat helemaal niet!! De westerse leiders zijn stekeblind voor het keiharde feit dat Israël de enige echte democratie in het Midden-Oosten is, terwijl de omringende landen dictatoriaal geregeerd zijn. Het feit dat Saoedi-Arabië, in 1923 gesticht door de Saoedi's met hulp van de Jezuïeten, een streng wahabistisch geregeerd land is en geen democratie kent, bewijst voldoende. Een ander feit is dat de democratie in de Arabische wereld nauwelijks ontwikkeld kan worden, omdat de islam de normale democratische ontwikkeling sterk geremd heeft, zoals de kerk het in Europa eeuwen geleden deed. Het is totaal oneerlijk en huichelachtig van de media en aantal wereldleiders dat ze Israël ervan vals beschuldigd hebben de mensenrechten te schenden, terwijl de mensenrechten in de Arabische wereld in werkelijkheid met voeten getreden worden!  De door de G8-landen toegezegde financiële hulp van 40 miljard dollar aan de "prille democratieën" Egypte en Tunesië is weggegooid geld! De naïeve, arrogante en onverantwoorde Europese regeringsleiders smijten ons eigen belastinggeld weg met hun zogenaamde hulp aan Griekenland in nood en de Arabische wereld, zonder dat we onze centen ooit zullen terugzien. Ze zijn verschrikkelijk hoogmoedig geworden door te denken dat ze problemen kunnen oplossen. Na hoogmoed komt de val. (Spreuken 16:18) De Bijbel zegt dat God de hoogmoedigen wederstaat. (Jacobus 4:6, I Petrus 5:5) Het is heel interessant om te weten dat de grote anti-kapitalist Wladimir Lenin met behulp van het kapitaal aan de macht gekomen was. De Duitsers en de Amerikanen hadden Lenin aan de macht geholpen! In 1920 schreef Lenin een artikel dat een aanhanger van de proletarische revolutie compromissen of overeenkomsten met kapitalisten mag sluiten, mits het er helemaal van afhangt om wat voor een overeenkomst is. Lenin zocht naar "handelsbetrekkingen met de kapitalistische vijanden" en deed het aanbod aan het Westen. Het Westen ging op Lenins aanbod in en leverde een belangrijke bijdrage tot de industriële ontwikkeling van Rusland, die zich later tegen dezelfde Westen keerde! Lenin schreef letterlijk;"Wanneer wij dat bereiken en wij stevig op eigen benen staan, hoeven wij voor geen enkele kapitalistische vijand meer vrees te koesteren." (15) Nog een opmerkelijk feit: Degenen, die Lenin aan de macht hadden geholpen, waren niet alleen schatrijke bankiers, maar ook Illuminati! Nu valt het Westen in oude fout terug door grootschalige financiële hulp te geven aan de Arabische wereld bij het zogenaamde democratiseringsproces! Dezelfde Arabische wereld zal uiteindelijk zich tegen het Westen keren, als de tijd rijp is! De islamisten lachen de domme en onwetende westerse leiders gewoon uit! Zelfs Lenin noemde westerse leiders, progressieven, sympathisanten en activisten "nuttige idioten." Vandaag zijn links-progressieven, pro-palestijnse sympathisanten, activisten, meelopers en westerse leiders nuttige idioten in de ogen van de islamisten. Duitsland had besloten 100 miljoen euro aan de Libische rebellen geleend om "het land opnieuw op te bouwen" en "humanitaire hulp te kunnen bieden." (16) Dat had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle op 24 juli 2011 medegedeeld. De situatie is volgens Westerwelle "lastig", omdat er een groot gebrek aan financiële middelen is om de noodzakelijke structuren weer op te bouwen. Hij hoopt met het geld de medische en voedseltekorten, zoals die vooral in het oosten van Libië bestaan, aan te vullen. Juist op het moment dat de Veiligheidsraad van de VN het geld vrijgeeft voor de nieuwe regering van Libië, pakt Duitsland het bedrag uit Khadaffi's tegoeden. (16) Naar eigen zeggen heeft Duitsland "miljarden euro's" bevroren.           

De lessen van de geschiedenis

Westerse politici en regeringsleiders die de Arabische Lente verwelkomen, maken inderdaad hun grootste historische fout! U zou ervan kunnen zeggen dat zij historische blunder hebben begaan. Zij vergeten de belangrijke (en waardevolle) lessen van de geschiedenis volkomen, precies zoals de Duitse filosoof Friedrich Hegel zei;"De geschiedenis leert ons dat de mens niets heeft geleerd van de geschiedenis." Zouden westerse politici en regeringsleiders zich erop wagen de Arabische Lente te vergelijken met de Praagse Lente? Ik kan u verzekeren dat de Arabische Lente absoluut niet kan worden vergelijken met de Praagse Lente. In 1968 was het Tsjechoslowaakse volk niet in opstand gekomen tegen de communistische machthebbers. Het waren vrijzinnige communisten, die het initiatief namen om vrijheid te schenken aan hun volk. De Tsjechoslowaakse nieuwe leiders, Alexander Dubcek, Ota Sik en Josef Smrkovsky wilden het socialisme in Tsjechoslowakije een "menselijke gezicht" geven en ontwierpen een program dat onder meer vrijheid van meningsuiting, een federale staatsvorm en verregaande democratisering in het vooruitzicht stelde. Het moedige besluit kreeg ook instemming van het Tsjechoslowaakse volk. Maar de plannen en maatregelen van de partijleider Dubcek verontrustten Moskou. De Russische leider Leonid Brezjnev besloot een einde te maken aan de Praagse Lente. In de nacht van 20 op 21 augustus 1968 bezetten troepen uit Rusland Tsjechoslowakije en de Russische tanks rolden in de straten van Praag binnen. Tot verbijstering gaf de Tsjechoslowaakse bevolking blijk van haar ongenoegen. "Ivan, ga naar huis!"schreeeuwde een meisje tegen een sovjetsoldaat. Anderen lieten het niet bij woorden en staken tanks en andere legervoertuigen in brand. De Russische soldaten hadden zo'n ontvangst uiteraard niet verwacht, want hun was verteld dat ze "Tsjechoslowakije zouden bevrijden van een reactionaire kliek die het volk onderdrukte." De ontluikende Praagse Lente werd helemaal verpletterd door de Russische winter. Als protest tegen de Russische bemoeienis met de hervormingen in Tsjechoslowakije, waardoor de plannen van Dubcek niet konden worden gerealiseerd, stak een 21 jarige student in de filosofie, Jan Palach genaamd, zichzelf op 16 januari 1969 op het Wenceslasplein in Praag in brand. Bij de Arabische Lente is het omgekeerd: het volk komt in opstand tegen de machthebbers en enkele Arabische jongeren staken zichzelf in brand.

De andere geschiedenislessen zijn de grote gebeurtenissen die de wereld voorgoed hadden veranderd; de Franse Revolutie en de Russische Revolutie. Dat de beide revoluties wel veel gemeen hebben met de Arabische Revolutie, zult u in het vervolg van het artikel "Wie zit achter de Arabische Lente?" lezen.

                                                 Wordt vervolgd.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                      
                                                                                Paul  


Bronnen en referenties:

  (1) DePers
  (2) Dagelijks Standaard
  (3) Overheid.nl
  (4) DePers. 9-10-2007
  (5) Pew Research Center
  (6) nl.wikipedia.org/wiki/Democratie
  (7) Elseviers wereldgeschiedenis
  (8) Archeologie: De Vikingen
  (9) nu.nl/politiek/met islam is elk democratie fake
(10) Het Vrije Volk: islam en democratie gaan niet samen
(11) Israel Today 30-06-2011
(12) findarticles.com/U.S. opens dialogue with PLO
(13) nl.wikipedia.org/wiki/Moslim Broederschap
(14) Israel Today 27-02-2011
(15) Christus of ideologie, door J.A.E. Vermaat
(16) NRC Handelsblad 24-07-2011

                

2 opmerkingen:

MaxPen zei

Hoelang denkt u dat het duurt voor dat Islam het meeste volgelingen heeft wereldwijd?

De burcht sion zei

Beste MaxPen, de islam rukt snel op en heeft al steeds meer volgelingen gekregen. In Nederland lopen de kerken leeg en de moskeeën schieten als paddestoelen uit de grond in ons land. Bijvoorbeeld een domme CDA-politicus in zoetermeer wil ondanks het felle protest van buurtbewoners een moskee laten bouwen. Zeer naïef zijn de meeste CDA-ers. Wereldwijd is de islam inderdaad de snelgroeiende religie. Ik weet niet hoe lang het zou duren eer de islam wereldwijd meer aanhangers zou krijgen dan het christendom. Ik moet denken dat Nederland in het begin van de jaren zestig geen moslims en geen moskeeën had. In de afgelopen vijftig jaren heeft Nederland al een miljoen allochtonen en veel moskeeën. Als het zo doorgaat, zal Europa in het midden van de 21ste eeuw of aan het eind van de 21ste eeuw al islamitisch worden. Niet alleen in Europa, maar ook in Afrika en de Verenigde Staten wint de islam steeds meer terrein. Er moeten verschillende oorzaken zijn. Eén van de oorzaken is dat het westers materialisme geen antwoord heeft gegeven op de geestelijke behoeften van de mens. Ondanks luxe en weelde is het leven van een westerling nog steeds een grote gapende leegte. Nu denkt men dat de islam de gapende leegte kan vullen. Maar dat is niet zo. Als u de moslims goed observeert, merkt u ook dat de meeste moslims niet echt gelukkig zijn!!

Paul (van de Burcht Sion)