zondag 27 maart 2011

Schokkend; paaldansen voor Jezus

Een heel schokkend nieuws voor de christenen en een amusant onderwerp voor niet-gelovigen. Het journaal van de Amerikaanse zender FOX besteedde afgelopen week veel aandacht aan een nieuwe vorm van de geloofsbeleving. Grote commotie was het gevolg. In het plaatsje Springs in Texas in Amerika is paaldansen op christelijke (!) muziek de nieuwste manier geworden om 'Jezus te aanbidden.' Elke tweede zondag van de maand organiseert de Amerikaanse Crystal Deans aansluitend aan de kerkmis een cursus paaldansen voor christelijke vrouwen. Er wordt gedanst op hedendaagse kerkmuziek. Een kort broekje is toegestaan maar kleren uittrekken mag niet. Ook mannen krijgen geen toegang tot de les. Op vertoon van hun psalmenboekje krijgen gelovigen gratis toegang. Fundamentalistische christelijke organisaties hebben de paaldanscursus al openlijk veroordeeld. Maar lerares Crystal Deans ziet het probleem niet en haalde haar schouders op. "Ik ben heel katholiek. Ik bid en praat met God. Er is niets mis met wat ik doe. Ik leid niemand op tot strippers. Iedereen mag over me oordelen, uiteindelijk oordeelt alleen God over mij,"zei de Amerikaanse lerares laconiek. "God heeft ons ons lijf gegeven en we moeten er goed zorg voor dragen."
Deans vindt 'goedkeuring van God' in de Bijbel, waar in Psalm 149:3 staat geschreven;"Laten zij Zijn naam loven met reidans, Hem psalmzingen met tamboerijn en citer."

                                              Bekijk de youtube video van Fox News;

Er is echter een groot verschil tussen paaldans en reidans. En volksdans is beslist niet hetzelfde als dansen in een diskotheek. Paaldansen is een dansvorm, waarbij verschillende danstechnieken uitgevoerd worden rondom een verticale paal. Het paaldansen wordt voornamelijk beoefend door strippers in een nachtclub.
En reidans is een rondedans waarbij de deelnemers elkaar al dan niet bij de hand hebben. Het woord "rei" is ook de benaming voor de groep zangers of dansers zelf. De reidans vindt zijn oorsprong in het Midden-Oosten. De eerste vermelding vinden we in Exodus 15:20 dat Mirjam, de zus van Mozes en Aäron, de tamboerijn in haar hand nam en alle vrouwen achter haar aan gingen met tamboerijnen en in reidansen tot eer van de Here God, omdat God het volk Israël uit de macht van de Egyptenaren verlost had. Ook koning David en zijn gevolg dansten voor de eer van God onder begeleiding van citers, harpen en tamboerijnen. II Samuël 6:5. Met reidans, tamboerijn, harp en citer mogen wij op deze wijze God loven, prijzen en aanbidden. Op grond van de Bijbel is het ons duidelijk geworden dat reidansen beslist niet hetzelfde is als paaldansen.
                      
Koning David danste en speelde zijn harp, toen de Ark
des verbonds naar Jeruzalem gebracht werd. 2 Samuël 6
De duistere oorsprong van de paaldans

Het woord "paal" kent verschillende betekenissen. Een paal is een algemene benaming voor een langwerpig houten, stenen of metalen object, toepasbaar in constructies, waarbij de breedte over de hele lengte ongeveer gelijk is. Palen zijn in tegenstelling tot balken, altijd verticaal. We kennen verschillende soorten paal als lantaarnpaal, schandpaal, rolpaal en grenspaal. De beroemdste paal in Nederland is amsterdammertje, een paaltje op een trottoir dat dient om ongewenst parkeren te verhinderen. Er zijn ook uitdrukkingen in het nederlands; als een paal boven water staan, voor paal staan en ergens paal en perk aanstellen. Ook is paal een volksuitdrukking voor een penis in erectie.

In de oudheid was martelpaal, een zeer wreed martelwerktuig, die in het Romeinse Rijk werd gebruikt bij een kruisiging. Deze vorm van het kruis werd in het Latijn crux simplex genoemd. In het Grieks monos stauros. De veroordeelde (een politieke of religieuze tegenstander, een piraat of een rechtenloze slaaf) werd vastgebonden of vastgenageld aan een houten paal en bleef hangen totdat de dood erop volgde. Soms werd de veroordeelde ook ondersteboven aan de paal bevestigd. Het kruis, waarmee Jezus door de Romeinen gekruisigd werd, was ook een martelpaal, een veelgebruikte methode om mensen, die misdaden begingen, te executeren. Oorspronkelijk was het kruis een Oosters martelwerktuig, waaraan een veroordeelde werd vastgebonden en gespijkerd om hem vervolgens te laten hangen, terwijl het lichaam langzaam en pijnlijk uit elkaar getrokken werd. Soms werden de botten van de armen en benen gebroken om het stervensproces te versnellen, zoals het geval was met de twee misdadigers, die samen met Jezus gekruisigd waren. De Romeinen braken de benen van de twee misdadigers. Johannes 19:32. Dat de executievorm inderdaad een oosters oorsprong had, bij de Carthagers terechtkwam en uiteindelijk werd overgenomen door de Romeinen, vinden we aantal vermeldingen in de Bijbel;

"Wanneer iemand een zonde begaat, waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven.." Deuteronomium 21:22-23
Soms werd een veroordeelde aan de paal gespietst, zoals de Bijbel ook vermelding van aantal feiten deed. Zie Jozua 8:29, Esther 2:23, 5:14, 7:10 en 9:13)

In Handelingen 5:30 lezen we dat het kruis een hout genoemd werd. Als terechtstellingwerktuig was het kruis een verticaal in de grond gestoken paal. Vaak maar lang niet altijd was een horizontaal stuk aan het verticale deel bevestigd. Of er in het geval van Jezus een horizontaal stuk bevestigd was, kan daarom niet met zekerheid gezegd worden. Het is wel interessant dat enkele van de oudste illustraties van Jezus' lijden hem afbeeldden als hangend aan een enkelvoudige paal. Zie de illustratie;Over het algemeen wordt in het Christendom aangenomen dat het om een paal met horizontale dwarsbalk gaat, zoals deze meestal wordt afgebeeld. Historici zijn echter de mening toegedaan dat de Romeinen een T-vormig kruis gebruikten. Met andere woorden met een dwarsbalk bovenop de verticale paal.

De duistere oorsprong van de paaldans vindt eigenlijk plaats in het Midden-Oosten. Reeds was de paaldans in de bijbelse tijden bekend. De paaldans wordt daarom ook in verband gebracht met de aanbidding van de gewijde palen. In het Oude Testament is de aanbidding van de gewijde palen streng verboden. De Here God gaf Mozes een verordening dat alle palen, stenen en altaren, die aan afgoden gewijd waren, vernietigd moesten worden. Exodus 34:13, Deuteronomium 12:3
De gewijde paal was gewijd aan Asjera (Aserat), de moedergodin van kanaän. Asjera is identiek aan de Ugaritische godin Athirat. Baäl is één van haar kinderen. Het woord Asjera met kleine letter betekent zoveel als pilaster of alleenstaande zuil of paal. De alleenstaande zuil of paal is een symbool van de moedergodincultus dat veelvuldig in Kanaänitische gebied is aangetroffen. Het is tevens de aanduiding van een heilige boom, een groene boom, die als teken van leven gold, waarbij meestal een lokale boomcultus werd voltrokken, zoals ook in India en delen van Europa nu nog vaak gebeurt. De meiboom, een eeuwenoud gebruik dat bij germanen, kelten en slaven voorkwam in grote delen van Europa, was ook een vruchtbaarheidsrite om bij het begin van de zomer de natuur te aanbidden. Men geloofde dat het planten van de boom leidde tot vruchtbaarheid voor vee, akkers en mensen. In sommige gemeenten als Valkenburg en in Scandinavië en delen van Duitsland is het planten van de meiboom nog steeds een levend ritueel dat gepaard gaat met feestelijkheiden en uitingen van liefde. Als symbool refereert de meiboom aan de levensboom ten teken van vruchtbaarheid. In de Noordse mythologieën van Scandinavië was dat Yggdrasil. Boven in de meiboom hangt een groene krans als teken van het levensrad. In het Oude Egypte werd ze beschouwd als 'het lichaam van de koningin op aarde.' Vandaar ook 'de boom' van Adam en Eva. Precies zoals we in de Bijbel lezen hoe God zo'n vernietigende oordeel uitsprak over het planten van de boom, 'de gewijde paal';

"Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke GROENE BOOM. Gij zult hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun GEWIJDE PALEN met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen" Deuteronomium 12:2-3

"Gij zult u geen gewijde paal noch enig geboomte planten naast het altaar van de Here, uw God, dat gij u maken zult. Gij zult u ook geen gewijde steen oprichten, hetgeen de Here, uw God, haat."
Deuteronomium 17:21-22

In Ugaritische teksten van voor 1200 v. Chr. wordt de godin Athirat drie maal vernoemd; 'Athirat van de zee' of in juiste vertaling 'zij die handel drijft op zee.' In genoemde teksten is Athirat de partner van de god El en wordt een referentie gemaakt naar 'de zeventig zonen van Athirat.' Asjera wordt soms ook in één adem Astarte genoemd. In het Hebreeuws is Astarte getransliteerd in Asjtóret (Astoreth). De naam Asjtarót is afkomstig van Asjtèret met de klinkers van bôsjêt, hetgeen betekent gruwel. Astarte was een Fenicische godin met algemene bekendheid in Semitische streken als het Oude Israël en Fenicië. Ze stond ook bekend als 'Maagd van de Zee' waardoor haar cultus wijd verbreid was. In de Bijbel is haar naam ook enkele malen vermeld. (Zie II Koningen 23:13-14) De profeet Jeremia noemde Astarte 'de koningin des hemels' (Jeremia 7:18, 44:17). In de Roomskatholieke kerk is de 'koningin des hemels' niemand anders dan...de maagd Maria! De eerste betekenis van Astarte was baarmoeder. Zij is dan ook een vruchtbaarheidsgodin of Moedergodin, wat verder tot uiting komt in "Moeder der Hemelen", "Koningin van de hemel" en "Moeder van alle godheden." Astarte is nauw verbonden met vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog. Haar symbolische attributen waren de leeuw (in), het paard, de sfinx, en de ster in een cirkel ter aanduiding van de planeet Venus. Op afbeeldingen komt ze vaak naakt voor. Astarte is geidentificeerd met Ishtar (moedergodin van Mesopotamië), Inanna (Sumerische liefdesgodin van de natuur en de vruchtbaarheid) en Athar (vruchtbaarheidsgodin in Zuid-Arabië), Griekse godin Hera (bij de Romeinen Juno, als koningin der goden en beschermster van moeders en het huwelijk) en vooral ook met de Griekse Aphrodithe (bij de Romeinen Venus, als vruchtbaarheidsgodin en godin van de schoonheid) en met de Egyptische godin Isis. In Efeze stond Astarte zéér bekend als Artemis, de Griekse moedergodin en beschermster van de zeelui. (Lees Handelingen 19:23-40)
De grote overeenkomst is dat het kindje van Isis Horus heet, terwijl het kindje van Aphrodithe Eros is. Bij de Romeinen is Eros Cupido. Isis, Eros en Cupido zijn nauw verwant aan de Kanaänitische godheid Baäl. Allen zijn nauw verwant aan Tammuz. (Ezechiël 8:14)
In de Kabbala is Astarte Lillith genoemd. In de demonologie is de Hebreeuwse naam Astoreth met vrijdag verbonden. Ze wordt ook voorgesteld als een jonge vrouw met halve maan en vooral genoemd als morgenster. (Jesaja 14:12)

Astarte met de halve maan aan de top van haar
hoofd

Astarte
Het is zeer terecht dat de verering van Astarte in de Bijbelse tijden streng verboden was. Helaas is de Astarte-verering nog steeds springlevend in de moderne tijden! Ja, tot ver in de 21ste eeuw. Nu wordt ze als de Maagd Maria, de 'Koningin des hemels' aangebeden. In feite heeft de demon Astarte zich vermomd als de Maagd Maria  en het kindje Jezus is in werkelijkheid helemaal géén Jezus, zoals we Hem uit de Bijbel kennen. Het kindje, die door de zogenaamde Maagd Maria in de armen gedragen werd, is in werkelijkheid Horus, Eros, Baäl!!
De Griekse geschiedschrijver uit de Oudheid, Herodotus vermeldde dat de cultus van Aphrodithe zijn oorsprong vond in Fenicië. Hij beschreef ook de grootste tempel ter wereld van Aphrodithe, die in een van de Fenicische steden was gelegen. De Aphrodithecultus is blijkbaar afkomstig van de Mesopotamische godin Ishtar. In verband met de planeet Venus werden duiven (!) daar ook geofferd. We weten dat de duif het symbool van de Heilige Geest is. Onvoorstelbaar dat een duif, het Goddelijke symbool van de Heilige Geest, aan een gruwelijke godin geofferd werd. Ook is een mensenoffer niet uitgesloten, zoals we ook in II Koningen 23:13-14 lezen dat een offerplaats met mensenbeenderen bezaaid was!
Nog een zeer belangrijke informatie dat Asjera, de Kanaänitische godin, heerseres betekent en Qodesh 'Heiligheid'! Qadishtu of Qodesh waren heilige vrouwen genoemd. Ze waren tempelpriesteressen. Deze vrouwen van Ishtar stonden met het Akkadische woord qadishtu bekend, terwijl zij in de belangrijke tempel in Babylon ishtaritu heetten, wat eenvoudig 'vrouwen van Ishtar' betekent. De functie van qadishtu had in de Sumerische en Babylonische samenleving een hoogst gerespecteerde status. Het Akkadisch woord wordt letterlijk vertaald als heilige vrouwen. Qadishtu waren van goede afkomst en genoten rechten die hun status en hun bezittingen vrijwaarde. Ook in het Oude Israël waren qadishtu als priesteressen van Asjera bekend. Een onderzoeker Roland de Vaux duidde een tempel van Asjera/Astarte als 'huis van de heilige prostituees' aan. Hij bevestigde dat de seksgebruiken heel typerend waren voor de Kanaänitische tempels en dat de vrouwen van Israël deze praktijk volgden, ondanks de ernstige waarschuwingen en veroordelingen van de profeten. De Griekse ontdekkingsreiziger en schrijver Pausanias vermeldde dat de eerste priesteressen van Artemis Amazonen waren en de tempels van Artemis in feite bordelen waren geweest. Bij de Romeinen stonden de priesteressen van Venus als de Vestaalse maagden bekend. Hoewel de Vestaalse maagden kuis waren, bedroog hun schijn alleen maar, want hun tempels waren ook bordelen. En Inanna was niet alleen de godin van de wijsheid, de liefde en de erotiek, die met Pallas Athena en Aphrodithe vereenzelvigd was, maar ook de schutsgodin van de tempelprostituees!

Wanneer een offer in de tempel van Astarte plaatsvond, werd er altijd gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Zeker ook bij de gewijde palen werden er gezongen en gedanst, zoals men om de meiboom in delen van Europa dansen! Zoals in de heidense tempels van Artemis, Venus, Astarte en Ishtar prostitutie bedreven werd, wordt de hedendaagse liefde in bordelen, nachtclubs en stripclubs bedreven! Is het jullie niet opgevallen hoe de dansbewegingen van de striptease bij de paal erg lijken op die van de kronkelende slang!? Hierbij zijn twee foto's geplaatst en bekijk de opvallende overeenkomst goed!


Stripper danst bij de paal
Lillith (Astarte/Inanna) als slang die Adam
en Eva verleidt tot het eten van fruit van de
boom van de kennis van goed en kwaad

Paaldansen voor Jezus is een blasfemie! Het strekt Here Jezus absoluut niet tot eer! Het is ook een aanfluiting en een belediging aan het adres van de levende God! Paaldansen en reidansen gaan niet samen. Licht en duisternis sluiten elkaar uit. Bovendien was het een list van satan geweest om het paaldansen in een kerk te introduceren! Het paaldansen binnen een kerk is nu een eerste stap geworden. De volgende stap zal naaktdansen zijn!! Daarmee wordt de gemeente, het lichaam van Jezus Christus, ernstig bezoedeld met heidense praktijken uit lang vervlogen tijden.

In zijn boek "Het visioen" dat voor het eerst in 1978 verscheen, waarschuwde David Wilkerson al voor het naaktdansen in sommige kerken. Een citaat uit het boek "Het Visioen en verder";

"Het naaktdansen in sommige van deze kerken zal worden gerechtvaardigd als "artistieke vormen van aanbidding." De mensen zullen eerder aanbidders van het schepsel dan van de schepper zijn en God zal voor de noodzaak staan deze "aanbidders" aan hun zonden over te geven. Als gevolg zullen velen zich overgeven aan goddeloze gedachten en nieuwe vormen van geestesziekten opwekken die op geen enkele behandeling zullen reageren. Naaktheid in het openbaar, in welke vorm dan ook, is aanbidding van het schepsel. Naaktheid in de kerk zal God niet onbeantwoord laten. De Bijbel verklaart duidelijk dat deze vorm van aanbidding onvermijdelijk tot ernstige mentale problemen leidt. Hoewel naaktdansen niet algemeen verbreid zal raken, zal het door veel kerkleiders geaccepteerd worden als een geoorloofde uitdrukking van aanbidders die trachten "de schoonheid van de ziel in de schoonheid van het menselijke lichaam" uit te drukken." Het visioen en verder, pagina 59

De profetie van David Wilkerson is nu een bewaardheid geworden, nu het paaldansen door Crystal Deans in de kerkelijke kring geintroduceerd wordt. Het zal niet lang duren eer het paaldansen door veel voorgangers, dominees en evangelisten als een 'vorm van aanbidding' geaccepteerd zal worden. Zeer zeker zal God de paaldansers aan hun zonden overgeven. Ook wordt het vreselijke oordeel voor de gelovigen, die zich met paaldansen inlaten, in het vooruitzicht gesteld!
We mogen God met muziek en reidansen aanbidden, eren, loven en prijzen. Maar niet met paaldansen. Paaldansen is geen aanbidding van Jezus maar eerder een aanbidding van het eigen lichaam. Precies zoals het staat geschreven;

"Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandige hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en ZIJ HEBBEN DE MAJESTEIT VAN DE ONVERGANKELIJKE GOD VERVANGEN DOOR HETGEEN GELIJKT OP HET BEELD VAN EEN VERGANKELIJK MENS, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. DAAROM HEEFT GOD HEN IN HUN HARTSTOCHTEN OVERGEGEVEN AAN ONREINHEID, ZODAT BIJ HEN HET LICHAAM ONTEERD WORDT." Romeinen 1:21-24

Ja, het lichaam, de tempel van God, is inderdaad onteerd met paaldansen en naaktdansen. Door het paaldansen vereren en aanbidden de mensen God niet!! Ze hebben hun lichamen echter geschonden!

"Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden!" I Corinthiërs 3:16-18

"Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken?" I Corinthiërs 6:15

Als christenen behoren we met onze lichamen God te eren en te aanbidden, al mogen we Hem met tamboerijnen, citers, harpen en reidans lofprijzen. Echter moeten we paaldansen als een vorm van afgoderij afwijzen. Het is voor ons beter de Here te gehoorzamen dan offers aan Hem te brengen. Nu wij in de eindtijd leven, zal het paaldansen in sommige kerkelijke kringen in zwang raken. Het paaldansen hoort niet in een samenkomst of in een kerk thuis te zijn. Het hoort alleen in een stripclub, de 'tempel van Astarte' thuis te zijn, want de gemeente is geen tempel van Astarte maar het lichaam van Jezus Christus. En wij, Christenen, zijn leden en organen van het lichaam van Jezus Christus. Wees heilig, want de Here, uw God, is heilig.

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                                                      Paul Parker

 Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bron;

Fox News en diverse media
Bijbelse Encyclopedie
De mysterie godsdienst van Babylon
Het Visioen en verder
Wikipedia
De Bijbel

1 opmerking:

theclothedlie zei

Paaldansen voor Jezus is nu schokkend, maar de middeleeuwse kastijding met de gesel is niet minder pikant.

In de kloosterlijke ascese werd de geseling als zelfkastijding gebruikt om zich aan Christus meer gelijkvormig te maken en om lichamelijke bekoringen te bedwingen, in feite sloeg de gelovige zichzelf in een trance die helemaal gelijk is aan die uit de moderne BDSM; het is simpelweg een masochistische praktijk die uitmondt in een uitstorting van lichaamseigen endomorphines die seksuele extase en visioenen kunnen veroorzaken.

De Babylonische Ashera palen, waartegen in het Oude Testament wordt gewaarschuwd, vormden als phallus-symbool reeds een teken van paal-aanbidding. In de homofiele cock-worship vinden we dit ook terug. Ook het zog. pijpen in de heterosexuele contekst is een met de mond belijden van de (meestal stijve) paal.

De Amerikaanse cultuur heeft door de uiterlijke nadruk op navolging van Christus een soortgelijk probleem als de Nederlandse 'bible belt', waar incest en de pornografie een prominente plaats innemen. Waar niet een door de Heilige Geest gewerkte oprechte innerlijke verandering heeft plaatsgevonden, zal de (ontspoorde) seksualiteit als een dominante plaats innemen. Dit blijkt in de USA ook uit het aantal vrouwen, die bij de masturbatien geen zonde willen begaan en daarom hun orgasme(s) aan Jezus wijden. Hoe schokkend dit ook mag werken, het staat nog in schril contrast met het gebruik onder gelovige jonge mensen om teneinde hun maagdelijkheid te bewaren over te gaan op anaalverkeer.

Het blijft te hopen, dat de waarheid de mensen vrij zal maken.