donderdag 17 april 2014

Dringend oproep tot gebed voor IsraëlGod roept wachters!

God roept ons op om samen met Hem over Israël te waken. Het is daarom zo belangrijk om intensief te blijven bidden voor Israël en het Joodse volk. In verband met de crisis in Oekraïne en de eenzijdige stap van de Palestijnse president Mahmoud Abbas (in werkelijkheid roverhoofdman zoals ik hem ook noem) om via de VN een Palestijnse staat uit te roepen is de tijd van grote benauwdheid voor Israël aangebroken. God zij dank zijn alle vredesvoorstellen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, mislukt. Het is voor ons duidelijk dat God het verdelen van land en het afstaan van land aan de Palestijnen in ruil voor de vrede niet toestaat.  Maar de vijand staat niet stil en zal een nieuwe strategie bedenken om een frontale aanval op Israël te openen. Zo gaat het altijd in een oorlog. Maar de oorlog in de hemelse gewesten is nog veel heftiger dan op aarde! In de hemelse gewesten woedt er nog steeds een grote oorlog tussen de hemelse legers van de engelenvorst Michaël en de demonische horden van satan (Openbaring 12:7-9). De engelenvorst Michaël staat op de bres voor Israël. Hij weet dat het Joodse volk in groot gevaar verkeert. In de tijd van de grote benauwdheid zal Michaël opstaan om voor het volk Israël te strijden dat het zal uitlopen op een grote verlossing voor de kinderen Israëls (Daniël 12:1).

Vanaf 14 april, de vooravond van Pesach, tot met 27 september 2015, vinden vier maansverduistering bij volle maan plaats. Hierbij bedenkt de schaduw van de aarde de maan. Daardoor krijgt de maan, door het licht dat om de aarde heen komt, een bloedrode kleur. Men noemt dit zeldzame fenomeen ook wel een 'bloedrode maan' of een 'bloedmaan.' Het is nog zeldzamer als dit gebeurt op een Bijbelse Feestdag als Pesach. (1) De maansverduisteringen gaan echter in Israël bijna ongezien voorbij. Volgens gegevens van de NASA zal alleen de laatste maansverduistering zichtbaar zijn vanuit het Midden-Oosten en dan nog maar gedeeltelijk. Sinds 2000 hebben er inmiddels 13 plaatsgevonden. (2) De maansverduistering bij volle maan die tijdens Pesach 2014 plaatsvindt, is het begin van een zogenaamde 'tetrad': een opeenvolging van vier maansverduisteringen bij volle maan. Opvallend genoeg - zo niet wonderlijk - is dat deze opeenvolgende maansverduisteringen plaatsvinden tijdens Bijbelse Feesten: Pesach en het Loofhuttenfeest (Hebreeuws: Soekot). (1) Omdat zowel Pesach als Soekot altijd bij volle maan plaatsvinden, zijn ze beide af en toe samengevallen met bloedmanen, voor het laatst bij het begin van Soekot in 1996. (2) Eerdere 'tetrads' die samenvielen met Joodse feestdagen, waren in 1493-1494, toen Spaanse koning Ferdinand bevel gaf tot uitbanning van de Joden uit Spanje, in 1949-1950, een jaar na de oprichting van de Staat Israël en midden in de enorme stroom terugkerende Joden uit de hele wereld, en in 1967, toen Jeruzalem herenigd werd en de Joden op bovennatuurlijke wijze de overwinning behaalden op een grote overmacht van de Arabische legers. Op al die data gebeurde er dus iets bijzonders met het volk Israël. (1) Onthoud één ding goed: 'Tetrads' geschieden nóóit met de Kerk!! 


Deze tekenen aan de hemel vormen ongetwijfeld een signaal dat het vergaderen van Israël een essentieel onderdeel van Gods agenda vormt, en dat Israël centraal blijft staan in Zijn plan tot verlossing van de hele wereld. Als Wachter over Zijn land en Zijn volk nodigt Hij ons uit mét Hem over Israël te waken. Laten we letten op de tekenen en onszelf voorbereiden!! (1) De maanverduistering op Pesach staat ook in het teken dat de Joden Oekraïne zullen moeten ontvluchten. De Bijbel roept hen op het Noorderland te ontvluchten en naar Israël terug te keren.

Bidden voor Israël, maar wat?!

Uit de Bijbel, het Woord van God, weten we dat de Joden na hun eeuwenlange Diaspora naar Israël, het land van hun voorvaderen, zullen moeten terugkeren om het Messiaanse vrederijk mogelijk te maken. Sommige christenen menen dat de terugkeer van de Joden de wederkomst van Jezus mogelijk zal maken. Echter weet niemand of Here Jezus vóór of na het duizendjarige vrederijk zal wederkomen. Wel staat het vast dat de machten de vestiging van het Joodse volk in Israël willen tegenhouden. Deze machten weerstaan in werkelijkheid de komst van Here Jezus, het Messiaanse Vrederijk en de verlossing van de wereld. Met verwoede pogingen trachten de machten het heilsplan van God te dwarsbomen. Ze weten dat de wederkomst van Jezus hun ondergang zal bezegelen. Het voortdurende conflict in het Midden-Oosten herinnert ons steeds opnieuw aan de centrale plaats die Israël inneemt in de wereldgeschiedenis. Al decennia lang gaat een groot deel van de aandacht van de wereldpolitiek naar deze piepkleine strook land aan de Middellandse Zee. Ondanks internationale (vooral Amerikaanse) inspanningen leiden al die onderhandelingen en verdragen nauwelijks tot een echte oplossing, maar verscherpt het conflict zich steeds opnieuw en is echte vrede nog ver weg. Dit komt doordat het conflict niet in de eerste plaats politiek is of economisch, maar geestelijk! Politieke leiders, regeringen, instituten en actiegroepen die zich verzetten tegen Israël, realiseren zich vaak niet dat ze bruikbare pionnen zijn van de boze geestelijke machten. Ook de Palestijnen beseffen niet dat ze door de demonische machten zijn gebruikt om tegen Israël te strijden. 

Vandaag steekt het antisemitisme wereldwijd de kop op. In veel landen zijn antisemitische aanvallen op de Joden verontrustend toegenomen. De aanvallen worden in verband gebracht met de voortdurende negatieve mediaberichtgevingen over Israël. Al de mediaberichten berusten niet op de waarheid. De media hebben antisemitische motieven om Israël aan de schandpaal te willen nagelen. Hun eenzijdige en niet-objectieve berichten zijn niets anders dan klinkklare leugens. Bij een mediaoorlog sneuvelt de waarheid altijd als de eerste. De media voeren een ware oorlog tegen Israël. Wat de westerse media met alle plezier zoveel kwade woord over Israël spreken, is puur laster. De profetie over de lastercampagne tegen Israël is in vervulling gegaan:

"Gij hebt ons gesteld tot smaad voor onze naburen, tot spot en hoon voor wie ons omringen; Gij hebt ons tot een spreekwoord onder de volken gesteld, Gij doet de natiën over ons het hoofd schudden. De ganse dag staat mijn schande mij voor ogen, en bedekt schaamte mijn aangezicht, om de taal van wie hoont en lastert, om de blik van vijand en wraakgierige. Dit alles is ons overkomen, maar wij vergaten U niet, noch verloochenden wij Uw verbond.."
Psalm 44:14-18 (NBG-vertaling)

 In de Verenigde Staten schoot een rechts-extremist onlangs vier Joden dood. Dit incident is een aanwijzing dat het antisemitisme ook in Amerika toeslaat. Nergens op de wereld is een Jood veilig. De Joden die nog niet teruggekeerd zijn, moeten zich realiseren dat Israël hun enige en veilige thuishaven is. Het allerergste is het antisemitisme in de Kerk. Nu nog steeds heeft de Kerk een negatieve houding jegens Israël en de Joden. Edward Flannery, een katholieke priester die een boek schreef over antisemitisme, "The Anguish of the Jews", zegt dat antisemitisme de meest hardnekkige en langdurige vorm van haat is in de geschiedenis van de mensheid. De Kerk heeft hierin een grote rol gespeeld, als gevolg van de vervloekte 'vervangingsleer', die leerde dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, omdat de Joden de Messias Yeshua (Jezus) hebben afgewezen, terwijl God dit in werkelijkheid juist heeft laten gebeuren om óók de heidenen gered te laten worden door de Jood Yeshua (Handelingen 2:22-23, Romeinen 11:11). In naam van het kruis van Christus heeft de christelijke kerk sinds de Kruistochten tot en met de Holocaust eeuwenlang het volk Israël haar 'eerstgeboorterecht' op Gods verbondstrouw ontzegd, hen vervolgd en vermoord. De Bijbelleraar Derek Prince heeft zich lang afgevraagd hoe de christenen ooit al dit onvoorstelbare leed kunnen goedmaken. Het eerlijke antwoord op de vraag: Niets! Dat kunnen de christenen niet. Niets wat de christenen kunnen doen, kan de gruwelijke misdaden tenietdoen, die in de naam van Christus zijn bedreven tegen de Joden in zeventien eeuwen. Derek Prince schreef dat we ons wel kunnen bekeren. Als we ons bekeren, moeten we volgens Johannes de Doper vruchten voortbrengen, waaruit die bekering blijkt (1):

"Brengt dan vruchten voort der bekering waardig..."
Lukas 3:8 (Statenvertaling)

Derek Prince geloofde dat er iets is wat we kunnen doen, heel praktisch en bovendien krachtig, namelijk het aanvaarden van onze verantwoordelijkheid om voorbede te doen voor Israël, voor Jeruzalem en voor het Joodse volk. Er staat een prachtig beeld in het Bijbelboek Jesaja dat spreekt over voorbede voor Jeruzalem. In Jesaja 62:6-7 spreekt de HEERE God:

"O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen! En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde."
Jesaja 62:6-7 (Statenvertaling)  

Dit woord wordt tot de gelovigen gesproken op het moment dat God bezig is Zijn volk terug te brengen. Dat moment is rééds aangebroken. Wachters zijn op de muren van Jeruzalem héél hard nodig. Daarom worden Bijbelgetrouwe christenen die Israël met hun hele hart liefhebben, over de hele wereld opgeroepen dat er voorbidders nodig zijn die hun plaats op de muur innemen. Iedereen weet dat in militaire dienst wachtlopen een heel grote verantwoordelijkheid is. Wie tijdens zijn wacht in slaap valt, komt voor de krijgsraad. Deze ernst verwacht God ook van ons, als het gaat om onze toewijding te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wellicht bevindt u niet letterlijk op de muren van Jeruzalem, maar...geestelijk gezien is dat de plaats waar God voorbidders plaatst onder alle volken over de hele wereld. (1) Er staat duidelijk in de Bijbeltekst (NBG-vertaling): 

                                            Geef Hem geen rust, dag noch nacht.  

Dat kan natuurlijk betekenen dat voorbidders gedurende de nacht blijven waken. Maar volgens Derek Prince heeft het nog meer toepassingen. Ten eerste: Als Jeruzalem wordt omringd door voorbidders over de hele wereld, dan ZULLEN ER OP ELK MOMENT VOORBIDDERS SLAPEN AAN DE ENE KANT VAN DE AARDE, MAAR WAKKER ZIJN AAN DE ANDERE KANT VAN DE AARDE!! Als het belang van bidden voor Israël dus wereldwijd wordt erkend en gepraktiseerd, dan is er dus altijd - dag en nacht - voorbede gaande voor Jeruzalem. Dat is waar God in de huidige tijd naar zoekt! Ten tweede heeft Israël in haar recente geschiedenis vele 'nachten' gekend: momenten van grote angst, groot gevaar en intense duisternis. De Bijbel roept ons op om overdag, maar ook in die momenten van de 'nacht' - de zware tijden - Israël in gebed te brengen voor God. Laten de donkere tijden waar Israël, het Joodse volk, vaak doorheen gaat, ons herinneren aan die belangrijke opdracht te bidden voor Jeruzalem. (1)

De Westelijke Muur (de Klaagmuur)
Er staat nog een boeiend woord in de tekst uit Jesaja dat wijlen Bijbelleraar Derek Prince erg opvalt vanwege zijn achtergrond als student Hebreeuws. God zegt:"Jullie die een beroep doen op de Here, gun uzelf geen rust." Het Hebreeuwse woord hiervoor is 'mazkira' en betekent dat iemand een ander ergens aan herinnert. Dit is letterlijk het moderne Hebreeuwse woord voor een 'secretaresse.' Zij herinnert haar baas aan zijn afspraken (zijn beloften) en de zaken, waar hij tijd voor vrij moet maken. Zo zijn wij in zekere zin geroepen om Gods secretaresse te zijn en Hem te herinneren aan bepaalde lopende zaken. We mogen tegen Hem zeggen:"Heer, ik herinner U aan de belofte die U deed aan Abraham, Izaäk en Jakob... Weet u nog wat Jezus zei over Jeruzalem? Herinnert U... Herinnert U... Herinnert U..." Met andere woorden: we houden God aan Zijn eigen toewijding aan Jeruzalem. Dit is naar de mening van Derek Prince de meest krachtige vorm van voorbede die we kunnen uitoefenen. Het zegt namelijk:"God, U heeft het gezegd, we houden U aan Uw woord en we gunnen onszelf geen rust. We zullen niet stoppen met bidden voordat U doet wat U heeft gezegd." (1) Derek Prince gelooft dat God over de hele wereld zoekt naar dit soort voorbidders. U bent ook geroepen om een voorbidder te zijn. Maak u ook samen met medegelovigen een afspraak wie overdag bidt en een wie 's nachts bidt. Het vraagt om actie!
  
ZONDER WACHTERS IS ISRAËL VOORGOED VERLOREN EN BLOEDT DE HELE WERELD!!

De volgende belangrijkste zeven gebedspunten kunnen we als richtlijn nemen voor onze gebeden:


1. Dat God de bedekking wegneemt die Hij (ten behoeve van ons) op de harten van de Joden 
    heeft geplaatst ten aanzien van de Messias Yeshua. 
2. Dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël zal blijven. Immers, Jeruzalem als de 
    onverdeelde hoofdstad van Israël is een steen des aanstoots voor de Palestijnen, de
    omringende Arabische landen en de hele wereld, met name de Verenigde Staten en de EU.
    Jeruzalem is nog steeds een politiek hangijzer. 
3. Dat God alle Oekraïense Joden uit Oekraïne weghaalt en terugbrengt naar Israël. 
    Het Westen heeft zich naar het Oosten opgedrongen en wil Oekraïne aan zich binden. De 
    Verenigde Staten en de Europese Unie hebben hun schandalige rol gespeeld in het 
    Oekraïense conflict door fascisten (neonazi's van de Oekraïense rechts-extremistische partij
    Svoboda) aan de macht geholpen te hebben. De val van de voormalige president 
    Janoekovitsji was inderdaad een staatsgreep. Doordat het Westen het huidige Oekraïense 
    bewind als "de wettige regering" heeft erkend, lopen de Oekraïense Joden groot gevaar. 
    Momenteel staat Oekraïne aan de rand van een burgeroorlog. Niemand weet hoe het verder 
    afloopt. Bidt dat de NAVO de wapens niet zal opnemen tegen Rusland, want de NAVO-
    inmenging in Oekraïne kan de Oekraïense Joden in groot gevaar brengen.
4. Dat de nieuwe Amerikaanse vredesinitiatieven (van John Kerry) geen doorgang zullen 
    hebben. En dat de eenzijdige uitroeping van een Palestijnse staat niet doorgaat.
5. Voor vrede tussen religieuze en seculiere Joden. Beide groepen voeren strijd tegen elkaar. 
    Het verdeelt en verzwakt Israël innerlijk. Bid ook voor bevrijding van religieuze en erg 
    krachtige demonische geesten die Joden, christenen en andere groeperingen domineren. Bid
    voor vrede onder de gelovigen. Bid ook voor de vervolgde christenen in het hele Midden-
    Oosten. Ze staan op het punt uitgeroeid te worden door geestesgestoorde en fanatieke
    moslims. Bijvoorbeeld een christelijke negenjarige meisje werd door de islamitische rebellen 
    negentien dagen lang verkracht en daarna vermoord. Aan de wreedheden en bloedige vervol-
    gingen moet een halt toegeroepen worden. Bid dat God de westerse regeringen tot inkeer
    brengt. Voor veel christenen in het Midden-Oosten is Israël de enige veilige thuishaven! Bid
    vooral ook voor de val van de islam en de zegeviering van de Messias Yeshua, het enige en
    ware Woord van God!!
6. Voor het Lichaam van de Messias Yeshua dat het een biddend en volwassen Lichaam van 
    gelovigen zal worden.
7. Voor christelijke leiders wereldwijd. Dat God door Zijn Heilige Geest soeverein in hen zal 
    werken, zodat ze het unieke belang van Jeruzalem en de roeping van Israël in Gods eindtijds-
    bedoelingen gaan inzien.

Het is hoog tijd dat we de tekenen van de tijd herkennen en niet langer denken: Ach, dat wordt al 2000 jaar gezegd... Nee, Laten we in actie komen en ingaan op Gods oproep om samen met Hem te waken over Israël:

"Vader, ik wil gehoor geven aan Uw roep om een wachter te zijn op de muren van Jeruzalem. Ik wil een beroep op U doen en U herinneren aan Uw beloften voor Jeruzalem, Israël en Uw volk. Ik wil mij toewijden om deel te nemen aan het leger van voorbidders wereldwijd zodat er dag en nacht gewaakt wordt over Jeruzalem."  


Een Bijbelse boodschap luidt: 

"Er is een stem uwer wachters; zij verheffen de stem, zij juichen te zamen; want zij zullen oog aan oog zien, als de HEERE Sion wederbrengen zal. Maakt een geschal, juicht te zamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem! want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen; en al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods."
Jesaja 52:8-10

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                           Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:

(1) DMP Nederland Minimagazine april 2014
(2) De Joodse Omroep, Israel Today: Israël mist drie van de vier maansverduisteringen. 
      14-04-2014               

Geen opmerkingen: