maandag 15 april 2013

Verdreven Joden opnieuw PortugeesDe nationaliteit verleend aan de afstammelingen van de verdreven Joden

Zojuist is bekend dat de Portugese regering heeft besloten de nationaliteit aan de afstammelingen van Joden die sinds de 15e eeuw werden vervolgd en verdreven. Ook de Spaanse regering overweegt een gelijkaardige besluit. Het parlement in de Portugese hoofdstad Lissabon heeft een wetsvoorstel unaniem goedgekeurd, die de nationaliteit verleent aan alle afstammelingen van Sefardische Joden die ooit uit Portugal verdreven werden. Daarmee heeft Portugal een koninklijke decreet uit 1497 teruggedraaid, waarmee koning Manuel I de Joden in het land dwong om zich te bekeren tot het Rooms-Katholicisme of te vertrekken, vaak met achterlating van de meeste van hun goederen. Vele overgebleven Joden, zelfs de "bekeerden", werden tot de 19e eeuw bloedig vervolgd door de beruchte Inquistie. (1) (2) De Inquistie vermoedde vaak dat de bekering van Joden slechts een schijn was.

Daardoor is het aantal Joden in Portugal vandaag teruggevallen tot onder de 2.500. Een aantal van hen zijn dan nog inwijkelingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een onderkomen hebben gevonden in Portugal. Nu de wet aangenomen is dat alle afstammelingen van de verdreven Joden opnieuw de Portugese nationaliteit toegekend krijgen, overweegt de Spaanse regering ook om een gelijkaardige wet goed te laten keuren door het Spaanse parlement. In Spanje werden in 1492 de Joden gedwongen om zich te bekeren of te vertrekken. (1)

Portugal verdreef Joden en kooplieden

De Joden die in de Diaspora leven, wonen al voor de Romeinse periode in Portugal en kenden vooral voorspoed onder de moslimheersers. Na de Reconquista bleven ze lange tijd invloedrijk in het christelijke Portugal. Maar dan braken er donkere tijden voor de Sefardische Joden aan, die in Portugal en Spanje woonden. In 1497 dwong Portugese koning Manuel I de Joden evenwel om zich te bekeren tot het katholicisme of te vertrekken. Door de welvaart van de koloniale veroveringen dacht Manuel de Joden niet langer nodig te hebben. (3)

Koning Manuel I van Portugal

Toch verloor Portugal veel door hun verdrijving, want veel van die Joden waren actief geweest als kooplieden en diplomaten. Het was ook vrij dom, want het kleine Portugal had te weinig mensen om zijn koloniaal rijk te kunnen controleren. Onder de afstammelingen van de verdreven Portugese Joden waren onder meer de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza en de Engelse econoom David Ricardo (1772-1823), de grondlegger van de wet van het comparatieve voordeel. (3)
Baruch Spinoza
David Ricardo
Veel Portugese Joden die de Portugese Inquisitie ontvluchtten, vonden een veilig thuishaven in Holland en konden hun godsdienst vrijelijk beoefenen. Amsterdam werd een favoriete bestemming voor hen. Ook had Amsterdam geprofiteerd van de aankomst van de Portugese Joden, want veel Joden waren handelaren. 


De Portugese Synagoge in Amsterdam
De Hollanders hadden trouwens hun redenen om de Joden bijzonder dankbaar te zijn. Holland begon de heerschappij ter zee en het alleenhandelsrecht van Spanje en Portugal in Oost en West te betwisten. In zekere mate was dit het gevolg van de bekwame handelsactiviteiten van Marraanse bankiers en handelslui. Amsterdamse Joodse financiërs staken enorme bedragen in de Hollandse West-Indische Compagnie, die de rijkdommen in Amerika exploiteerde. Eén van de bekende Marraanse Joden in Amsterdam was Menasseh Ben Israël, een goede vriend van de beroemde Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn. Zijn vader was een Marraanse balling uit Portugal. Menasseh Ben Israël was ook één van de machtigste Amsterdamse Joden en sprak niet minder dan negen talen. Hij was zeer goed op de hoogte van de Talmoed en alle andere belangrijke Joodse geschriften. Hij was ervan overtuigd dat de Joden als volk nooit tot één natie aaneengesmeed konden worden, als ze niet terugkeren naar Sion alvorens verspreid te zijn geweest over de gehele wereld. Hij was de man die  Oliver Cromwell, Lord Protector van Engeland, Schotland en Ierland, overhaalde de Joden in Engeland toe te laten. (4)

De Portugese Inquistie

De Portugese Inquistie (Portugees: Inquisição Portuguesa) werd op verzoek van de koning van Portugal in 1536 formeel opgericht. De Portugese Inquistie was geheel op Sefardische Joden gericht. Het belangrijkste doel van de Portugese Inquisitie was het opsporen, berechten en uitroeien van Joden die tot het katholicisme bekeerd waren maar het Jodendom in het geheim beoefenen. Die Joden stonden ook bekend als Nieuwe christenen of Marranen. Veel van deze Marranen waren oorspronkelijk Spaanse Joden die de Spaanse Inquistie ontvluchtten. Net als in Spanje stond de Portugese Inquistie onder het gezag van de koning. Het werd geleid door een Groot-Inquisiteur die door de paus benoemd maar geselecteerd door de koning werd. De Groot-Inquisiteur benoemde later ook andere inquisiteurs. De Portugese Inquistie werd van Portugal naar de Portugese kolonieën uitgebreid, met inbegrip van Brazilië, Kaapverdiëen en Goa. (5)


Het zegel van de Inquisitie
 De Inquisitie in Portugal en Spanje was een zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis. Er ontstond een ware heksenjacht tegen 'gedoopte' Joden die nog tekenen van hun Joods-zijn vertoonden. Deze katholieke Joden ('Marranos', 'Conversos' of 'Nieuwe Christenen' genaamd) werden nauwlettend in de gaten gehouden om te zien of zij zich niet in het geheim aan 'ketterij' schuldig maakten. Men loerde op dingen als 'geen varkensvlees eten, niet op de zaterdag werken, geen nette kleren dragen op zondag, het houden van de Bijbelse Joodse feesten (Soekot, Poerim, Pesach), het bidden van Joodse gebeden, het klaarmaken van eten volgens de Thora, het omgaan met niet-gedoopte Joden en bruiloften tussen leden van Marranos-families onderling.' De bezittingen van veroordeelden, of nog vaker van mensen die alleen maar beschuldigd werden, werden verbeurd verklaard. De ongelukkigen werden op een wrede manier gevangen gezet, afschuwelijk gemarteld en vernederd. Ze kregen een schijnproces en eindigden vaak op de brandstapel. Als ter-dood-veroordeelden hun 'ketterijen' herriepen en in het openbaar 'zonde beleden', was de Kerk hen genadig: dan werden ze eerst gewurgd en daarna pas verbrand, in plaats van levend verbrand te worden! (6)  


Inquisitie in Portugal en Spanje

Hoewel er van de twaalfde tot de negentiende eeuw in heel Midden- en West-Europa sprake was van Kerkelijke Inquisitie, nam de Inquisitie in Portugal en Spanje ongeloofelijk onmenselijke vormen aan. De historici schatten dat het aantal 'Marranos', dat vanaf de vijftiende eeuw tot 1808 door de Spaanse Inquisitie op de brandstapel vermoord werd, op 30.000 ligt. Bovendien werden alle Portugese en Spaanse niet-gedoopte Joden in 1492 verbannen. Zonder bezittingen (want die werden geconfisqueerd) en zonder moeilijkheden zich te verdedigen, konden deze arme mensen niets inbrengen tegen het bevel te verdwijnen; in feite was het een massaal doodvonnis. Voor Joden die zich 'bekeerd' hadden, zag het er niet veel beter uit - ze werden door andere katholieken als tweederangse burgers behandeld en één enkele misstap kon hen in het vuur doen belanden! (6)  Hoeveel Joden tijdens de beruchte en onmenselijke Inquisitie in Portugal en Spanje omgekomen waren, weet God alleen.   

Tijdens de zware vervolging verkochten de ongelukkige Joden hun bezittingen vaak met grote verliezen en kregen ze geen toestemming om hun waardevolle bezittingen mee te nemen. Tijdens hun vertrek uit het Iberisch schiereiland en tijdens hun reis werden ze geteisterd door ziekten en roofovervallen. Sommigen gingen over land naar andere delen van Europa, waar ze zich in vele gevallen opnieuw moesten verbergen voor de regering. In sommige steden in Italië gaven monniken voedsel aan hongerige Joodse vluchtelingen, mits...ze zich zouden bekeren tot het Christendom! (4) Enkele van de Joden gingen de andere kant uit en staken de Straat van Gibraltar over naar Noord-Afrika. De andere Joden trokken naar het Oosten. 

"Zijn eigen land rüïneren om de mijne te verrijken"

Hoewel de Inquisitie buitengewoon onmenselijk en wreed was, was het ook vrij dom van Portugal en Spanje om tot Jodenvervolging over te gaan, want veel Joden waren actief geweest in handel en diplomatie. Door het gedwongen vertrek van de Portugese en Spaanse Joden waren Portugal en Spanje bankroet gegaan. Zowel economisch als financieël. Na de verdrijving van Joden uit het Iberisch schiereiland raakten de eens zo rijke culturen in Spanje en Portugal in verval. Beide landen raakten ook hun status quo als wereldmacht kwijt. Zo raakten hun wereldrijken ook in verval. De tijd brak aan dat de Hollanders en de Engelsen de wereldmacht van de Spanjaarden en de Portugezen overnamen. De meeste Joden die naar het Oosten vertrokken, gingen in het Ottomaanse rijk vestigen. Ze werden daar verwelkomd door de Ottomaanse sultan Bayazet II. In het Ottomaanse rijk grepen de Marranen hun kans om tot hun oude Joodse geloof terug te keren. Ook stelden de Joden hun bekwaamheden en vaardigheden in dienst van de sultan. (4) Zo kwam het Ottomaanse rijk tot bloei en werd ook een wereldmacht. Historici hebben zich verbaasd afgevraagd hoe het mogelijk was dat Turkije in de eerste helft van de zestiende eeuw een wereldmacht werd. Handel, industrie en economie bloeiden op ongekende wijze. De Turkse sultan Bayazet II wist het antwoord op de vraag van de historici. Toen men aan zijn hof in zijn nabijheid de Spaanse koning Ferdinand die de Joden uit Spanje verdreef, ter sprake bracht, zei de sultan:"Noemen jullie deze koning (Ferdinand) de Wijze!? Hij ruïneert zijn eigen land om het mijne te verrijken!" (4) Hoe juist waren deze woorden.    

We zijn de Joden veel schuldig

Bijna de hele geschiedenis van het christendom is besmeurd met antisemitisme. De felle uitspraken van de kerkvaders tegen de Joden, de anti-Joodse wetten uit de tijd van Constantijn de Grote, de Jodenvervolgingen in Spanje, Portugal en Italië, de verschrikkingen voor de Joden gedurende de Middeleeuwen overal in Europa, de nijdige anti-Joodse preken van sommige kerkhervormers als Maarten Luther, de vervangingstheologie dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn allemaal 'christelijke zweepslagen' in het gelaat van Israël, zoals dhr. Jan van Barneveld schreef. Vandaag heeft het christendom nog steeds niets geleerd van het bloedige verleden. Ook de Europese regeringen zijn nog steeds geen haar beter! Vandaag gaan steeds meer stemmen om Israëlische producten te boycotten. De boycot van Israëlische producten roept echter herinneringen op aan de nazi-boycot van Joodse winkels in Duitsland. Nog steeds heeft Europa niets geleerd van het verleden. Als de EU besluit de Israëlische producten te boycotten, zullen de vreselijke gevolgen voor de hele unie niet meer te overzien, zoals in Portugal en Spanje destijds gebeurde. De Inquisitie leidde tot economische en financiële ramp voor Spanje en Portugal!! 

Het schijnt dat de Portugese regering heeft ingezien wat de fatale gevolgen waren van het dwaze besluit van koning Manuel I. Tot de dag van vandaag is Portugal nu nog steeds economisch achtergesteld. Bovendien kampt Portugal met gigantische schulden als gevolg van de euro- en bankencrisis. De door de trojka (het IMF, de ECB en de EU) opgelegde keiharde bezuinigingen zullen de voortslepende crisis in Portugal echter niet oplossen. Integendeel, ze drijven het Portugese volk alleen maar tot wanhoop, honger en armoede!! De enige en echte oplossing voor Portugal is de schuldbelijdenis aan de HEERE God, de God van Israël! Als Portugal, zowel de regering, het parlement als het volk, schuldbelijdenis doet aan God en het Joodse volk, volgen er echte vergeving, genezing en...nationale herstel!! Wat nog veel belangrijk is voor Portugal, is het aanhalen van vriendschappelijke, economische en diplomatieke banden met de Joodse Staat Israël. Dan wordt Portugal zeker gezegend. Nog een ander echte oplossing voor Portugal en Spanje: stap uit de Europese Unie en verlaat de eurozone voorgoed. Want de euro bezorgt ons alleen maar heel veel ellende, ondanks valse beloftes en leugens van de eurofielen. 

God belooft een zegen voor een individu en een volk die Israël zegent, en een vloek voor ieder die Israël vervloekt: 

"En Ik zal zegenen, die u (Israël) zegenen, en vervloeken, die u vloekt."
Genesis 12:3

Toen Portugal en Spanje in de 15e eeuw Israël vervloekten, gingen beide landen als wereldrijken ten onder. Nu heeft Portugal eindelijk een heel dure les geleerd. Laat dit artikel ook een waarschuwing zijn voor Nederland en heel Europa! We zijn de Joden veel schuldig. 

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                           Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.


Bronnen en referenties:

(1) De Redactie: In 15e eeuw verdreven Joden opnieuw Portugees. 12-04-2013
(2) TT-Canvas: Verdreven Joden opnieuw Portugees. 13-04-2013
(3) TT-Canvas: Portugal verdreef Joden en kooplieden. 13-04-2013
(4) De wonderbaarlijke geschiedenis van het Joodse volk. Door Plantagenet Somerset Fry.
(5) en.wikipedia.org/wiki/Portuguese Inquisition
(6) Bloed aan onze handen. Door dr. Michael L. Brown

Geen opmerkingen: