vrijdag 15 maart 2013

Noord-Amerikaanse Indianen beloven Israël steunVoorgeschiedenis

Indianen en Joden hebben met veel dingen gemeen: beide volken hebben onder genocides, vervolgingen, discriminatie en onderdrukking veel geleden. De Indianen waren de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent. Sommige Indiaanse volken hadden een zeer hoge graad van beschaving bereikt, zoals de Maya's, de Azteken en de Inca's. Sinds de komst van de blanken zijn echter veel Indiaanse culturen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika vernietigd. Vandaag worden de Indianen nog steeds verdrukt. Toen Christoffel Columbus in 1492 "de Nieuwe Wereld", wat we vandaag als Amerika kennen, ontdekte, was het kwaad al geschied. Op 12 oktober 1492, vroeg in de morgen, bereikten drie Spaanse schepen, de Niña, de Pinta en de Santa Maria (betekent: Heilige Maria!), de Amerikaanse kust. Columbus sprong aan land, knielde en 'dankte' God voor de redding. Vervolgens hees hij de Spaanse vlag en nam aldus in naam van de Spaanse koning (en de paus) bezit van land en noemde het San Salvador, hetgeen Heilige Redder betekent. Volgens de officiële lezing was Columbus in de veronderstelling dat hij Indië bereikt had; zodoende kregen deze eilanden de naam West-Indië en de bewoners noemde Columbus Indianen. Sindsdien hebben de oorspronkelijke bewoners van die eilanden en later ook van het Amerikaanse vasteland die naam behouden. (1)


Columbus zette aan wal en dankte God voor de redding
Door de ontdekking van de Nieuwe Wereld had Columbus de weg voor de kolonisatie gebaand, wat enorme gevolgen heeft voor de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Het door Columbus ontdekte werelddeel had toen nog geen naam. Het werd eenvoudig de "Nieuwe Wereld" genoemd. Oorspronkelijk zou een naam die herinnert aan de ontdekker, het meest voor de hand liggen, maar er werd al snel een andere naam gekozen. Een Italiaan, Amerigo Vespucci, was zijn welluidende naam, maakte een reis naar het zuidelijke deel van de Nieuwe Wereld. Toen hij terug was, schreef hij een boek over die reis. De mensen die het lazen en er met anderen over spraken, duidden het land dat Amerigo beschreef, aan met "het land van Amerigo". Zo ontstond langzamerhand ongemerkt de naam Amerika, hoewel het nieuw ontdekte werelddeel eigenlijk Columbia bijvoorbeeld had moeten heten. In Amerika zelf wordt dan ook vandaag vaak gesproken of gezongen over Columbia, als men Amerika bedoelt. Bovendien zijn er in de Verenigde Staten en enkele Latijns-Amerikaanse landen veel steden en districten die Columbus of Columbia heten. (1) Voor de oorspronkelijke Amerikanen was dit een begin van grote verandering. Ten eerste omdat er nu niet-Indianen, dus blanken, kwamen die zichzelf ook gingen beschouwen als "Amerikanen". Voor die tijd was de term "Amerikanen" voorbehouden aan de Indianen. Vanaf 1776, het jaar van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, was de term langzaam beginnen te verschuiven en vandaag bedoelt een groot deel van de wereld met de term "Amerikanen" niet meer de Indianen, maar de afstammelingen van de Europese kolonisten die zich in 1776 onafhankelijk van Engeland verklaarden. In Mexico is ongeveer hetzelfde gebeurd als in de Verenigde Staten. De term "Mexicaan" is de oorspronkelijke naam die de Azteken voor zichzelf gebruikten. "Mexicanen" waren dus tot de onafhankelijkheid van Mexico (1810/1820) de afstammelingen van de Azteken en de Mexicaanse taal was hun taal, het Nahuatl. Sinds de onafhankelijkheid echter is de betekenis veranderd. Tegenwoordig zijn "Mexicanen" alle inwoners van de staat Mexico (niet-Indianen, afstammelingen van de Azteken en andere Indiaanse volkeren) en wordt "Mexicaans" bedoeld de in dat land gesproken vorm van het Spaans. (2) Zo is precies hetzelfde met de term "Palestijn". Oorspronkelijk waren de Joden die in het toenmalige Palestina, het huidige Israël, woonden, de "Palestijnen". Na de uitroeping van de Staat Israël in 1948 was de term "Palestijn" echter veranderd en wordt deze bedoeld als Arabier. De Arabieren uit de omringende landen die in het begin van de twintigste eeuw naar Palestina trokken, noemen zich tegenwoordig "Palestijnen"! De huidige Palestijnen beweren een claim op het land te hebben, wat echter niet aangetoond kan worden. Al duizenden jaren hebben de Joden in het land gewoond! Zo hebben de Indianen ook duizenden jaren in het Amerikaanse continent gewoond! Echter is Columbus een vloek voor zowel de oorspronkelijke bewoners als de blanke kolonisten geworden! 


De "Nieuwe Wereld" had een enorme aantrekkingskracht op fortuinjagers, goudzoekers en avonturiërs. De Spanjaarden hadden grote delen van het Amerikaanse continent gekoloniseerd en richtten ook enorme schade aan. In Mexico woonde in die dagen een Indiaanse volk, de Azteken, die een grote bekendheid in de geschiedenis gekregen hebben. Ze stonden op een hogere trap van beschaving dan de andere Indianen. Ze woonden niet in tenten, maar in huizen; ze bouwden prachtige tempels en paleizen in de vorm van pyramides en legden ook wegen en aquaducten aan zoals de Romeinen hadden gedaan. De Azteken bezaten enorme schatten aan zilver en goud, die de begeerte der Spanjaarden wekten. De Spaanse Conquistador Cortez werd uitgezonden om de Azteken te onderwerpen. Hij rukte op naar de hoofdstad van de Azteken, de stad Mexico, gebouwd op een eiland midden in een meer. De Indiaanse bewoners die Cortez op zijn weg vond, vochten met de moed der wanhoop maar moesten het onderspit delven, want met hun primitieve wapens waren ze niet opgewassen tegen 'superieure' vuurwapens van de Spanjaarden. Kort daarna ontstond er een afschuwelijke en ongelijke strijd tussen de Azteken en de Spanjaarden. Cortez slaagde erin heel Mexico te onderwerpen en de beroemde Azteekse koning Montezuma werd gedood. (1) In Peru, in Zuid-Amerika, woonden ook de hoogontwikkelde Indianen, de Inca's genaamd. De Spaanse Conquistador Pizarro trok naar Peru om het te onderwerpen, zoals Cortez dat met Mexico gedaan had. Pizzaro had de koning van de Inca's wijsgemaakt dat de paus het land aan Spanje had geschonken. Zowel Cortez als Pizzaro namen in navolging van Columbus in naam van de paus bezit van land. De Inca, zoals men de koning van de Inca's noemde, had nog nooit gehoord van de paus en vond het gebaar van Pizzaro heel merkwaardig. Nog merkwaardig dat de Inca zijn land dat "niet van hem" was, aan de paus moet afstaan. Het gevolg ervan was het bloedige gevecht. Hoewel Pizarro slechts over 168 man beschikte, nam hij Peru, dankzij zijn geweren en kanonnen, zonder veel moeite in bezit. (1) Hoe Pizarro met zijn 168 man erin geslaagd was het rijk der Inca's te onderwerpen, was tijdlang een raadsel. Nu weten de onderzoekers dat de Spanjaarden ziektes die onbekend voor de Indianen waren, meebrachten. Meer dan de helft van de Inca's werd gedecimeerd door onbekende Europese ziektes. De ziektes hadden juist een bijdrage geleverd aan het succes van Pizarro.  


Wereldgeschiedenis: Spanjaarden onder aanvoering van
Cortez trokken de Aztekenstad binnen
Het spreekt eigenlijk vanzelf dat er meer kapers, rovers en plunderaars op de Amerikaanse kust waren, toen de grote rijkdommen van de pas ontdekte Nieuwe Wereld wijd en zijd bekend werden. Zo stuurden ook Frankrijk, Engeland en Nederland expeditielegers om delen van Amerika te veroveren. Het ergste was dat de soldaten vervangen werden door missionarissen, die hun taak hadden de met geweld onderworpen Indianen tot het christendom te bekeren, zoals de Europeanen dat ook met de Joden hadden gedaan! Een veel gehoorde excuus voor dit wrede en onmenselijke bedrijf was dat de Europeanen eerst de Joden en later ook de Indianen de zegeningen van het christendom wilden brengen. Maar het ligt voor de hand dat Indianen die door de blanken inboorlingen werden genoemd, hun buik al zo vol van die zegeningen hadden, dat ze verder voor de eer wilden bedanken. Een soort christendom dat onder het mom naastenliefde als deugd predikte maar toeliet zowel Joden als Indianen te vermoorden, die zich niet of nauwelijks konden verdedigen en hun bezittingen en land af te pakken, was voor de slachtoffers zeker geen aanlokkelijk aas om in te bijten. Het is volkomen waar wat de geschiedenis ons vertelt: de moslims bekeren met het zwaard, maar de christenen met het geweer! Toen John Cabot die in dienst van de Engelse koning stond, vijf jaar later na de ontdekking van de Nieuwe Wereld door Columbus voet aan wal in het noordwesten van het Amerikaanse continent zette, heeft dat ook verwoestende gevolgen voor de Noord-Amerikaanse Indiaanse bevolking. Met de komst van John Cabot ontwaakte de belangstelling van de Engelsen voor Noord-Amerika. Maar voor de Indianen bracht de komst van de blanken heel veel ellende. De Indianen maakten kennis met het paard en het gebruik van vuurwapens. Pas in 1617 kwamen de eerste Engelse kolonisten die zich in Amerika wilden vestigen. In Virginia stichtten zij de stad Jamestown. De Hollanders volgden spoedig. Op het eiland Manhattan - gekocht van de Indianen - bouwden ze een nederzetting, Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Grote groepen Europeanen uit andere landen stroomden naar de Nieuwe Wereld om geluk te beproeven. Nadat in 1607 de eerste kolonisten voet aan wal gezet hadden, nam de blanke bevolking snel in aantal toe. In huifkarren en met al hun bezittingen trokken de kolonisten door diverse landschappen op zoek naar een betere woonplaats. (3)


Noord-Amerikaanse Indianen
Van de honderden Indiaanse stammen kwamen vooral de nomaden, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika, in conflict met de kolonisten die de trek naar het westen waren begonnen. De kolonisten waren op zoek naar bodemrijkdommen en nieuwe woonplaatsen en bakenden stukken land af. Voor de Indianen betekende dit echter dat hun een deel van hun jachtgebieden werd afgenomen. In de jaren van bloedige strijd die volgden, verloren veel Indianen al hun land. Beroemde namen uit die tijd zijn: Sequoya (Cherokee Indianen), Cochise (Apachen), Sitting Bull en Crazy Horse (Sioux). Het aantal Indianen was ook door ziekten en de vele jaren van oorlog en genocides sterk teruggelopen. Werd hun aantal ten tijde van Columbus op miljoenen geschat, in 1900 bedroeg dit nog maar 237.196! (3) Tegenwoordig leeft ongeveer de helft van de Indianen in reservaten, stukken land die door de Federale regering voor hen gereserveerd en in eigen beheer gegeven zijn. De overige Indianen hebben zich over het land verspreid en aan de huidige Amerikaanse samenleving aangepast. Op het ogenblik zijn er nog zo'n 263 stammen. Hoewel er grote verschillen in taal zijn tussen de Indiaanse stammen, worden acht belangrijke taalgroepen onderscheid, namelijk Algonkisch, Irokees, Sioux, Kaddoaans, Muskogiaans, Athapaskaans, Penoetisch en Oeto-Azteeks. Een paar belangrijke stammen zijn: de Pueblo-Indianen, Irokezen, Cherokee, Chippewa, Cheyenne, Sioux, Navajo. (3) Tegenwoordig noemen de Noord-Amerikaanse Indianen zich Native Americans. 


Een Indiaans opperhoofd
Voor de Indianen was de belangrijke verandering veel dramatisch geweest. Omdat de "Nieuwe Amerikanen" in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zichzelf nu zagen als daadwerkelijke inwoners van Amerika, kwam men ook op idee dat men echt recht had op alle beschikbare grond en natuurlijk de aanwezige grondstoffen. (2) Vandaag denken de grootgrondbezitters en veeboeren in Zuid-Amerika, vooral in Brazilië, het recht op alle beschikbare grond te hebben dat zij grote stukken land van de Indianen afpakken en tropische regenwouden platbranden om meer ruimte te maken voor hun vee! De grote voorvechters van de onafhankelijke Amerikaanse kolonieën, George Washington (Noord-Amerika) en Simon Bolívar (Zuid-Amerika) waren zeer uitgesproken anti-Indiaans. De Indianen dienden óf op te gaan in de nieuwe nationale staten, óf vedreven te worden, óf uit te sterven. Vooral Bolívar was zeer duidelijk. Voor eigen Indiaanse volken, culturen en talen was geen plaats meer. (2) Dat is ook precies hetzelfde als de Joden die geen plaats kregen in Christelijk Europa! Hen stond de keuze gedoopt te worden of op de brandstapel levend verbrand te worden. Eeuwenlang trachten de christenen de Joodse cultuur te vernietigen door synagogen en thora-rollen en talmoeds te verbranden en Joden te dwingen met de christelijke cultuur te assimileren. Zo gaat het ook met de Indiaanse culturen. De culturen die in 1492 bestonden, zijn voor een groot gedeelte weggevaagd door ziektes, geweld en menselijke keuzes. In grote delen van Noord-Amerika is er zelfs bijzonder weinig overgebleven van de oorspronkelijke Indiaanse culturen. In plaats daarvan zijn echter nieuwe Indiaanse culturen ontstaan, die min of meer terugvoeren naar de oorspronkelijke culturen. (2)

Chiefs Natieve Amerikanen geven steun aan Israël

De Indianen van het Amerikaanse werelddeel hebben inderdaad ontzettend veel geleden. Ook de zwarten. De blanken hadden de zwarte bevolking in Afrika enorm veel kwaad aangedaan. De zwarten werden als slaven naar de Nieuwe Wereld verscheept om daarna op de slavenmarkt verkocht te worden. Oorspronkelijk moesten de Indianen slavenarbeid verrichten. Al gauw bleken zij niet geschikt voor zo'n zware arbeid. De blanken besloten hierop de zwarten uit Afrika naar Amerika te halen. De slavernij was een zwarte bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis. Ook de Joden waren slaven in Egypte onder de farao's geweest. Het Joodse volk heeft in de tweeduizend jaar lange Diaspora ontzettend veel geleden. Al gauw hebben de Noord-Amerikaanse Indianen begrepen dat zij en de Joden door het lot aan elkaar verbonden zijn: beide volken moesten lijden. Israel Today bericht ons dat twee vrouwelijke leiders van Indianenstammen aan de Amerikaanse oostkust verklaard hadden dat hun volk veel gemeen heeft met de Joden in Israël. Ze beloofden de Joodse aanspraken op het land op alle mogelijke manieren te steunen. (4) Grote stukken land waren inderdaad van de Indianen afgepakt, zoals de Joden in het jaar 70 en in 135 na Chr. van hun thuisland door de Romeinen werden beroofd.

Chief Anne Richardson van de Rappahannock Stam in Virginia en Kathy Cummings-Dickson, hoofd van de Lumbee stammen in Noord-Carolina, trokken traditionele tribale kleding aan voor hun recente ontmoeting met de Israëlische minister van Energie en Water, dr. Uzi Landau. "Wij zijn hier met een boodschap voor de inwoners van Israël: wees standvastig en verenigd tegen de dreigingen en de druk,"zeiden de twee vrouwelijke stamhoofden. "We willen Israël en de nieuw gekozen Knesset bemoedigen niet toe te geven aan degenen die hen willen dwingen om delen van hun thuisland op te geven. Toegeven aan deze druk is geen recept voor vrede, maar voor oorlog. Wij staan naast jullie."  (4) Chief Richardson citeerde ook uit het Bijbelboek Ruth:

"Want waar gij zult heengaan zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God." Ruth 1:16 Statenvertaling

Dit was de tweede ontmoeting van Landau en Chief Richardson, de eerste vrouwelijke leider van haar stam sinds de 1705. Tijdens Soekot (Loofhuttenfeest) 2009 bezocht Richardson Israël en gaf zij Landau een verklaring van trouw aan de stammen van Israël. Cummings-Dickson schonk minister Landau een replica van een bekend stamicoon, gesneden uit de stam van een oude boom, met de tekst:"Deze oude boom heeft sterke en diepe wortels, zoals mijn stam in ons land, en zoals uw volk in het Land Israël." De afgevaardigden van Native Americans vertelden hun Israëlische gastheer dat zij van plan zijn andere stammen te brengen die hun steun voor Israël willen uitdrukken. (4)Landau bedankte zijn gasten en zei:"Ik ben me bewust van uw sterke standpunt en uw acties ten behoeve van Israël, alsmede ten behoeve van de Native American stammen in de Verenigde Staten.. Sommigen zijn zich niet bewust dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Een grote schaduw in de vorm van de radicale islam overschaduwt de gehele westerse cultuur. Israël staat in de frontlinie, maar allen die de democratie en de vrijheid liefhebben, moeten dit samen tegemoet treden." (4) 

In de afgelopen decennia zijn er pogingen geweest van islamitische organisaties om de inheemse Amerikaanse stammen te winnen voor de islamitische vijandigheid tegenover de Verenigde Staten en Israël. (4) Bid dat God de pogingen van de islamisten zal verijdelen. Niet alleen de christenen maar ook de moslims hebben het Joodse volk ontzettend veel leed berokkend. Zoals het christendom Indiaanse culturen in het Amerikaanse continent heeft vernietigd, laat de geschiedenis ons wel zien dat de islam heel veel culturen heeft vernietigd. Vandaag verwoesten de islamitische radicalen Joodse en christelijke heiligdommen in het Midden-Oosten. Nu de islam de oorlog heeft verklaard aan het Westen en Israël, zal volgens de Bijbelse profetieën de strijd in Meggido in Israël uitgevochten worden, wat uiteindelijk uitloopt op de nederlaag van de islam. 

Hopelijk zullen de christenen door het lezen van dit artikel wijzer worden en besluiten onvoorwaardelijk achter Israël te staan. Ook moeten de christenen hun schuld erkennen wat het christendom het Joodse volk en ook andere volken heeft aangedaan. Zoals de Joden recht hebben op eigen staat, zal God ook het recht verschaffen aan de Indianen wat land betreft. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                      Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) De wereldgeschiedenis in een notedop.
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Indianen
(3) Stichting school en Bedrijf: Amerika
(4) Israel Today Headlines: Leiders 'Native Americans' beloven Israël steun. 11-03-2013

1 opmerking:

Anoniem zei

Religies zijn de oorzaak van veel ellende op deze wereld en bedacht door doodgewone stervelingen, meestal van het mannelijke geslacht. Geen mens die iets weet over een leven na de dood en het is alleen maar hoogmoedig te pretenderen dat een sterveling daar ook maar iets over zou weten. Het is onbestaanbaar dat één man ( god de vader ? ) dit alles heeft bedacht. Bovendien....wie heeft "hem" dan geschapen? Mensen doen er goed aan bescheiden te zijn en toe te geven dat wij helemaal niet weten hoe en waarom wij hier op aarde zijn. Dat zou een hoop kwaad, ellende, moord en doodslag schelen. Eerbied en dankbaarheid voor het leven en de natuur en voor elkaar is meer dan voldoende om echte wereldvrede te verkrijgen. Wat mij betreft: weg met alle religies, liefst vandaag nog. Ze vertonen alle kenmerken van dwangneuroses. Mensen ontlenen ( schijn) veiligheid aan tradities en religieuze handelingen. De meeste mensen die zich aansluiten bij religies hebben een gemankeerde moeder- en/ of vaderrelatie en hebben om die reden als volwassenen nog steeds behoefte aan leiding in hun leven. Mensen zouden zelf na moeten denken en in zichzelf moeten geloven. De meeste religies dateren uit een ver ver verleden, toen nog geen mens van Darwin of emancipatie (m/v) had gehoord. Het zijn vrijwel allemaal bolwerken van mannelijke arrogantie en dominantie, met slechts bijrolletjes voor vrouwen. Religies scheppen een mispaatst ons-kent-ons gevoel met uitsluiten van- en haat naar andersdenkenden tot gevolg. Mensen zouden zich wereldburger moeten voelen. Dat is het enige werkelijke verantwoorde en ruimhartige ons-kent-ons gevoel dat kan leiden tot wereldvrede.