vrijdag 7 december 2012

Het ware gezicht van Hamas


Ongehoorde kritiek anti-Israël activisten

Sinds de Israël-Gaza oorlog van 2012 laten prominente anti-Israël activisten zoals Roger Waters van de rockgroep Pink Floyd van zich horen door brutaalweg Israël van vermeende oorlogsmisdaden te beschuldigen. Ze beweren dat met operatie Pillar of Defense "een nieuw hoofdstuk is opengeslagen in de schendingen van het internationaal recht en de rechten van Palestijnen door Israël." De activisten uiten hun afschuw over "de Israëlische agressie" tegen 1,5 miljoen Palestijnen in wat zij "bezet Gaza" noemen. (1) Maar de Gazastrook is helemaal niet bezet door Israël. In 2005 heeft Israël zich eenzijdig uit de Gazastrook teruggetrokken en alle Joodse nederzettingen werden op last van de toenmalige Israëlische premier Ariel Sharon ontruimd. De Britse activisten pleiten voor internationale acties tegen Israël en een uitgebreide militaire embargo tegen de Joodse Staat. Eerder hadden de vooraanstaande leiders van de Protestantse kerken in de Verenigde Staten ook gepleit voor militaire embargo tegen Israël. De activisten beschuldigen niet alleen de Verenigde Staten maar ook de Europese Unie van 'militaire steun aan Israël.' Ze maken zich ook 'grote zorgen' om de militaire banden die Israël onderhoudt met opkomende economieën zoals Brazilië, India en Zuid-Korea. (1) De kritiek dat de activisten op Israël hebben geleverd, is niets anders dan eenzijdig en heeft een antisemitische ondertoon. Anti-Israël uiting is ook een antisemitisch daad. 

De Palestijnse president Mahmoud Abbas die op donderdag 29 november 2012 een toespraak in de Algemene Vergadering van de VN hield, beschuldigde Israël ervan in de oorlog met Gaza Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen gedood te hebben. Hij zei helemaal niets over de Palestijnse raketten die vanuit de Gazastrook doelbewust op de weerloze bevolking in Israël werden afgevuurd. Met zo'n uitspraak heeft Abbas in één klap het terrorisme van Hamas en de Islamitische Jihad jegens de Joodse Staat gerechtvaardigd. Abbas staat ook bekend als een Holocaustontkenner. Door de historische band van het Joodse volk met het Land Israël en de stad Jeruzalem te ontkennen heeft Abbas ook de geschiedenis vervalst. Hij heeft de raketbeschietingen door Hamas nog nooit openlijk veroordeeld. De raketbeschietingen vanuit de Gazastrook was de aanleiding geweest voor de oorlog tussen Israël en Gaza. Het is uiterst merkwaardig dat westerse activisten en media geen woord hebben gerept over de misdaden van de radicaal-islamitsche beweging Hamas en de raketbeschietingen op Israël. 


Hamas begon het en zei:'Israël begon het.'
Onderzoeker voor Missing Peace Middle East News Timon Dias is bijzonder zeer kritisch over de westerse berichtgevingen. De mainstream media rapporteren over de gebeurtenissen van de Israël-Gazaoorlog als een 'aaneenschakeling van incidenten'. (2) Echter vormen hun berichtgevingen een misleidend en foutieve beeld dat de westerse media nog steeds hebben van Hamas; een beeld waarin Hamas wordt ten onrechte neergezet als een partij waarmee valt te onderhandelen. Dit beeld is volgens Timon Dias diep geworteld in het westerse paradigma waarin materiële belangen boven geschikt worden geacht aan ideologische motieven. In deze visie zouden genoeg geld en materiële welvaart vanzelf leiden tot matiging en daarmee tot vrede. (2) Echter is het beeld van Hamas door het gebruik van dit paradigma misplaatst. Timon Dias schrijft ook over het schandalige gedrag van de westerse media die extreme daden van Hamas voor het publiek verzwijgen:"Het valt op dat er onder mainstream opiniemakers geen echte weerzin jegens Hamas klinkt. Vreemd, daar het een organisatie is die vrouwen behandelt zoals het de soldaten van Allah betaamt, die hun eigen dissidenten en homoseksuelen met handen achter de rug geboeid van daken gooit en het filmt, die als expliciet doel heeft zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken, die er trots op is dat haar vrouwen en kinderen 'de weg naar de overwinning met hun lichaamsdelen zullen plaveien'en die haar kinderen opvoedt in een traditie die het meest giftig is voor de kinderziel." (2) De media zijn ook totaal oneerlijk wat hun berichtgevingen betreft, en hebben een groot gebrek aan objectiviteit en fatsoen. In plaats van objectiviteit schilderen de media de terroristische organisatie Hamas als een partij, met wie er onderhandeld kan worden, af en leggen de schuld van alle ongelukkige incidenten bij Israël. Lezers van nieuwsberichten vergeten al snel gemakzuchtig dat Hamas als de eerste was begonnen met raketbeschietingen op Israël. 

Als u anti-Israëlisch en pro-Palestijns bent, dan wordt u om moed gevraagd om dit artikel te gaan lezen. Als u dit artikel weigert te lezen, is alleen maar omdat u de waarheid niet graag wil horen. Hetzelfde zijn nog steeds enkele mensen die niets willen weten van de misdaden van de nazi's en de communisten. Onder de regimes van Hitler, Stalin en Pol Pot waren miljoenen mensen omgebracht. En toch...worden de misdaden van zulke dictators goedgepraat! "Hitler is nog niet zo slecht,"is een veelgehoorde uitspraak. Misschien denkt u ook dat Hamas niet zo slecht is en toch goede kanten heeft. Het is een sprookje dat notoire anti-Israëlactivisten en media in elkaar hebben gezet. Er is nog steeds zoveel onwetendheid in het Westen over Hamas, de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas, de Syrische moslimrebellen die tegen Bashar al-Assad vechten, en de islamitische terreurgroepen, omdat anti-Israël activisten en media een voortdurende propaganda voor hen hebben gemaakt en de ware feiten verdoezelen. Wees gewaarschuwd: onwetendheid is onze grootste vijand! Daarom zegt de Bijbel ook: wees niet onkundig! Beste lezer, het is ook van groot belang dat u in dit artikel geconfronteerd zal worden met bloedige en schokkende foto's en videoclips. Foto's en videoclips zijn noodzakelijk om u en iedereen wakker te schudden!   

Ontstaan en doelstellingen van Hamas

Hamas werd in 1987 als een Palestijns soennitisch, islamitisch en fundamentalistisch terreurbeweging tijdens de Eerste Intifada opgericht door sjeik Ahmad Yassin en Abdel Aziz al-Rantissi. De moslim-radicale beweging Hamas die tegen Israël strijdt, heeft banden met de Egyptische Moslim Broederschap en streeft naar 'de bevrijding van Palestina' en de vernietiging van de Joodse Staat. Hamas is een Arabisch acroniem voor Harakat al-Mukawamah al-Islamiyah. In het Arabisch betekent Hamas onder andere 'kracht' en 'dapperheid.' Maar het interessantste is dat het Hebreeuwse woord 'Chamas', zoals Hamas in het Hebreeuws uitgesproken wordt, in het Engels is getranslitereerd als 'Hamas', wat voorkomt in de Bijbeltekst Genesis 6:11, 13. Daarin staat te lezen wat God tegen Noach zei dat de aarde vol is van 'chamas.' In de Statenvertaling staat te lezen: de aarde is vervuld met wrevel. Onder het moderne woord 'wrevel' verstaat men ongenoegen, wrok, grief, haat en mismoedigheid. Hoewel het woord geweld in de moderne Bijbelvertalingen voorkomt, betekent 'wrevel' uit de Statenvertaling in het Middelnederlands letterlijk gewelddaad. "Vervuld met wrevel", zoals we in Genesis 6:11 en 6:13 lezen, wordt vertaald met "vol van gewelddadigheid." Het komt nog daarbij dat wrevel in het Middelnederduits dapperheid, toorn, overmoed betekent, precies zoals het Arabische woord Hamas dapperheid betekent. Maar het Hebreeuwse woord 'Chamas' betekent letterlijk geweld (ook: schade). Sommigen vinden dat de overeenkomst tussen deze Hebreeuwse term en de naam van de islamitische terreurbeweging Hamas op toeval berust. Echter bestaat er helemaal géén toeval! Want de Bijbel, het Woord van God, is ook een boek van profetie. Niet voor niets is Hamas zéér gewelddadig. 


Hamasstrijders en terroristen
De islamitische ideologie van Hamas is hetzelfde als die van de Egyptische Moslim Broederschap. De vlag van Hamas is groen en vertoont de Arabische teksten van de Shahada (islamitsche geloofsbelijdenis). Hamas is zowel islamitisch, fundamentalistisch als nationalistisch.  


Groene vlag van Hamas met de Shahada
Daarnaast heeft Hamas ook een officiële embleem. Het officiële embleem van Hamas is een visuele samenvatting van de doelstellingen en theologische opvattingen van de organisatie. (3)


Het embleem/logo van Hamas
In het midden is de top van de Rotskoepel in Jeruzalem zichtbaar, met daarboven een kaartje van 'Palestina.' Het toenmalige Palestina bestond echter uit Israël en Jordanië. Dus staat het kaartje boven de Rotskoepel voor West-Palestina, het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het kaartje geeft de primaire territoriale ambities van Hamas weer: er is GEEN plaats voor de Staat Israël. Voor de Rotskoepel kruisen zich twee Turkse sabels, die de Jihad (heilige oorlog) symboliseren. Rond de koepel zijn twee Palestijnse vlaggen gedrapeerd. (3) Op de rechter staat het eerste deel van de Arabische teksten 'La ilaha ila Allah' (Er is geen God dan Allah) en op de linker het tweede deel 'Mohammed rasoel Allah' (Mohammed is de boodschapper van Allah). Samen vormen deze Arabische teksten de Shahada, de islamitische geloofsbelijdenis. De onderkant van het embleem bestaat uit een banier met daarop de tekst Harakat al-Mukawamah al-Islamiyah (de islamitische verzetsbeweging). Hoewel Hamas beweert een humane organisatie die de mensenrechten en de verdraagzaamheid tegenover andere religies respecteert, te zijn, is deze beweging in praktijk een misdadig en terroristisch organisatie. Hamas streeft naar een op Sharia geschoeide islamitische staat in 'heel Palestina'. Met 'heel Palestina' wordt niet alleen het grondgebied van Israël, de Bijbelse gebieden Judea en Samaria (door het Westen genoemde 'bezette gebieden') en de Gazastrook, maar ook Jordanië bedoeld. Daarom spreekt het Handvest van Hamas ook over vernietiging van Israël. De term 'verzetsbeweging' is nogal misleid. De strijd dat Hamas tegen Israël voert, heeft hoe dan ook niets te maken met vrijheidsstrijd, gezien het feit dat er onschuldig bloed wordt vergoten. De Hamasstrijders hebben terreur uitgeoefend door raketten op dichtbevolkte centra in Israël af te vuren en bloedige aanslagen te plegen op willekeurige Israëlische burgerdoelen zoals bussen, scholen, winkels, waarbij doden onder mannen, vrouwen en kinderen zijn gevallen. In het Westen wordt de terroristische daden van Hamas door anti-Israël activisten, links-progressieven en media alleen maar uitgelegd als "strijd tegen zionistische bezetters." Echter is de westerse uitleg nogal misleidend, wanneer we het Handvest van Hamas gaan lezen. 

Handvest van Hamas

Het is zo goed als zeker dat westerse journalisten, anti-Israël activisten, zoals Gretta Duisenberg, Harry van Bommel, Anja Meulenbelt, Dries van Agt, enz., boycotactivisten, links-progressieven en politici het Handvest van Hamas nog nooit hebben gelezen. Voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, heeft Hitler's beruchte boek Mein Kampf in Nederland niet zo'n grote bekendheid. In Mein Kampf van Adolf Hitler staan er niet alleen antisemitische woorden, maar ook verschrikkelijke satanische plannen wat vernietiging van het Joodse volk betreft. Vaak werden Hitler's daden in een aantal vooroorlogse westerse landen goedgepraat, precies hetzelfde zoals de terreurdaden van Hamas door anti-Israël activisten en links-progressieven tegenwoordig goedgepraat zijn. Dit komt doordat men het Handvest van Hamas niet heeft gelezen. 


uit het Handvest van Hamas
Zoals het doel van Adolf Hitler en de nazi's de vernietiging van het Joodse volk in Mein Kampf was vastgelegd, is het uiteindelijk doel van Hamas de GEWELDDADIGE VERNIETIGING VAN DE STAAT ISRAËL en de vestiging van een islamitische staat in het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het doel wordt uiteen gezet in haar handvast uit 1988. Daarin worden de Joden met grove antisemitische stereotyperingen als vijanden van de mensheid afgeschilderd en met verwijzingen naar de Koran vogelvrij verklaard en de dood aangezegd. Precies hetzelfde werden de Joden in Hitler's Mein Kampf met grove antisemitische stereotyperingen als vijanden van de mensheid afgeschilderd! Enkele grote overeenkomsten tussen Hitler's Mein Kampf en het Handvest van Hamas zijn frappant. Ook zijn ze allebei religieus gemotiveerd. Zoals Hamas verklaart voor de zaak van Allah te strijden, heeft Adolf Hitler ook verklaard "voor het werk van de Heer" te strijden! Wanneer religieuze moslimfundamentalisten worden geconfronteerd met de bloedige geschiedenis van hun islamitische geloof, verweren ze zich soms met een drogreden dat atheïsten, zoals moslims hen ongelovigen noemt, meer leed hebben veroorzaakt. Als voorbeeld wordt dan vaak het nationaal-socialisme van Adolf Hitler genoemd. Deze aanname is niet gebaseerd op feiten! De echte feiten wijzen namelijk uit dat Adolf Hitler zichzelf als een diep religieus mens zag, met een diepe afkeer van atheïstische "Joden" partijen, zoals hij ze in zijn Mein Kampf noemt. Een letterlijke citaat uit het boek Mein Kampf dat Hitler in 1924 tijdens zijn gevangenisstraf in München schreef, laat zien dat 'de almachtige schepper' een zeer belangrijke rol speelde in zijn politieke visie: 

"Want de natuur, die eeuwig is, wreekt onverbiddelijk iedere inbreuk op haar geboden. Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige Schepper: want door mij te verweren tegen de Jood strijd ik voor het werk van de Heer." (4)

Een soortgelijk citaat treffen we ook in het Handvest van Hamas aan. Een letterlijk citaat uit artikel 7 van het Handvest van Hamas: 

"Alhoewel deze schakels ver uiteenliggen en alhoewel de continuïteit van de Jihad werd onderbroken door obstakels, die op het pad van de Jihadstrijders werden opgeworpen door hen die zich onder zionistische invloed bevinden, streeft de islamitische verzetsbeweging ernaar de belofte van Allah te realiseren ongeacht hoeveel tijd dat zal kosten. De profeet Mohammed, moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zegt:'De tijd van het oordeel zal niet aanbreken totdat de moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en iedere steen zal dan zeggen:'O moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!, behalve de gharkadboom, want dat is een Joodse boom." (5)

Naast religieuze beschouwingen heeft het Handvest ook een overzicht van het door Hamas veronderstelde Joodse streven naar de wereldheerschappij. Enkele artikelen gaan over "zionistische complotten." Artikel 22 van het Handvest is duidelijk geïnspireerd op het beruchte pamflet De Protocollen van de Wijzen van Zion, die al meer dan een eeuw als een antisemitische vervalsing bekend is. In artikel 22 wordt gezegd dat de Joden achter de Franse Revolutie, de Vrijmetselarij, het communisme, het wereldkapitaal, de pers, de oprichting van de VN en achter het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zitten, waarbij het islamitische Kalifaat werd vernietigd: 

"De Joden hebben gedurende lange tijd met grote kundigheid en grondigheid samengespannen, om te kunnen bereiken wat zij hebben bereikt, daarbij alle middelen aanwendend die de loop der dingen beïnvloeden. Zij streefden ernaar enorme financiële middelen te vergaren, die zij gebruikten om hun droom te verwezenlijken. Zij hebben met geld de controle over de wereldmedia bemachtigd; persbureaus, de pers, uitgevers, zendgemachtigden, en dergelijke. Zij gebruikten geld ook om in verschillende landen van de wereld revoluties te ontketenen, om daarmee hun belangen te dienen en de vruchten daarvan te kunnen plukken. Zij zaten achter de Franse Revolutie en achter de communistische revolutie en zij zitten achter de meeste [andere] revoluties waarover wij van tijd tot tijd horen. Zij gebruikten hun geld ook om wereldwijd clandestiene organisaties op te richten, die tot doel hebben de samenlevingen in die landen te vernietigen en de zionistische belangen te dienen. Zulke organisaties zijn: Vrijmetselaars, Rotary Clubs, Lions Clubs, de Zonen van het Verbond (B' naï B'rith) en dergelijke. Dat zijn alle organisaties die spioneren en sabotages plegen. Zij gebruikten het geld ook om de macht in de kolonistische landen over te nemen en die ertoe te brengen van andere landen te koloniseren teneinde de rijkdom van die landen te exploiteren en daar hun morele corruptie te zaaien. Het is eindeloos wat er kan worden gezegd over hun betrokkenheid bij lokale oorlogen en wereldoorlogen. Zij zaten achter de Eerste Wereldoorlog, waarmee zij bereikten dat het islamitische Kalifaat werd vernietigd..." (5)

Ook Adolf Hitler was geinspireerd door de Protocollen van de Wijzen van Zion. Exact dezelfde citaten zoals die van Hamas vinden we terug in Hitler's boek Mein Kampf! Hitler schreef dat de Joden achter het wereldkapitaal, het Bolsjewisme (Russische communisme), de Eerste Wereldoorlog, de Vrijmetselarij, de pers, enz. zitten:

"Hij (de Jood) is en blijft een typische parasiet, die ten koste van zijn gastheer leeft, die zich als een schadelijke bacil over een groter terrein uitbreidt, waar maar een goede voedingsbodem voor hem te vinden is: maar waar hij verschijnt, daar sterft na kortere of langere tijd het volk, dat hem herbergt. Zo leefde de Jood altijd in de staten van de andere volkeren, en vormde daar zijn eigen staat in de staat, die dan zolang onder de naam "godsdienstige sekte" doorging, als het hem niet geraden scheen om het masker te laten zakken en zijn ware gelaat te tonen." (4)

Hitler zei dat de Vrijmetselarij een "willig werktuig" is van de Joden. Een citaat uit Mein Kampf: 

"...de handschoenmakers en de wevers kan men niet in de fijne netten der Vrijmetselarij vangen, daarvoor zijn grovere, maar daarom niet minder sterk werkende middelen nodig. Daarom is het tweede wapen, waarvan het Jodendom zich bedient naast de Vrijmetselarij, de pers." (4)

We zien dat er grote overeenkomsten zijn tussen artikel 22 van het Handvest van Hamas en Hitler's Mein Kampf. Beiden zijn duidelijk geinspireerd door het beruchte antisemitische pamflet de Protocollen van de Wijzen van Zion. Een belangrijk feit dat we goed moeten onthouden, toont aan dat zowel Hamas als de nazi-partij van Adolf Hitler met een aantal dingen hebben gemeen en ze zijn allebei ook nationalistisch en anti-democratisch! Zowel Hamas als Adolf Hitler verzetten zich niet alleen tegen de Joden, maar ook tegen het Westen, het kapitalisme en het imperialisme!! Zo staat in artikel 22 te lezen:

"De koloniale machten, zowel die in het kapitalistische Westen als die in het communistische Oosten, steunen de vijand met al hun macht, zowel materieel als met menskracht, waarbij zij elkaar afwisselen bij het geven van steun. Als de islam verschijnt, verenigen alle ongelovige krachten zich om zich er tegen te keren, want alle ongeloof is van dezelfde denominatie." (5)

De onderstaande Engels ondertitelde videoclip laat ons zien dat Hamas niet alleen anti-Joods en anti-Israëlisch maar ook anti-christelijk, anti-Amerikaans en anti-westers is. Het ware beeld van Hamas ontnuchtert ons wel, want pro-Palestijnse activisten en media schetsen een heel ander en misleidende beeld van Hamas.Al beweert Hamas dat het zionisme een nazisme is, verspreidt deze islamitische verzetsbeweging daadwerkelijk nazi-ideeën!! Zowel Hamasleiders, de PLO-leider Yasser Arafat als de Arabische leiders hebben nog nooit onder de stoelen of banken gestoken om hun grote bewondering te koesteren voor Adolf Hitler!! Hitler is vandaag nog steeds een grote voorbeeld voor veel Hamas-, Hezbollah- en PA aanhangers!! Wist u dat Hitler's Mein Kampf in het Arabisch is vertaald en in Arabische landen verspreid!? Dat willen westerse anti-Israël activisten, links-progressieven, media en politici uiteraard niet graag horen noch keiharde feiten onder eigen ogen zien!! Als u nog niet overtuigd bent dat het boek van Adolf Hitler in het Arabisch is vertaald, zal een onderstaande afbeelding (links) u wel ervan overtuigen.


Mein Kampf in het Arabisch
Het Handvest van Hamas is opgedeeld in zesendertig artikelen en vijf hoofdstukken, inclusief de introductie en de epiloog. Het Handvest begint met de epiloog en de epiloog vangt aan met de soera 3, Het geslacht: 110-112 uit de Koran. Dan staat onder de tussenkop een tekst van Hassan al-Banna, de oprichter van de Moslim Broederschap, waarin de gelovigen gewaarschuwd voor de Joden worden: 

"Israël zal worden gesticht en zal blijven bestaan tot de islam het vernietigt, net zoals die de voorgangers ervan heeft vernietigd. Uit de woorden van de martelaar imam Hassan al-Banna, moge Allah hem genadig zijn." (5)

In het epiloog wordt Hamasleden opgeroepen tot gewapende strijd tegen de Staat Israël en het Joodse volk: 

"Toen ging de islamitische verzetsbeweging op weg naar haar strijdende rol te vervullen, voorwaarts marcherend voor de zaak van Allah. Dusdoende, heeft Hamas zich aangesloten bij allen die de Jihad voor de bevrijding van Palestina strijden. De zielen van al haar Jihadstrijders verenigen zich met de zielen van al de Jihadstrijders, die hun leven voor het land van Palestina hebben geofferd, vanaf het moment dat het werd veroverd door de metgezellen van de Profeet tot op de dag van vandaag. Dit Handvest van de islamitische verzetsbeweging Hamas onthult het gezicht van de Beweging, presenteert haar identiteit, verduidelijkt haar standpunt, geeft uitleg over haar doelstelling, bespreekt haar verwachtingen, en roept op tot het steunen en versterken van de Beweging en het toetreden tot haar gelederen. Want onze strijd met de Joden is veelomvattend en erg moeilijk, en hij vereist alle toegewijde inspanningen. Deze strijd is een stap die moet worden gevolgd door verdere stappen; het is een brigade die moet worden versterkt door opeenvolgende brigades uit deze verdeelde islamitische wereld, totdat de vijanden zijn verslagen en Allah's overwinning is gerealiseerd." (5)

Een aantal belangrijke punten uit het Hamas Handvest zijn:

* Artikel 1: De weg van de islamitische verzetsbeweging is de islam. Hamas baseert haar  
   richtlijnen op de islam zoals verwoord in artikel 1: Het is aan de islam dat zij haar ideeën, 
   concepten en percepties ontleent met betrekking tot het universum, het leven en de mensheid. De
   Beweging verwijst met betrekking tot al haar handelen naar het oordeel van de islam.
* Artikel 2: De islamitische verzetsbeweging is één der vleugels van de Moslim Broederschap in 
   Palestina. De Moslim Broederschap is een wereldorganisatie, de grootste islamitische beweging  
   in het moderne tijdperk. Zij wordt gekenmerkt door haar diepgaand, accuraat en volledig 
   begrijpen en omhelzen van alle islamitische voorschriften met betrekking tot alle aspecten van 
   het leven: in gezichtspunten en in overtuigingen, in politiek en in economie, in onderwijs en in 
   sociale zaken, in juridische kwesties en in bestuursaangelegenheden, in prediken en in lesgeven, 
   in de kunsten en in communicatie, in het verborgene en in het openbare, en in alle andere 
   domeinen van het leven.
* Artikel 3: De basisstructuur van de islamitische verzetsbeweging bestaat uit moslims die zich
   aan Allah hebben toegewijd en die Hem naar behoren hebben gediend zoals gebaseerd is op de 
   Koran
* Artikel 4: De islamitische verzetsbeweging verwelkomt iedere moslim die de overtuigingen en 
   denkbeelden ervan aanneemt, die tot de acties ervan is toegewijd, die de geheimen ervan 
   bewaart, en die tot de rangen ervan wil toetreden teneinde de verplichting uit te voeren. Hem
   wacht de beloning van Allah.
* Artikel 5: De islamitische verzetsbeweging heeft de islam als systeem voor het leven 
   aangenomen en de leer reikt helemaal terug tot aan de geboorte van de islamitische boodschap.
   Allah is haar doel, de Profeet Mohammed is haar voorbeeld ter navolging en de Koran is haar 
   grondwet.
* Artikel 6: De islamitische verzetsbeweging is een specifiek Palestijns beweging die trouw is aan 
   Allah, die de islam als een levenswijze aanneemt en die zich inspant om het vaandel van Allah 
   over iedere centimeter van Palestina te hijsen. 
* Artikel 7: In alle landen van de wereld vindt men moslims die de weg van Hamas aannemen en 
   die de beweging ondersteunen, de uitgangspunten ervan overnemen en de Jihad ervan 
   versterken. De islamitische verzetsbeweging is een van de schakels in de ketting van de Jihad 
   tegen de zionistische invasie. Hamas ziet zichzelf verbonden met de opstand van de martelaar 
   Izz al-Din al-Qassam en zijn  broeders, de Jihadstrijders van de Moslim Broederschap in het jaar 
   1936, de oorlog van 1948 (De Arabische landen vielen de in 1948 uitgeroepen Staat Israël aan) 
   en de Jihad-operaties van de Moslim Broederschap in 1968 en daarna. Hamas streeft ernaar 
   de belofte van Allah ten uitvoer te brengen, ongeacht hoeveel tijd dat zal kosten. De woorden 
   van Mohammed worden geciteerd:"De tijd van het oordeel zal niet aanbreken totdat de  
   moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de Joden zich 
   achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en iedere steen zal dan zeggen: O 
   moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!"
* Artikel 8: Allah is het doel van Hamas. De Profeet Mohammed is Hamas' voorbeeld ter 
   navolging en de Koran de grondwet, de Jihad de weg en sterven voor Allah de hoogste deugd.
* Artikel 10: De islamitische verzetsbeweging zegt voor de verdrukten op te komen.
* Artikel 11: Hamas verklaart dat Palestina een islamitische waqf is voor alle moslimgeneraties
   tot de Dag van de Opstanding. Hiermede wordt ook de met geweld verovering van andere 
   landen gerechtvaardigd, want de moslims hebben het in de tijd van verovering ervan geheiligd 
   als een religieus beheergoed van alle moslimgeneraties tot de Dag van de Opstanding.
* Artikel 12: In de visie van Hamas is nationalisme een onderdeel van de islamitische religieuze 
   geloofsovertuiging. Het voeren van de Jihad en het bestrijden van de Joodse vijand is een 
   persoonlijke verplichting van iedere moslim en iedere moslima. 
* Artikel 13: Er is GÉÉN oplossing voor het Palestijnse vraagstuk dan alleen de Jihad, zoals in 
   artikel 13 duidelijk is verwoord: De initiatieven, de zogenaamde vreedzame oplossingen en de
   internationale conferenties voor de oplossing van het Palestijnse vraagstuk zijn tegengesteld aan 
   de uitgangspunten van de islamitische verzetsbeweging. Dialoog wordt beschouwd als het 
   verontachtzamen van het islamitische geloof! Hamasleden zijn verplicht de Jihad te voeren 
   teneinde het vaandel van Allah over het Joodse land te hijsen. Nogmaals zegt het artikel 13: Er 
   is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan door de Jihad. Initiatieven, voorstellen en 
   internationale conferenties zijn tijdverspilling en een schijnvertoning. Artikel 15 zegt ook: De 
   dag dat de vijanden enig deel van het islamitische land bezetten, wordt Jihad de persoonlijke 
   verplichting voor iedere moslim. Met het oog op de Joodse bezetting van Palestina is het 
   noodzakelijk de banier van de Jihad te hijsen. Dit vereist de vergroting van het islamitische 
   bewustzijn onder de massa's, lokaal in Palestina, in de Arabische wereld en in de islamitische 
   wereld. Het is noodzakelijk in de natie de geest van de Jihad in te prenten, de vijanden aan te 
   vallen en aansluiting te zoeken bij de gelederen van de Jihadstrijders. 
* Artikel 17: Vrijmetselaarsloges, Rotary Clubs, spionage-organisaties, enz. zijn broeinesten van 
   sabotage en saboteurs en worden in één adem zionistische organisaties genoemd. Als de islam 
   aan de macht is, zal het deze organisaties die vijandig zijn tegenover de mensheid en de islam,
   volledig uitroeien.
* Artikel 19: Er is geen plaats voor westerse kunst. Alleen de islamitische kunst is toegelaten. 
   Artikel 19 vereist ook regels en maatstaven waarmee het mogelijk is om vast te stellen of het 
   islamitisch of heidens is. De islamitische bevrijding heeft behoefte aan islamitische kunst. 
* Artikel 20: Het zionisme wordt door Hamas gelijkgesteld aan nazisme. Zo luidt artikel 20: Het
   nazisme van de Joden heeft zowel vrouwen en kinderen als doelwit. De door hen gezaaide 
   terreur is tegen iedereen gericht. 
* Artikel 28: De zionistische invasie is een wrede invasie. Het zionisme kent absoluut geen 
   scrupules; het gebruikt alle boosaardige en snode middelen om zijn doelen te bereiken. Bij zijn 
   infiltraties en spionageactiviteiten steunt het op de geheime organisaties zoals de 
   Vrijmetselaars, Rotary Clubs, Lions en soortgelijke spionagegroepen. Al deze organisaties, 
   zowel de geheime als de openlijke opererende, dienen de belangen van het zionisme en staan 
   onder leiding daarvan. Het zionisme zit achter alle vormen van drugs- en alcoholsmokkel, 
   teneinde de controle over te kunnen nemen en uit te breiden. Hamas eist van de Arabische 
   landen rond Israël dat zij hun grenzen openstellen voor de Jihadstrijders van de Arabische en 
   islamitische volken. Ook eist Hamas van de Arabische en islamtische landen dat zij de 
   doortocht van de Jihadstrijders faciliteren. Nooit mag vergeten worden dat na de verovering 
   van de Heilige Stad door de Joden in 1967 zij bij de al-Aqsamoskee hebben geschreeuwd:
   "Mohammed is dood en heeft uitsluitend dochters nagelaten!" Israël  met haar Joodse 
   identiteit en Joodse bevolking tart de islam en de moslims. Dat de lafaards nimmer nachtrust 
   mogen genieten.
* Artikel 32: Het verlaten van de conflictcirkel met Israël is een daad van hoogverraad; allen die
   zich daaraan schuldig maken, zullen worden vervloekt.
* Artikel 35: De islamitische verzetsbeweging neemt voorbeeld aan Salah al-Din al-Ayyubi 
   (Saladin) hoe hij Palestina uit de handen van de Kruisvaarders bevrijdde. Ook de nederlaag van 
   de Mongolen wordt als voorbeeld gesteld. De huidige zionistische invasie werd voorafgegaan 
   door invasies van de Kruisvaarders vanuit het Westen en door de Mongoolse invasies vanuit 
   het Oosten. (5) 


Het Handvest van Hamas in het Engels
vertaald
(Het document van het Handvest van Hamas is vertaald in het Engels en in het Nederlands. De in dit document geannoteerde tekst van het Handvest van Hamas is ontleend aan het boek "Hamas - portret en achtergronden" van Wim Kortenoeven)

Het Handvest van Hamas maakt heel duidelijk dat er geen sprake is van vrede met Israël. Ook laat het Handvest geen ruimte meer voor onderhandelingen met de Joodse Staat. Het doel van Hamas is en blijft ongewijzigd: de vernietiging van de Staat Israël. Het is opmerkelijk dat de geestelijke vader van de Moslim Broederschap, Hassan al-Banna, een vrijmetselaar is, terwijl Hamas zich verzet tegen de Vrijmetselarij. In de ogen van Hamas is de Vrijmetselarij "een produkt van het zionisme." De nazi-partij van Adolf Hitler was ook voortgekomen uit een duister en racistische vrijmetselaarsloge, genaamd Das Thule-Gesellschaft! Voor alle duidelijkheid: De Vrijmetselarij is beslist géén produkt van het zionisme en heeft hoe dan ook niks te maken met het zionisme! Mensen die wel geloven in de leugen dat de Vrijmetselarij een produkt van het zionisme is, kennen de ontstaangeschiedenis van de Vrijmetselarij belist niet!! Ook weten zéér veel mensen in het Westen niet wat zionisme echt betekent! Ze denken dat het zionisme iets te maken heeft met de Vrijmetselarij, het racisme of het kolonialisme, terwijl het in werkelijkheid helemaal niet zo is. 

Overigens is er ook een grote overeenkomst tussen de misdaden van de nazi's en Hamas en de aanverwante Palestijnse terreurgroepen. De nazi's vermoorden niet alleen Joden, maar ook Roma's en Sinti's, Polen en Russen. Polen en Russen behoren tot Slavische volken. In de ogen van Hitler en de nazi's zijn Joden, Zigeuners, Polen, Russen 'minderwaardige volken' en 'untermenschen', precies hetzelfde zoals de moslims Joden, christenen en niet-moslims als minderwaardige en tweederangse volken ook behandelen! De Russische en Poolse neo-nazi's vergeten gemakzuchtig dat de uitroeiing van de Slavische volken ook in het programma van Adolf Hitler staat. In Mein Kampf had Adolf Hitler het over "de Germanisering van het Oosten." Hitler schreef letterlijk over Rusland:"Wenste men in Europa uitbreiding van grondgebied, dan kon dit in 't algemeen alleen ten koste van Rusland plaats hebben; dan moest het nieuwe Rijk weer de heirwegen van de oude Orderidders begaan, om door middel van het Duitse zwaard aan de Duitse ploeg aarde te geven, en daardoor aan de Duitse natie het dagelijks brood." (4) Het plan werd in 1924 in Mein Kampf geformuleerd en kon in juni 1941 pas gerealiseerd worden doordat de Duitsers met de operatie Barbarossa op 22 juni 1941 Rusland aanvielen. De oorlog heeft het leven aan 20 miljoen Russen gekost!  Hamas, Fatah, al-Qaeda en andere islamitische terreurgroepen vermoorden niet alleen Joden, maar ook christenen, niet-moslims en afvallige moslims. Net zoals Hitler van Europa een 'Judenrein' gebied wilde maken, willen de Palestijnse terroristen nu ook Jeruzalem, Judea en Samaria, ja heel Israël en het hele Midden-Oosten van Joden zuiveren. De realiteit is nog steeds niet tot het Westen en zelf ook niet tot naïeve, domme en onwetende mensen doorgedrongen dat Joden met een Israëlische paspoort in GEEN enkel Arabisch land kunnen wonen. Sinds 2005 trok Israël eenzijdig uit de Gazastrook terug, is de Gazastrook nu een verboden terrein voor Joden. In feite heeft Hamas de Gazastrook 'Judenrein' gemaakt! 

De racistische uitspraken van Adolf Hitler zijn te talrijk om te citeren. Ook het Handvest van Hamas en de uitspraken van Hamasleiders zeggen genoeg. In het Westen kunnen we dus eigenlijk niet zomaar zeggen dat we niet geweten hebben wat Hamas' ware bedoelingen zijn. Hetzelfde kunnen de Duitsers ook eigenlijk niet zeggen dat men niet geweten heeft wat Hitlers ware bedoelingen waren, nadat men Mein Kampf gelezen had. Achteraf gezien volgde Hitler nauwkeurig zijn vooraf geplande 'routekaart naar oorlog en vernietiging' zoals dat in dit nietsverhullende boek beschreven staat. Vandaag wordt de term 'routekaart naar vrede' door het Westen gehanteerd voor Israël en de Palestijnen. Echter beschouwen de Palestijnen de 'routekaart naar vrede' als 'routekaart naar de vernietiging van de Joodse Staat'. In elk geval werd het boek 'Mein Kampf' vóór Hitlers machtsovername in 1933 weinig gelezen, zoals het Handvest van Hamas vandaag weinig gelezen wordt. Men neemt het Handvest van Hamas tegenwoordig niet serieus, zoals de Duitsers vlak voor Hitlers machtsovername Mein Kampf ook niet serieus namen. Maar daarna was het te laat. Volgens véél deskundigen waren veel Duitsers het in hun hart eens met Hitlers denkbeelden of namen ze deze niet serieus met de gedachte dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Vandaag zijn veel westerse anti-Israël activisten, media, politici en naïeve mensen het diep in hun hart wel eens met Hamas' denkbeelden of nemen ze deze ook niet serieus. Adolf Hitler bleek achteraf wel degelijk bloedserieus te zijn in de uitvoering van zijn denkbeelden zoals de vernietiging van het Joodse volk en de verovering van Rusland. Hamas is ook bloedserieus in de uitvoering van zijn idealen en denkbeelden!! Raketaanvallen op Israël en zelfmoordaanslagen zijn het bewijs ervan.  

Indoctrinatie van de Palestijnse jeugd 

Sinds de mensenheugenis zijn de kinderen altijd gebruikt om verschillende redenen. Gewetenloze pooiers, loverboys, pornokoningen, handelaars en industrielen zien in kinderen een goudmijn en buiten de kinderen volledig uit. Kinderarbeid bestaat vandaag nog altijd in enkele landen. Ook worden kinderen tegen hoge prijzen verhandeld. In oorlogsgebieden worden kinderen ook ingezet voor de strijd. Op 20 november 1989 werd het verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN en later geratificeerd. Het verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verdrag wordt meestal het kinderrechtenverdrag genoemd en waarborgt de rechten van het kind. Volgens het verdrag hebben kinderen recht op normaal leven, privacy, medische zorg, onderwijs, vrije tijd, spel en activiteiten en een naam en nationaliteit. Ook biedt het verdrag bijzondere bescherming van pleeg- en adoptiekinderen, verwaarloosde, misbruikte en gehandicapte kinderen. Tegelijk biedt het verdrag bescherming van kinderen tegen discriminatie, geweld, misbruik, economische uitbuiting, drugs, seksuele exploitatie en seksueel misbruik, ontvoering, kinderhandel, foltering en doodstraf. Het verdrag bevat ook aanvullende protocols tegen gewapende conflicten en kindermisbruik. In praktijk is het verdrag inzake de Rechten van het Kind door dictatoriaal geregeerde landen, terroristische organisaties, multinationals, handelaars en seksexploitanten genegeerd en zijn de rechten van kinderen op grote schaal geschonden.

Als u vraagt of Hamas respect heeft voor de rechten van kinderen, zoals anti-Israël activisten en pleitbezorgers van de Palestijnse zaak ons dolgraag willen wijsmaken, moeten we eerst bekijken of het waar is wat men over de Palestijnse jeugd zegt. In artikel 31 van het Handvest van Hamas beweert Hamas respect te tonen voor mensenrechten. Zo staat in artikel 31 te lezen:"De islamitische Verzetsbeweging is een humane beweging met respect voor mensenrechten en is toegewijd aan de islamitische tolerantie ten opzichte van de aanhangers van andere godsdiensten." (5) Hamas zegt verder in artikel 31 dat Joden en christenen 'onder de vleugel van de islam' in veiligheid en geborgenheid kunnen leven en islam, christendom en Jodendom zullen 'coëxisteren'. Maar de schijn bedriegt echter, want in de islam is er sprake van tweesporenbeleid. Anderzijds spreekt de Koran van 'de volken van het Boek' - dat zijn Joden en christenen -, die de status van 'dhimmi's' hebben en als tweederangsburgers worden behandeld. Maar de Koran zegt heel anders wat het lot van Joden, christenen en alle andere niet-moslims staat te wachten, als de gehele wereld onder de islamitische heerschappij gebracht wordt. In Soera 61:9 staat te lezen dat de islam over alle andere godsdiensten zal zegevieren:"Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der waarheid, opdat Hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van." Als Hamas in haar Handvest stelt dat Joden, christenen en niet-moslims onder het vaandel van de islam kunnen leven, dan stelt de heer Midden-Oostenexpert Wim Kortenoeven de vraag waar die genocidale paragraaf dan blijft. Hij zegt dat we goed op de fasering moeten letten. Want in artikel 7 van het Handvast staat er duidelijk 'totdat'. Het betekent dus: tot aan een zeker moment in de tijd. Voorafgaand aan de Dag der Opstanding en het eindoordeel worden alle Joden, christenen en alle andere niet-moslims gedoogd als tweederangsburgers, maar daarna wordt bloedig afgerekend met alle Joden, christenen, niet-moslims, allen 'ongelovigen en vijanden van Allah.'  In praktijk heeft Hamas de mensenrechten wel op grote schaal geschonden! Het is bekend dat Hamas ook christenen in de Gazastrook heeft verjaagd en vermoord. Tijdens de Israël-Gaza-oorlog van 2012 heeft Hamas ongekende wreedheden jegens eigen bevolking bedreven. De onderstaande schokkende videobeelden bewijzen dat Hamas tot gruweldaden in staat is. In het centrum van Gaza werden eerst zes vermeende spionnen voor Israël op barbaarse wijze geëxecuteerd. Vervolgens sleepten Hamasstrijders de lijken van de vermeende collaborateurs door de straten van Gaza als een soort 'jachttrofee.' De Qassambrigade, de militaire vleugel van Hamas, heeft de gruweldaden opgeëist.

Wees gewaarschuwd: de onderstaande videoclips zijn zeer schokkend en niet geschikt voor gevoelige kijkers!

Ooggetuigen zagen hoe gemaskerde en gewapende Hamasstrijders zes mannen uit een bus naar buiten sleurden en dwongen om met hun gezicht tegen de grond te gaan liggen. Ondertussen schreeuwden de Palestijnen:"Spionnen! Spionnen!" Vervolgens werden de zes mannen  zonder enige vorm van proces als honden afgemaakt. Heel wat Palestijnen reageerden uitzinnig op de publieke executies in het centrum van Gaza. De lijken werden opgestapeld en bespuugd. Een heethoofd trapte met zijn voet op de lijken. Om de gruwel nog wat erger te maken, werd een lijk met een touw aan een motorfiets gehangen en als een jachttroffee voor de ogen van kinderen, vrouwen en bejaarden door de straten  gesleept. Hamasstrijders reden mee en filmden alles. Hamas hing ook een bord aan de elektriciteitspaal met de namen van de zes vermeende spionnen. 
Er was GÉÉN internationale veroordeling over de gruweldaden van Hamas!! U hoort anti-Israël activisten zoals Anja Meulenbelt, Harry van Bommel, Gretta Duisenberg, Dries van Agt helemaal niet verontwaardigd en afkeurend reageren!! Ook géén afkeurende reactie van de Nederlandse regering! Ze blijven nog steeds in de leugen geloven dat Hamasterroristen vrijheidsstrijders zijn, die tegen de Israëlische "bezetter" vechten. Anti-Israël activisten keuren de standrechtelijke executies van vermeende collaborateurs kennelijk goed, alleen maar omdat zij Israël ook hartgrondig haten. Maar er is geen bewijs dat de vermeende collaborateurs voor Israël daadwerkelijk gespioneerd hebben. Het blijkt dat de geëxecuteerde 'collaborateurs' in wekelijkheid wel degelijk vijanden van Israël maar...ook politieke rivalen van Hamas waren!! Eén van de slachtoffers, de Palestijn Ribhi Badawi, was lid van een rivaliserende moslimfundamentalitische organisatie Jaljalat. Blijkbaar was de executie eerder een afrekening met een politieke rivaal dan met een 'spion' voor Israël. De familie en vrienden van Ribhi Badawi vinden de beschuldiging van spionage voor Israël lariekoek. Bovendien werd Badawi juist gezocht door Israël vanwege het organiseren van een mislukte terreuraanslag! De weduwe van Ribhi Badawi vertelde dat een Hamaslid die haar man had gearresteerd, ooit ruzie met hem had gehad. (6) Het lijkt eerder een persoonlijke vete! 

Hamas lapt de rechten van kinderen aan zijn laars. Naar het voorbeeld van de Hitlerjugend worden Palestijnse kinderen geindoctrineerd met onvoorstelbare haat tegen Israël en het Westen. Al vanaf de prille kindertijd wordt Jodenhaat Palestijnse kinderen met de paplepel ingegoten. Palestijnse kinderen worden naar het Spartaanse voorbeeld getraind, dragen militaire uniformen en geweren en marcheren in naam van Allah. De antisemitische ideeën zijn via televisie, scholen en moskeeën verspreid onder de Palestijnse jeugd. Al het lesmateriaal dat op de Palestijnse scholen wordt gebruikt, is gesubsideerd door...de Europese Unie!! Er heerst een doodscultus onder de Palestijnse bevolking in de Gazastrook, maar ook in de door de PA bestuurde Palestijnse gebieden. Het martelaarschap wordt verheerlijkt en de Palestijnse kinderen zijn helemaal vergiftigd van virulente Jodenhaat. De onderstaande foto's liegen er niet om. De militaire indoctrinatie van de Palestijnse jeugd wordt ook aanbevolen in het Handvest. In artikel 18 van het Handvest van Hamas staat te lezen hoe een 'goede moeder' haar kinderen moet opvoeden en voorbereiden voor de Jihad:"In het huis en de familie van de Jihadist heeft de vrouw, als moeder of zuster, ten eerste de taak om het huishouden te bestieren, waarbij de kinderen worden opgevoed volgens de morele normen en waarden die door de islam worden geinspireerd en waarbij hen moet worden geleerd de religieuze verplichtingen na te komen ter voorbereiding op de Jihadistische rol die hen te wachten staat. Daarom is het noodzakelijk om goed te kijken naar de scholen waar het islamitische meisje wordt opgeleid, en naar de curricula van die scholen, opdat zij tot een goede moeder zal opgroeien, die zich bewust is van haar rol in de bevrijdingsstrijd." (5)


Het militaire handboek van Hamas 
Een Palestijnse onderzoeker Salma al-Deba vertelde dat 65% van de Palestijnse jeugd gelooft in het martelaarschap. Over de hele Gazastrook worden ieder jaar tijdens de zomer duizenden kinderen ondergebracht in 'zomerkampen'. De kinderen worden gehersenspoeld om Joden te haten en zijn geinstrueerd in alle vormen van terreur. Het gaat om kinderen in de leeftijd van zeven tot 15 jaar. Verspreid over honderden 'zomerkampen' worden kinderen getraind hoe ze Qassam raketten en granaten hanteren en op Israël afschieten, hoe ze met geweren omgaan, hoe ze bommen kunnen maken, hoe ze een Jood te pakken krijgen. Ook worden kinderen opgeleid tot zelfmoordenaars. Ze worden ook wijsgemaakt dat als ze meer Joden doden, zullen ze een plek in het paradijs verdienen. Er staat ook in de Koran dat er een beloning voor een Jihadist in het vooruitzicht is:"Wanneer gij de ongelovigen in oorlog ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken. Hij zal hen leiden en hun toestand verbeteren. En hen in het paradijs, dat Hij hun heeft bekend gemaakt, toelaten (Soera 47:4-6)." 


Het meest misdadige is dat Hamas jonge kinderen tot zelfmoordenaars heeft opgeleid. Is het normaal dat kinderen onderwezen worden in moord en zelfmoord!? De foto's bewijzen dat Hamas zich helemaal niet heeft bekommerd om het welzijn van kinderen. Sommige Palestijnse moeders werken bewust mee aan de militaire training van kinderen.Een 'goede moeder' is bereid haar leven en het
leven van haar kind op te offeren voor de zaak
van Allah. Vinden jullie het normaal?
Hoe ziekmakend is de onuitblusbare Jodenhaat van Hamas, de islamitische Jihad, de Palestijnse Autoriteit en andere Palestijnse terreurgroeperingen. Een hele generatie Palestijnen wordt opgegroeid en geindoctrineerd om alleen maar Joden te haten en te vermoorden. Zulke ziekelijke haat stelt hen nooit meer in staat om echte vrede met Israël te sluiten. De onderstaande videoclip laat ons zien hoe gehersenspoeld zijn de Palestijnse kinderen. Een Palestijnse jongen citeerde een tekst uit de Hadith:"..totdat de moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bijgevolg waarvan de Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en iedere steen zal dan zeggen: O moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!.." De ondertiteling is Engels, maar de geciteerde Engelse tekst is exact hetzelfde als de nederlandse tekst uit de Hadith. De programma werd in de Gazastrook gemaakt en op de Egyptische TV uitgezonden.En de andere onderstaande videoclip laat ons zien dat jonge jongens door Hamas tot kindsoldaten zijn gerekruteerd. Ook citeert een jongen teksten uit de Koran. 

De Jodenhaat heeft Palestijnse kinderen niet alleen psychisch ziek gemaakt, maar ook hun ziel vergiftigd. Het stelt hen in staat om potentiële zelfmoordenaars te worden. Hen is de leugen voorgehouden dat als zij Joden vermoorden, zal hun beloning in het paradijs groot zijn. De grootmoefti van Jeruzalem, Ibrahim Sabri, zei vol lof in een interview met een Arabische krant:"Hoe meer de jeugd uitziet om shahid (martelaar) te worden, hoe meer geliefd deze is... Daarom huilen de moeders van vreugde, wanneer zij horen van hun dood.. De shahid wordt benijd, omdat de engelen in de hemel hen dragen naar zijn trouwerij." De Koran zegt dat het martelaarschap in de Jihad het eeuwige leven in het paradijs garandeert:"En denk van hen die op Allah's weg gedood zijn, niet dat zij dood zijn; zij zijn juist levend bij hun Heer, waar in hun onderhoud wordt voorzien." (Soera 3:169) De onderstaande foto laat ons zien dat Palestijnse zelfmoordenaars aan de voorwaarden hebben voldoen om hun zelfmoordmissie uit te voeren, zoals hen wordt wijsgemaakt dat hen een grote beloning in het paradijs staat te wachten, waar zeventig kraalogige en beeldschone maagden hen zullen verwelkomen en onbeperkte liefde met hen bedrijven.

Wees gewaarschuwd: De onderstaande afbeelding is zo gruwelijk en niet geschikt voor gevoelige kijkers. Deze foto laat ons zien hoe jonge Palestijnse zelfmoordenaars zichzelf opblazen en talrijke Joodse slachtoffers hebben gemaakt. De lichamen van de zelfmoordenaars zijn helemaal uit elkaar gerukt, opdat er bijna niets overblijft van hen dan alleen maar hun hoofd!!  


Het resultaat van de Hamas-indoctrinatie!!!
Een onderstaande en zeer schokkende videoclip, gemaakt door Hamas, laat zien hoe een zelfmoordenaar zijn auto nam en later zichzelf opblies:Westerse islamapologeten (en ook sommige gematigde moslims) beweren dat de islam zelfmoord verbiedt en de zelfmoordenaar geen echte moslim is. Ze zeggen dat de islam een religie van vrede is. De westerse islamapologeten en de gematigde moslims citeren een tekst uit de Koran:"O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog, maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol." (Soera 4:29) Hun argument is echter zwak, ook al zijn de westerse vertalingen van de Koran politiek correct, zoals ex-moslima Wafa Sultan ook zegt. Al is zelfmoord in de islam een grote doodzonde, maar...de Koran maakt echter duidelijk dat wie voor de zaak van Allah vecht en daarbij een zelfmoordactie onderneemt, wordt NIET beschouwd als zelfmoordenaar, maar als shahid (martelaar) en heeft gegarandeerd toegang tot het paradijs, zoals verwoord in volgend Korantekst:

"Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Thora en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte dan Allah? Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal." 

De Koran beweert dat de Thora en het Evangelie zelfmoord van een Jihadist als de hoogste deugd promoten. Echter klopt er helemaal niet van zulke bewering, want de hele Thora wordt op 'n grove wijze verdraaid door de moslims. Ook het Evangelie van Jezus Christus wordt misbruikt voor islamitische doeleinden (opmerking: helaas ook voor christelijke doeleinden zoals de geschiedenis heeft aangetoond!) De Thora verbiedt echter zelfmoord en proclameert één van de Tien Geboden:Gij zult niet doodslaan (Exodus 20:13). De Bijbel maakt duidelijk dat zelfmoord de enige zonde is, die niet vergeven kan worden! Alle andere zonden kunnen vergeven worden, zolang de mens leeft, allesbehalve een gelovige de Heilige Geest van de levende God opzettelijk lastert. De evangelist Johannes schreef helder en duidelijk dat moordenaars en zelfmoordenaars het eeuwige leven niet zullen beërven: 

"Een ieder, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat GEEN doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende." I Johannes 3:15 (Statenvertaling)

Ook waarschuwt de Bijbel ernstig dat volwassenen die kinderen tot zonde verleiden en leren moord en zelfmoord te plegen, direkt te maken zullen krijgen met het vreselijke oordeel op de jongste dag. Heere Jezus Christus zegt dat als iemand een kind tot zonde verleidt, zal een molensteen aan zijn hals gehangen worden dan wordt die persoon met de molensteen aan zijn hals in de zee geworpen!

"Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee." 
Matthéüs 18:6 (Statenvertaling)

Zoals de Amerikaanse filosoof Cynthia Ozick schreef over Palestijnse onderwijs en opleiding, hebben de Palestijnen een samenleving uitgevonden, die absoluut niet met andere samenlevingen vergelijken kunnen worden, omdat de oproep tot haat tegen de Joden er onophoudelijk klinkt. "Zij hebben hun kinderen in strijd met werkelijk alle gangbare normen en waarden opgevoed. Zij hebben namelijk de meest barbaarse sociale uitvinding gedaan, die elke verbeelding tart: zij rekruteren kinderen voor zelfmoordacties om zoveel mogelijk Joden in de drukste straten en openbare gelegenheden in Israël te vernietigen. Het is het resultaat van een onvoorstelbaar ideaal dat de Palestijnen hun kinderen op school met behulp van slogans en liederen, waarin het vergieten van bloed wordt verheerlijkt, leren om anderen te doden en tegelijkertijd zelfmoord te plegen,"aldus Cynthia Ozick. (8) 
Vergelijk de bovenstaande foto's van Hamas kindsoldaten met de onderstaande foto van de Hitlerjugend van toen:
Hamas, de PA en andere Palestijnse terreurgroepen hebben hun inspiratie voor de indoctrinatie van de Palestijnse jeugd aan Adolf Hitler te danken, omdat hun Jodenhaat heel veel overeenkomsten met de anti-Joodse nazi-propaganda heeft. Hoe de jeugd tot de strijd aangemoedigd kan worden, schreef Adolf Hitler al in zijn Mein Kampf:

"Maar dan moet ook ieder ABC-boekje op school en ook de laatste en onbelangrijkste krant, dan moet iedere schouwburg en iedere bioscoop, zo goed als iedere aanplakzuil en iedere lege schutting, dienstbaar worden gemaakt aan deze ene grote taak, tot tenslotte het angstige gebedje van onze nationale verenigingen verandert in de vurigste bede, die ook het hart van de kleinste en minste jongetje in Duitsland vervult: Almachtige God, zegen straks onze wapenen; wees even rechtvaardig als Gij altijd waart; oordeel nu opnieuw, of wij onze vrijheid nu waardig zijn, en veroordeel ons niet; Heer, zegen onze strijd!" (4)

Zo'n uitspraak van een persoon als Adolf Hitler klinkt wel als Jihad. Veel moslims herkennen in deze uitspraak wel! Blijkbaar hebben Hamas, de PA en andere Palestijnse terreurgroepen en ook de Libanese terreurbeweging Hezbollah de aanbeveling van Adolf Hitler gevolgd. Immers, Hitlers boek Mein Kampf is een bestseller in de Arabische islamitische wereld! De indoctrinatie van de Palestijnse jeugd heeft hoe dan ook niks te maken met de vrijheidsstrijd!! Hamasterroristen hebben niet alleen Palestijnse kinderen gerekruteerd en onderwezen in het terrorisme, maar ook als menselijke schild gebruikt! Tijdens de Eerste Israël-Gazaoorlog van 2009 trokken de Israëlische troepen de Gazastrook binnen om een einde te maken aan de terroristische infrastructuur, werden Palestijnse kinderen door Hamasstrijders in de strijd ingezet. Bewapende Hamasterroristen gebruikten kinderen als schilden en liepen tussen hen in, terwijl ze op Israëlische troepen schoten. Ze hielden zich op tussen groepen stenen gooiende kinderen en ze staken hun lichamen in de lucht vanachter barricades, in de hoop dat ze geraakt zouden worden door Israëlische kogels om zo de wereldopinie tegen Israël op te hitsen. 


Kinderen als menselijke schilden door Hamas gebruikt
De beruchte en linkse anti-Israël activist en voorvechtster van de Palestijnse zaak, Anja Meulenbelt, haalde zo'n lef vandaan om Hamasterroristen en Israëlische soldaten "gelijkwaardig" te noemen. Ze reageerde ook op opmerkingen van Likoed Nederland dat Hamas kinderen als menselijke schilden heeft gebruikt, en deed de opmerkingen af als "leugens." In haar weblog schreef ze:"Israël beweert routinematig dat er kinderen als menselijke schilden worden gebruikt. Het is nog nooit bewezen. Wat wel bewezen is dat Israëlische soldaten Palestijnen als menselijke schilden hebben gebruikt. Hoor je daar Likoed Nederland ooit over? Natuurlijk niet. De opmerking over families die zich gelukkig mogen prijzen met een dood kind, is door en door racistisch, en ieder mens met een geweten onwaardig. Palestijnen zijn geen andere mensen dan Joden en hebben hun kinderen net zo lief, en willen niet zo min dat ze sterven. De meeste dode kinderen zijn geen jongens van 16 jaar, nog afgezien van het feit dat niet elke jongen van zestien vanzelf een "kindsoldaat" zou zijn. Iedereen die de feiten weet over de oorlog tegen Gaza, weet dat er nauwelijks is gevochten, dat er bijna geen Palestijnen vechtend zijn omgekomen." (8) Anja Meulenbelt durft te liegen en verdraait alles. Op 'n geraffineerde manier probeert ze de misdaden van Hamas te bagatelliseren en goed te praten. Echter is er een overvloed aan foto's en videofilms die het onweerlegbare bewijs leveren dat Hamas kinderen als menselijke schilden heeft gebruikt. Bekijk de onderstaande videoclip maar...  
De tactiek van het menselijke schild is verboden in de Geneefse Conventie van 1949. Hamas houdt zich echter niet vast aan het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Geneefse Conventie en heeft lak aan internationale verdragen!  Zijn de Hamasstrijders gelijkwaardig aan de Israëlische soldaten? Absoluut niet!!


Hamasstrijder en Israëlische soldaat gelijkwaardig???
Anders dan echte soldaten die hun leven geven om hun land te verdedigen, hebben Hamasstrijders hun leven gegeven om onschuldige en weerloze burgers, zowel grijsaards, vrouwen als kinderen die allen Joden zijn, te vermoorden en zelfmoord te plegen!! Hoezo gelijkwaardig!? 

Korte geschiedenis

Hamas is ontstaan uit een organisatie, genaamd Al-Mujamma al-Islami, een Palestijns afsplitsing van de Egyptische Moslim Broederschap. Al-Mujamma al-Islami werd in 1978 opgericht door sjeik Ahmed Yassin die tot zijn dood in 2004 leider was van deze organisatie. Aanvankelijk hield Al-Mujamma al-Islami zich vooral bezig met religie en liefdadigheidswerk. De organisatie bouwde ziekenhuizen en scholen en boden burgers financiële hulp. In de jaren 80 van de vorige eeuw keerde Al-Mujamma al-Islami zich steeds meer tegen Israël. In het begin van de Eerste Intifada (1987-1993) onderging de islamitische beweging een metamorfose; De religieus-sociale beweging ontpopte zich steeds meer als een meedogenloze terreurbeweging. In 1987 was de naam van Al-Mujamma al-Islami in Hamas veranderd. De Eerste Intifada was een orgie van geweld en moord. Tijdens de Eerste Intifada trad Hamas buitensporig op tegen Palestijnen die verdacht werden van collaboratie met Israël. Honderden vermeende collaborateurs werden zonder enige vorm van proces geliquideerd. Er was ook geen bewijs dat ze voor Israël daadwerkelijk hadden gewerkt. In de ogen van Hamas betekent collaboratie het geven van informatie aan Israël of het werken voor Israëli's. Door zijn gewelddadige karakter en brute optreden wist Hamas steeds meer aanhang te winnen. In 1993 ondertekenden de toenmalige Israëlische premier Yitzak Rabin en de PLO-leider Yasser Arafat in Oslo de Oslo-Akkoorden. De Oslo-Akkoorden voorzagen in een eenzijdig terugtrekking van Israël uit de Gazastrook en Judea en Samaria, de ontruiming van de Joodse nederzettingen en het recht op zelfbestuur van de Palestijnen door de vorming van de Palestijnse Autoriteit. Aan de Akkoorden was er wel een voorwaarde gekoppeld dat de Palestijnen de Staat Israël moesten erkennen. Hamas verzette zich tegen de Oslo-Akkoorden en weigerde de Joodse Staat te erkennen. Zoals in het Handvest van Hamas vastgelegd wordt dat Israël vernietigd moet worden, eist Hamas het hele Land Israël voor de Palestijnen op. 

De Oslo-Akkoorden leidden helemaal niet tot echte vrede tussen Israël en de Palestijnen en brachten nauwelijks verbeteringen onder het lot van de Palestijnen. Integendeel, want de door Fatah geleide Palestijnse Autoriteit bleek corrupt te zijn en westerse hulpgelden verdwenen snel in de zakken van de Palestijnse leiders. Alleen werd de schuld van de verslechtering van de situatie aan Israël gegeven, terwijl de ware schuldigen vrijuit rondliepen! Het bezoek van de toenmalige Israëlische premier Ariel Sharon aan de Tempelberg was de aanleiding tot de Tweede Intifada dat van 2000 tot 2005 duurde en het leven aan 972 Israëliërs en 3301 Palestijnen kostte. (9) De Tweede Intifada was trouwens ook zorgvuldig gepland door de Palestijnse leiders. In 2000 begon Hamas voor het eerst met het beschieten van Israël met raketten en mortiergranaten. Het zuiden van Israël is tot heden het favoriete doelwit van Hamas. In 2001 waren zeker 510 raketten en mortiergranaten op Israël vanuit de Gazastrook afgevuurd. Van 2001 tot 2012 waren er meer dan 12.000 raketten op Israël afgeschoten! Toen Israël in augustus 2005 zich eenzijdig terugtrok uit de Gazastrook, werden de Joodse nederzettingen op last van de toenmalige premier Ariel Sharon ontruimd en de ontruiming verliep niet vlekkeloos. Deze ontruiming ging gepaard met geweld. En het gezag over de Gazastrook werd door Israël overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit. Daarmee verdween niet alleen Israël's bufferzone, maar ook de veiligheid van het zuiden van Israël. Hamas had de eenzijdige terugtrekking van Israël als zijn overwinning geclaimd. Er werd gezegd dat Israël dankzij het verzet door Hamas uit de Gazastrook vertrokken was. De terugtrekking van Israël leverde Hamas enorme populariteit en veel stemmen op. Tijdens de Palestijnse parlementsverkiezingen in januari 2006 verkreeg de politieke tak van Hamas de absolute meerderheid in het parlement. De verkiezingszege van Hamas bracht Fatah de nederlaag. Onder westerse druk moesten Hamas en Fatah een 'regering van nationale eenheid' vormen. Al snel was de poging mislukt en de machtsstrijd ontbrandde. Fatah en Hamasaanhangers raakten slaags met elkaar en de machtsstrijd was in 2007 geculmineerd in een burgeroorlog in de Gazastrook, waarbij 118 Palestijnen om het leven kwamen. De PA zette de Hamasbestuursleden af en verving hen door leden van Fatah. Op 14 juni 2007 greep Hamas op 'n gewelddadige wijze naar de macht in de Gazastrook, terwijl de PA het bestuur in de Palestijnse gebieden in Judea en Samaria wist te behouden. 

In artikel 27 van het Handvest van Hamas staat te lezen dat de Palestijnse BevrijdingsOrganisatie (PLO) als"een vader, broeder of vriend" beschouwd wordt:"De PLO ligt dicht aan het hart van de islamitische verzetsorganisatie. Wij beschouwen de PLO als een vader, broeder of vriend en een waarachtige moslim wijst zijn vader, zijn broer of zijn vriend niet met verachting. Ons thuisland is hetzelfde, ons ongeluk is hetzelfde, onze toekomst is dezelfde en wij hebben dezelfde vijand." (5) Maar in praktijk heeft Hamas het lot niet met de PLO gedeeld! Want Hamas is tot het heden verwikkeld in de machtsstrijd met Fatah, het overkoepelende orgaan van de PLO. Honderden Fatah-aanhangers werden door Hamasleden gevangen genomen en gefussileerd! Woordvoerders van Hamas gaven toe dat de Qassambrigade, de militaire vleugel van Hamas, na de machtsovername in Gaza aanhangers van Hamas heeft doodgeschoten. Daarmee heeft Hamas oorlogsmisdaad begaan. Een moslim doodt een moslim... 


Propaganda: Ahmed Yassin (Hamas) en Yasser Arafat 
(PLO) als "vaders, broeders, vrienden en ware moslims"
Op dinsdag 4 december 2012 wilde Hamas opeens met Fatah samen strijden tegen Israël. Hamasleider Mahmoud Zahar riep de rivaliserende Fatah op om toe te treden tot zijn organisatie om samen tegen Israël te strijden en had Palestijnse president Abbas gevraagd te stoppen met het verspillen van tijd en moeite aan het vredesproces. Volgens Zahar moeten ze de verschillen opzij zetten en werken aan "de nationale verzoening." (10) Heeft de handreiking van Hamas soms te maken met het succes van Mahmoud Abbas dat de status van de Palestijnen bij de VN opgewaardeerd werd? ook klonken er verzoenende woorden van de Palestijnse president richting Hamas. In een interview met de verslaggevers zei hij dat de beëindiging van de rivaliteit met Hamas de topprioriteit heeft. Hij zag geen reden waarom beide strijdpartijen niet tot eenwording konden komen. (10) Als Hamas en Fatah gaan samenwerken, is de vrede in het Midden-Oosten géén optie meer, zoals het Westen wel gehoopt heeft! 

Hoewel het Westen zich bemoeit met het Israëlisch-Arabische conflict en daarmee ernstige fouten begaat, heeft Hamas de gewapende strijd tegen Israël nooit afgezworen. Dat heeft Hamas meermalen bewezen door onafgebroken raketten en mortiergranaten op Israël vanuit de Gazastrook af te vuren! De Verenigde Staten en de Europese Unie verbraken alle contact met Hamas en draaiden de geldkraan dicht. Ook heeft het Westen een grote fout gemaakt door de Palestijnse Autoriteit als het wettige gezag te erkennen, hoewel de PA door en door corrupt is en helemaal niet uit is op echte vrede met Israël. Hamas heeft nog nooit gehouden aan wapenstilstand, al beweren westerse media, politici en anti-Israël activisten dat Israël het bestand heeft geschonden en zich als agressor gedraagt. In 2008 kwam er dankzij bemiddeling door Egypte een informele wapenstilstand tot stand tussen Israël en Hamas. De wapenstilstand hield zich niet lang stand. Al spoedig werd het bestand geschonden en het geweld escaleerde. Iedereen gaf de schuld aan Israël, terwijl de werkelijke schuld bij Hamas lag. Al willen westerse anti-Israël activisten, media en politici de waarheid niet graag horen, bewijst een letterlijk uitspraak van een Hamasleider, Nizar Rayyan wel. Op de vraag of Hamas zich aan de wapenstilstand wilde houden, antwoordde Hamasleider Nizar Rayyan:"De enige reden om akkoord te gaan met een hudna (staakt-het-vuren) is om ons beter voor te kunnen bereiden op de definitieve strijd met Israël en daar hebben we geen vijftig jaar voor nodig. Israël kan niet blijven bestaan, het is een belediging van Allah." (11) Ook nu er een wapenstilstand tussen Israël en Hamas is gesloten, heeft Hamas deze bestand alleen maar gebruikt om tijd te winnen. Voor Hamas is een wapenstilstand slechts een adempauze, zoals er ronden in een bokswedstrijd worden gemaakt. We zien vaak op TV dat de boksers een adempauze gebruiken. 

Al heeft Hamas de wapenstilstand meermalen geschonden. Op 21 december 2008 vuurde Hamas 70 raketten af op Israël, vlak na deze beschietingen kwamen de Hamasleiders met hun verklaring dat ze een nieuw bestand wilden overwegen als Israël "zijn agressie stopt en de grensovergangen opent." Hamas bleef echter raketten afschieten op het zuiden van Israël en kreeg van Israël het ultimatum om binnen 48 uur te stoppen met de raketbeschietingen. Terwijl het ultimatum afliep, hielden de raketbeschietingen aan, waarop Israël op 27 december 2008 begon met luchtaanvallen op terroristische doelen in de Gazastrook. Dit was ook het startsein voor de operatie Cast Lead (Gegoten Lood). Op 3 januari 2009 viel Israël de Gazastrook binnen om een einde te maken aan de raketbeschietingen door Hamas. Onder internationale druk kwam er een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Echter was de wapenstilstand van korte duur, want Hamas begon weer met raketbeschietingen waarop het antwoord van Israël niet uitbleef. Het leidde tot de tweede Israël-Gazaoorlog in november 2012.  

Korte overzicht van aanslagen door Hamas

Het chronologische overzicht van de door Hamas gepleegde aanslagen bewijst dat Hamas een terroristische organisatie is en dood en verderf onder de Israëlische burgerbevolking heeft gezaaid. 

* 1989: Kort na de oprichting van Hamas schoten Hamasleden Israëliërs dood bij tientallen
   aanslagen. Israël verklaart de Hamas-beweging als een terreurorganisatie.
* 16-04-1993: Eerste zelfmoordaanslag op de parkeerplaats Mehola Junction waarbij twee doden
   en 20 gewonden waren gevallen.

Opmerking: Een veelgehoorde redenering van westerse anti-Israël activisten, media en naïeve westerlingen dat zelfmoord voor de Palestijnen vrijwel het enig wapen is waarmee ze 'zich kunnen verdedigen tegen Israëlische tanks en vliegtuigen.' Ze doen alsof het hier over eguivalenten hebt! De ongehoorde bewering van westerse activisten en media is niets anders dan een drogreden en een leugen. De onderstaande foto's bewijzen dat de Palestijnse zelfmoordaanslagen niets te maken hebben met "verdedigen tegen de Israëlische agressor"!! 

Wees gewaarschuwd: de foto's zijn gruwelijk en niet geschikt voor gevoelige kijkers!


19-08-2003: Zelfmoordaanslag op een bus in Jeruzalem
Slachtoffers van zelfmoordaanslagen
* 06-04-1994: 9 doden en 55 gewonden bij een aanslag met een autobom in de Israëlische stad 
   Afula. 
* 19-10-1994: 21 doden en 50 gewonden bij een zelfmoordaanslag van Hamas op een bus in
   Tel Aviv. Hierbij kwam een Nederlandse student om.
* 24-07-1995: Zelfmoordaanslag op bus 20 in Ramat Gan: 5 doden en 30 gewonden.
* 21-08-1995: zelfmoordaanslag op bus 26 in Jeruzalem: 5 doden en meer dan 100 gewonden.
* 25-02-1996 en 03-03-1996: Twee zelfmoordaanslagen op bus 18 in Jeruzalem: 45 doden en 55
   gewonden.
* 30-07-1997: Zelfmoordaanslag op de Mahane Yehuda markt in Jeruzalem: 16 doden.
* 04-09-1997: Bomaanslag in Ben Yehuda straat in Jeruzalem: 4 doden inclusief 3 
   zelfmoordenaars. 
* 01-01-2001: Vlakbij een bushalte in het winkelcentrum in Netanya explodeerde een autobom. 
   Hierbij raakten zo'n 60 mensen gewond, waarvan de meeste licht. 
* 22-03-2001: Een krachtig explosieve bom werd bij een groep mensen die op een bus in Kfar
   Saba stonden te wachten, tot ontploffing gebracht door een zelfmoordterrorist: 1 dode en 60 
   gewonden.
* 28-03-2001: Bij een zelfmoordaanslag bij een opslagplaats voor een schoolbus bij Kfar Saba 
   kwamen twee tieners om en raakten er vier gewonden, waarvan twee ernstig.
* 29-04-2001: Vlakbij een schoolbus bij Nabloes werd een autobom tot ontploffing gebracht. Er
   waren geen slachtoffers, behalve de zelfmoordterrorist wel.
* 01-06-2001: Zelfmoordaanslag op discotheek Dophinarium in Tel Aviv: 21 doden en meer 
   dan 100 gewonden.
* 09-08-2001: Een Hamasterrorist blies zichzelf op in een pizzeria in het centrum van  Jeruzalem: 
   Vijftien mensen, waaronder 7 kinderen en een naar Israël geëmigreerd Nederlands gezin, om 
   het leven kwamen en 130 gewond raakten. 
* 09-03-2002: Een zelfmoordterrorist blies zichzelf in het volgepakte Moment Café in de wijk 
   Rehavia in het centrum van Jeruzalem op: 11 doden en 54 gewonden, waarvan 10 ernstig.
* 27-03-2002: In het Park Hotel in Netanya vond een zelfmoordaanslag plaats. Er vielen 30 doden
   en er raken 140 gewonden, waarvan 20 ernstig.
* 05-03-2003: Zeventien doden en 53 gewonden bij een zelfmoordaanslag op een bus.
* 30-04-2003: Drie mensen kwamen om het leven en 60 mensen raakten gewond toen een 
   zelfmoordenaar zichzelf opblies bij het strandcafé Mike's Place in Tel Aviv.
* 18-05-2003: Zeven doden en 20 gewonden bij een zelfmoordaanslag op bus 6 in Jeruzalem.
* 19-08-2003: 23 doden en meer dan 130 gewonden bij een zelfmoordaanslag op bus 2 in de wijk 
   Shmuel Hanavi in Jeruzalem.
* 11-10-2003: 17 doden en meer dan 100 gewonden bij een zelfmoordaanslag op bus 14A op de
   Jaffastraat in het centrum van Jeruzalem.
* 09-11-2003: Negen Israëlische militairen en 30 burgers raakten gewond bij een 
   zelfmoordaanslag bij een lifthalte vlakbij de hoofdingang van de Tzrifin legerbasis en het Assad 
   Harofeh Ziekenhuis.
* 09-11-2003: 7 doden en meer dan 50 gewonden bij een zelfmoordaanslag op het café Hillel op de 
   Emek Refaim straat in Jeruzalem.
* 14-01-2004: Vier Israëlische militairen en één burger kwamen om het leven door een zelfmoord-
   aanslag bij de grens tussen Israël en de Gazastrook, toen een zelfmoordterroriste een bom af 
   liet gaan op de Erez kruisweg in de Gazastrook. Het was de eerste keer dat de vrouwelijke 
   dader, een moslima en aanhangster van Hamas, een zelfmoordaanslag pleegde.
* 29-01-2004: 10 doden bij een zelfmoordaanslag op een bus in Jeruzalem.
* 14-03-2004: Bij een dubbele zelfmoordaanslag in de haven van Ashdod doodden leden van 
   Hamas en Fatah's Al-Aqsa Martelaren Brigade 10 mensen. 
* 31-08-2004: 16 doden en 100 gewonden bij twee zelfmoordaanslagen op stadsbuslijnen 6 en 12 
   in Be'erSheva. 
* 18-01-2005: Eén ISA officier en vier IDF militairen werden gedood bij een zelfmoordaanslag bij 
   een Israëlisch checkpoint bij Gush Katif in de Gazastrook. Eén IDF militair raakte ernstig 
   gewond. Terwijl de onderzoeksprocedures door de IDF militairen werden uitgevoerd, liet de 
   zelfmoordterrorist de explosieven die aan zijn lichaam waren vastgebonden, ontploffen. 
* 06-03-2008: Schietaanslag op de leerlingen van een Jesjiva in Jeruzalem, waarbij acht doden
   vielen. 

De nabestaanden van de slachtoffers van de zelfmoordaanslag op het Park Hotel in Netanya aan het woord:Het slotwoord

Vind u het echt normaal dat Joodse burgers, allen mannen, vrouwen en kinderen, bij zelfmoordaanslagen werden gedood? U zegt misschien:"Ja, maar Israëliërs zijn ook terroristen en hebben het land van de Palestijnen gestolen!" Maar dat is een drogreden, eigenlijk een leugen. Als het waar is dat Israëliërs terroristen zijn, waar zijn dan bewijzen? Kunt u bewijzen dat de Israëli's terroristen zijn? Zo nee, dan kunt u beter erover zwijgen, want uw getuigenis zou onwaardig en vals zijn. De Bijbel zegt ook:"Gij zult niet vals getuigen." Foto's, videofilms, documenten zoals het Handvest van Hamas en berichten zijn zéér talrijk en leveren het bewijs dat we hen niet zomaar kunnen negeren. U kunt ook dezelfde documentaires op andere websites zoals Likoed Nederland (zie 'links' van de blog de burcht Sion) en videoclips op You Tube vinden. De lijst van bloedige zelfmoordaanslagen door Hamas bewijst volkomen dat Hamas helemaal NIET voor 'de rechten van de Palestijnen' vechten. Het gaat niet om het land dat ze naar eigen zeggen voor zichzelf opeisen. Het gaat om het bestaansrecht van Israël. Het gaat erom dat zowel Hamas, de PA als Hezbollah en andere islamitische terreurgroepen de Joodse Staat willen vernietigen en alle Joden in de zee drijven. Westerse media hebben zoveel documentaties en feiten, zoals u in dit artikel hebt gelezen, voor ons verzwegen en verdraaien of bagatelliseren de feiten, zodat de schuld in de schoenen van Israël geschoven kan worden. Het is allang bekend dat westerse journalisten door de Palestijnen omgekocht zijn om valse en onjuiste berichten over de 'misdaden van Israël jegens het Palestijnse volk' te geven. 

Het is te gek voor woorden dat supporters van Hamas en de PA in Nederland en andere westerse landen een veelgehoorde leuze scanderen:"Free Gaza!" Zelfs naïeve pro-Palestijnse activisten nemen vol enthousiasme deel aan Flotilla en blijven schreeuwen dat Gaza vrij moet zijn. Zoals Timon Dias schrijft, blijft dit een frappant fenomeen, juist dat Israël zich in 2005 compleet terugtrok uit Gaza. "Alsnog ben ik het met ze eens. Bevrijd Gaza inderdaad van de genocidale doodscultus, genaamd Hamas!"merkte Timon Dias op. (2) Met Hamas valt absoluut niet te onderhandelen. Naïeve westerlingen denken dat een door Hamas aangeboden wapenstilstand met Israël het begin van een vrede is. Maar ze kennen de islamitische geschiedenis en de achtergronden van de islam niet. Voor Hamas betekent een wapenstilstand echter het begin van zijn overwinning. Het Arabische woord voor wapenstilstand is hudna. De term hudna is gebaseerd op het verdrag van Hudaibiya dat volgens overleveringen in 627 werd gesloten door de profeet Mohammed. In dat jaar trok hij met zijn leger richting Mekka, het bolwerk van zijn ongelovige vijanden die afgodendienaars waren. Maar omdat Mohammed besefte dat zijn leger niet sterk genoeg was, en de inwoners van Mekka niet zoveel animo hadden in oorlog, kwam het op Mohammed's initiatief tot een wapenstilstand voor tien jaar. Toen de tijd verstreek, achtte Mohammed in 629 zich militair sterk genoeg en verbrak het verdrag meteen om Mekka met geweld te veroveren. Omdat Hamas het voorbeeld van zijn profeet Mohammed volgt, zullen zijn raketbeschietingen in de nabije toekomst zéér zeker opnieuw beginnen zodra het weer op zijn krachten kan komen. En dan begint de ellendige situatie weer van vooraf aan. Nogmaals voor alle duidelijkheid: westerse journalisten en activisten zijn GÉÉN geschiedschrijvers. Ze zijn wel goed in het vertellen van verhalen, vooral erg goed in het vertellen van leugens!!

Elke westerse inspanning om vrede tussen Israël en de Palestijnen tot stand te brengen is op niets uitgelopen. Desondanks weigeren de westerlingen in te zien dat de Arabieren helemaal géén vrede met Israël willen! De vraag of onderhandelen met Hamas zin heeft, is niet relevant. Wim Kortenoeven zei dat we nooit kunnen onderhandelen met Hamas die erop uit is om onze dood en ondergang te bewerkstelligen. Op een gegeven moment is die dynamiek van de onuitblusbare haat niet meer te tomen. Zulke mensen als Hamasterroristen zijn net als Hitler en Khomeini in staat hun eigen bevolking volledig op te offeren. (12) Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog riep nazi-minister van Propaganda, Joseph Goebbels, het Duitse volk tot 'totale oorlog' op. Dat is ook hetzelfde als Hamas' oproep tot totale oorlog tegen de Joodse Staat. Hamas gelooft bovendien dat chaos, geweld en destabilisering van niet-islamitische samenlevingen noodzakelijk zijn om de islamitische wereldoverheersing tot stand te brengen, die het Einde der Tijden moet inluiden, aldus Wim Kortenoeven. (12)

Er bestaat een gevaar dat we geneigd zijn ongenuanceerd te gaan denken dat 'alle moslims zo zijn of zo kunnen worden', gezien het feit dat Hamas zo tegenwoordig prominent in beeld is met de media. De heer Wim Kortenoeven waarschuwt echter dat we moeten oppassen voor dat soort gedachten. We moeten niet alle moslims over één kam scheren noch hen gelijkstellen met de Hamasterroristen! Gelukkig zijn wél gematigde moslims die het gedachtegoed van Hamas en andere terreurgroepen niet graag willen delen. "Er zijn heel veel islamieten die écht niet willen uitvoeren wat er in dit Hamashandvest staat. Die emigreren liever dan dat ze de daad van Mohammed B. herhalen en iemand vermoorden,"aldus de heer Kortenoeven. (14) We moeten ook niet vergeten dat tijdens de aanslagen op de Twin Towers in 2001 waren ook Joden en moslims omgekomen! Eén ding is wel zeker: gematigde islam bestáát NIET! In het Westen maken islamapologeten, linkse (en ook rechtse) politici en ook heel wat christelijke geestelijken ons wijs dat de islam een godsdienst van vrede is. Ze verkondigen ook de leugen dat islamitische terroristen zoals Hamas en al-Qaeda geen echte moslims zijn. Echter vergeten ze moedwillig dat de stichter van de islam, de zogenaamde profeet Mohammed, zelf ook een fanatieke moslim was geweest, die met geweld begon en het zwaard hanteerde. De hele wereldgeschiedenis staat helemaal bol van verslagen over gewelddadige islamitische veroveringen die gepaard gaan met bloedvergieten. De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan zei letterlijk:

"De naam 'gematigde islam' is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat GEEN gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het."

Hamas is niet het enige probleem waarmee Israël zich geconfronteerd ziet. Want Hamas is ook het probleem van het Westen. Timon Dias waarschuwt ernstig:"Er zijn Egypte onder de dictatoriale Moslim Broederschap, Turkije onder de stealth-islamist Erdogan, Hezbollah in Zuid-Libanon, de aanstaande dominantie van radicale soennieten in Syrië, Jordanië dat in de nabije toekomst kan bezwijken onder het islamisme en de immer sluimerende dreiging van een nucleair Iran. Ongeacht wat men van Israël vindt: niemand kan er omheen dat het onze enige bondgenoot in de regio is. De krachten die Israël bedreigen, bedreigen tevens de gehele vrije wereld. Alleen al om deze reden verdient Israël onze steun." (2) Vergeet ook niet dat Israël de enige en echte democratische staat in het Midden-Oosten is, terwijl de Arabische landen in het Midden-Oosten geen democratie kennen. De door het Westen uitgevonden term 'Arabische Lente' leidt helemaal niet tot echte democratie, vrijheden en burgerrechten voor de Arabieren, zoals westerse politici en media ons wijsgemaakt hebben. Want de echte Arabische Storm (of: Arabische winter) leidt tot nieuwe islamitische regimes die zullen klaarstaan om een grote oorlog tegen Israël te beginnen. Wist u dat de Moslim Broederschap in Egypte die via "democratische verkiezingen" aan de macht is gekomen, dezelfde tactiek van Adolf Hitler heeft gebruikt!? Wat zei Adolf Hitler precies over de democratie? "Ik zal de democratie gebruiken om haar te vernietigen,"aldus zijn letterlijke uitspraak!!

Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Hamas in Gaza zei Hamasleider Khaled Meshaal op 8 december 2012 dat er nooit vrede met Israël zal komen. Hij zei dat Hamas de Staat Israël nooit zal erkennen. "De Palestijnse Staat zal er niet via onderhandelingen komen, maar alleen door volhardende verzet,"aldus Khaled Meshaal. Het Westen moet begrijpen dat Israël omringd is door zeer vijandige Arabische landen en volken die naar de vernietiging van de Joodse Staat en het Joodse volk streven. Dat is géén retoriek, maar de keiharde werkelijkheid dat we onder onze eigen ogen moeten zien. Daarom heeft Israël ook het recht om haar eigen bevolking en zichzelf te verdedigen tegen de vijandige landen en vooral terroristische groeperingen zoals moordzuchtige Hamas! Terecht zei wijlen Israëlische ex-premier Golda Meïr ooit:"Als de Palestijnen evenveel van hun kinderen gaan houden als ze ons haten, dan komt de vrede." Echte vrede en verzoening zijn alleen mogelijk door de komst van de Messias.

Nu u het artikel gelezen hebt, bid en hoop ik dat u wakker geschud bent. Het is belangrijk om te confronteren met de harde realiteit van het Arabisch-Israëlisch conflict. Bid voor Israël en het Israëlische volk. Israël verdient uw steun. Bid ook dat God de diepe en blinde haat van de Palestijnen wegneemt, opdat de Palestijnen zich met de Joden kunnen verzoenen. Want haat leidt uiteindelijk tot zelfvernietiging, zoals we in dit artikel gelezen hebben. God heeft niet alleen Zijn volk Israël, maar ook Palestijnen en iedereen lief. Alleen keurt Hij Palestijnse haat, geweld en zelfmoord niet goed! En geloof anti-Israël activisten Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Dries van Agt, Harry van Bommel en anderen absoluut niet! Hun echte drijfveer is haat tegen Israël. Ze willen alleen maar door middel van laster Israël aan de schandpaal nagelen en praten de misdaden van Hamas goed. Geloof ook niet alles wat de media zeggen! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 

                                                                                       Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël
  (2) Katholiek Nieuwsblad Opinie: Het ware gezicht van Hamas. Door Timon Dias
  (3) CIDI: Het embleem van Hamas
  (4) Mein Kampf. Door Adolf Hitler.
  (5) Handvest van Hamas, Hamas - portret en achtergronden. Door Wim Kortenoeven.
  (6) AD-nieuws: Vermoorde 'spion' blijkt politieke rivaal van Hamas. 28-11-2012
  (7) Onderwijs van PA moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israël. Door dr. Hans Jansen.
  (8) Anja Meulenbelt's weblog
  (9) nl.wikipedia.org/wiki/Hamas
(10) Israel Today Headlines:
(11) Denver Post: Death to all Juice
(12) EO Visie: Interview met CIDI-onderzoeker Wim Kortenoeven: Het ware gezicht van Hamas

1 opmerking:

Anoniem zei

Er is een grote vreugde in mijn hart, net als een rivier, ik weet niet wat te doen of zeggen dat het genoeg is om Doctor Ororo bedanken voor het instellen van mijn vriend terug naar mij zal zijn. Mijn vriend vertelde me dat het voorbij was en weglopen zonder redenen waarom hij een pauze wilt, ik was in verwarring en wist niet wat te doen, maar op 4 oktober 2016 zag ik verschillende prachtige getuigenis op het internet van mensen die Doctor Ororo heeft hielp met zijn ban, dus ik onmiddellijk contact opgenomen met de arts Ororo en legde mijn probleem te him.It was geweldig en verrassend dat 14 uur na de ban werd geworpen mijn vriend belde me en smeekte me om hem te vergeven en te accepteren hem terug, ik dacht dat het was een grap, maar 15 minuten later kwam hij naar mijn huis en viel op zijn knieën vraagt ​​me om hem terug te nemen die ik meteen deed. Ik getuigen op dit forum alleen maar om mensen te laten weten dat Doctor Ororo is echt en oprecht. contact met hem voor hulp via e-mail: (doctorororospelltemple@outlook.com) of website: (http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com) of via WhatsApp: (2348068784784)