zondag 8 januari 2012

Hoe het verder gaat in Noord-Korea.. Deel IIDe houding van Kim Jong-un jegens de christenen. (vervolgd)


De Noord-Koreaanse veiligheidsdienst heeft een uitgekiend spionagesysteem opgezet om het volk in bedwang te houden. Eén van de doelen is erachter te komen wie christen is. Spionnen volgen aan de Kim Il-sung universiteit een opleiding 'religie', zodat zij kunnen infiltreren in christelijke netwerken. Ook worden agenten getraind om tijdens verhoren te ontdekken of iemand christen is. Marteling wordt daarbij niet geschuwd. Ook de Noord-Koreaanse politie heeft een zeer uitgebreid netwerk van informanten. Daarnaast zijn er buurteenheden en trouwe partijleden, die rapporteren over de mensen in hun wijk. Alle verzamelde informatie wordt opgeslagen in het uigebreide 'Inwoners Registratie Dossier.'  (1) Als vermoed wordt dat iemand in overtreding is, verdwijnt de familie van zo'n persoon. Jaarlijks overkomt dit enkele tientallen tot honderden christelijke gezinnen. Een informant die goed werk levert, kan op promotie rekenen. Noord-Koreaanse christenen zijn daarom uitermate op hun hoede. "Meestal bidden en vasten we een periode van een week of tien dagen voor we goederen van jullie organisatie aannemen,"schreef een Noord-Koreaanse kerkleider aan Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. "Pas als we het gevoel hebben dat Gods zegen erop rust, gaan we door." (1)


Het is opvallend dat Kim Jong-un, die in oktober 2010 werd benoemd tot troonopvolger van zijn vader, zich afgelopen jaar juist bezighield met 'nationale veiligheid.' Contacten van Open Doors laten weten dat er afgelopen jaar meer willekeurige huisinvallen zijn geweest. Daarnaast dienzen agenten er niet voor terug kleine kinderen onder druk te zetten om te vertellen, waar eventuele Bijbels verstopt zijn. (1) Alleen al het bezit van een Bijbel is voldoende om geëxecuteerd te worden of met het hele gezin in een strafkamp opgesloten te worden. (2) Ook zijn tientallen extra spionnen naar China gestuurd om daar christelijke netwerken en netwerken van activisten te ontmantelen. In september werd een Zuid-Koreaanse christen vermoord in de Chinese stad Dandong. Hij was betrokken bij de hulp aan vluchtelingen. Diezelfde maand voorkwam de Zuid-Koreaanse Veiligheidsdienst een aanslag op een andere christen in Seoel. Medewerkers van Open Doors die in China werken, voelen zich soms onveilig. "We zijn erg op onze hoede. De spanning is duidelijk hoger dan in het verleden. Soms heb ik het gevoel dat ik dood ga van de stress." (1) 


Geheime video-opname: executie van Noord-
Koreaanse gevangenen
De dood van Kim Jong-il verbetert de situatie van Noord-Koreaanse christenen helemaal niet. Dat concludeerde Open Doors in een reactie op het overlijdensbericht. Daarom staat Noord-Korea al jaren op nummer 1 in de ranglijst Christenvervolging van Open Doors. In de werkkampen, waar ongeveer 1 procent van de totale bevolking wordt vastgehouden, zitten 50.000 tot 70.000 christenen, die als staatsvijanden worden beschouwd. Christenen mogen dan geen gewapende vijand zijn voor Kim Jong-un, ze zijn wel een ideologische tegenstander, alleen maar omdat ze loyaal zijn aan God. Volgens Jan vermeer, medewerker van Open Doors, neemt de vervolging toe, nu Kim Jong-un de nieuwe leider is van Noord-Korea. (2) De verhalen van geëxecuteerde of vermoorde christenen bereiken overigens lang niet altijd de media, aldus Jan Vermeer. "Als we die naar buiten brengen, wordt het voor de autoriteiten makkelijker om te herleiden waar ze vandaan komen. Daarmee brengen we onze bronnen in gevaar." 


Open Doors verwacht in Noord-Korea geen omwenteling, zoals de Arabische Lente in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. "De oppositie heeft nooit kans gehad zich te organiseren: het land is berucht om zijn spionagenetwerken,"zei Jan Vermeer. "Kim Jong-un is onervaren en heeft weinig tijd gehad om zich voor te bereiden op de machtsovername, maar hij wordt gesteund door dezelfde kliek als zijn vader, die er erg bij gebaat is, als hij op de troon blijft." (2)


Omwenteling in Noord-Korea?


Of de omwenteling daadwerkelijk zou komen in Noord-Korea zoals het geval was met Oost-Europa die zich van het communisme wist af te schudden, is nog steeds een zeer grote vraag. Zou de omwenteling een einde maken aan de spanning tussen Noord-Korea en andere landen, met name Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten? Met andere woorden: is de wereld een stuk veiliger geworden? De sleutel tot de toekomstige houding van het Noord-Koreaanse regime en de koers van Kim Jong-un ligt in Peking, menen de westerse analisten. China is intussen uitgegroeid tot de voornaamste grootmacht in de regio en sterk ontwikkeld tot een supermacht en is niet langer gediend van het irrationele gedrag van de kameraden in Pyongyang. (3) Kim Jong-un en de oude garde die onder Kim Jong-il gediend had, hadden al duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van een koerswijziging. Maar Noord-Korea is op economisch gebied sterk afhankelijk van zijn grote en machtige buurland. Zonder economische hulp en de brandstof-en voedsellevering vanuit China zou het sterk geïsoleerde en verarmde Noord-Korea allang ingestort zijn. De Chinese steun is naast de politiek van nucleaire chantage naar het Westen toe de voornaamste "levensverzekering" van het Noord-Koreaanse regime. (3) Voor China is de hulp aan haar kleine communistische buur niet louter een uiting van 'liefdadigheid of kameraadschappelijke solidariteit.' Verschillende strategische redenen spelen Peking mee om het Noord-Koreaanse regime in stand te houden. Eerst en vooral is er sprake van geopolitieke motivatie. Want China is bang dat als het regime in Noord-Korea valt, zou deze val leiden tot een Koreaanse hereniging op Zuid-Koreaanse voorwaarden. Gezien het feit dat Zuid-Korea nog steeds een militaire bondgenoot is van de Verenigde Staten, zou de val van het regime de Amerikaanse invloed aanzienlijk vergroten, die tot aan de Chinese grens zou reiken. (3) Peking wenst absoluut géén Amerikaanse invloed in de regio. De Chinese machthebbers achten het nog te vroeg om nu al de Noord-Koreaanse kaart te verspelen. Noord-Korea is een strategische bufferzone tussen de lange Chinese noordgrens en de Amerikaanse bondgenoten in de Pacific. De Chinezen zien Noord-Korea als een buffer tegen de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea en wensen daarom geen herenigd Korea dat door de Amerikanen gecontroleerd zou worden. De Koreaanse hereniging zal pas een feit zijn, als er garanties gegeven worden dat een eengemaakte Korea niet onder Amerikaanse invloedsfeer staat. (3)


Een ander reden is de Chinese vrees voor de mogelijke impact van de ineenstorting van het stalinistische Noord-Korea op de legitimiteit van de communistische partij in China. Tijdens de val van het communisme in Oost-Europa als gevolg van Gorbatsjovs Perestrojka bezetten Chinese demonstranten het Tiananmenplein in Peking, zoals de Egyptische betogers het Tahrirplein in Caïro bezet hielden. Daarom willen de Chinese leiders een herhaling koste wat kost voorkomen. Om de machtsmonopolie en legitimiteit van de Chinese communistische partij te bewaren is het Chinese regime noodgedwongen het Noord-Koreaanse regime in stand te houden. (3) De Arabische Lente is ook een nachtmerrie voor de Chinese machthebbers. Ze vrezen dat de Arabische Lente de Chinezen zou inspireren om massademonstraties te houden. Tal van websites die met onderwerpen over de Arabische Lente te maken hebben, worden door de Chinese autoriteiten van het internet geweerd. De Chinese vrees voor een domino-effect is niet ongegrond. Mocht het Noord-Koreaanse regime toch omvallen, dan zou China te maken krijgen met een stroom communistische vluchtelingen. 


Het ziet er naar uit dat iedereen er belang bij heeft dat er niet veel zal veranderen in Noord-Korea. Een omwenteling zou voor de Noord-Koreaanse elite, zoals ik communistische adel noem, een ramp zijn: elke hervorming is een mogelijke aantasting van hun privileges en luxeueze levensstijl en ineenstorting van het socialistische systeem een doodssteek voor hun machtsmonopolie. Maar de Noord-Koreaanse machthebbers zijn er wel op voorbereid, gezien het feit dat het bericht over het overlijden van Kim Jong-il snel naar buiten was gebracht. Toen Kim Jong-il twee jaar geleden een beroerte kreeg, duurde het maanden eer men het nieuws wereldkundig maakte. Nu weten we het na twee dagen. De scenario's lagen dus al klaar, dat kon niet anders. (3) De machtsovername van Kim Jong-un bleek goed voorbereid te zijn. 


Indrukwekkende militaire parades in Noord-Korea:
Het leger bloeit en het volk lijdt honger
De Verenigde Staten zijn ook niet echt gebrand op de val van het regime. Amerika vreest dat er een chaotische en onstabiele situatie zou ontstaan, als het regime omgeworpen wordt. Dan zouden terroristen vrij spel hebben en mogelijk toegang verschaffen tot kernwapens, aldus de westerse analisten. Vroeger was de Sovjet-Unie ook ineengestort en de vrees was groot dat de Russische kernwapens in verkeerde handen zouden vallen. Dat was niet het geval geweest. Voor de Verenigde Staten moet het communistische systeem in Noord-Korea in stand gehouden worden of  heel geleidelijk veranderen. Het zou jaren duren. Remko Breuker die als hoogleraar Korea-studies aan de universiteit Leiden verbonden is, denkt dat de dood van Kim Jong-il de wereld niet meteen veiliger of onveiliger heeft gemaakt. "Noord-Korea is niet de grote vijand van de rest van de wereld, zoals men wil doen laten geloven. Andere landen zoals Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten, zijn net als Noord-Korea spelers in het conflict,"meent Remko Breuker. (3) Sico van der Meer van het Instituut Clingendael zei dat Kim Jong-un hetzelfde beleid als zijn vader zal voeren. Volgens hem komt vooral doordat hij niet alleen opereert, maar ook een gevangene is van het machtssysteem in Noord-Korea. De analyse van Sico van der Meer is juist. Inderdaad zijn Kim Jong-un en de hele garde gevangenen van het socialistische systeem, zoals de vroegere Russische Nomenklatoera gevangen zat in het oude Sovjet-systeem. Het systeem is in feite een gouden kooi. Kim Jong-un is niets anders dan een gevangene van de gouden kooi. Dat overkomt vele koningen en keizers ook, toen zij zich realiseren dat ze in feite gevangenen zijn van de gouden kooi. In "Ik, Claudius" schreef de Romeinse keizer Claudius:"..Toen ik ongeveer acht jaar geleden, eenenvijftig jaar oud, mijzelf gevangen vond in wat ik zou kunnen noemen de 'gouden kooi', waaruit ik sindsdien nooit meer bevrijd ben." De onderzoeker Sico van der Meer herinnert eraan dat dezelfde militairen die Kim Jong-il bijstonden, Kim Jong-un ook zullen omringen. Mocht Kim Jong-un toch al hervormingen willen, dan zullen die militairen dat waarschijnlijk niet uitvoeren. (3) De positie van Kim Jong-un is momenteel nog niet erg sterk, omdat hij nog jong en onervaren is. Hij zal volgens Sico van der Meer dus weinig risico's nemen. Het systeem blijft echter niet eeuwig. Aan het communistische machtssysteem komt toch een einde! 


Mensenrechten in Noord-Korea nog steeds geschonden


Amnesty International heeft vorig jaar satelllieten-beelden vrijgegeven en nieuwe ooggetuigenverklaringen gepubliceerd, die een nieuw licht werpen op de erbarmelijke en gruwelijke omstandigheden in de Noord-Koreaanse strafkampen. Daar verblijven naar schatting 200.000 mensen. Volgens voormalige gedetineerden van het Yodok-kamp voor politieke gevangenen worden mensen er verplicht te werken in condities, die vergelijkbaar zijn met slavernij, waarbij marteling en mensonterende praktijken aan de orde van de dag zijn. (4) De Noord-Koreaanse autoriteiten ontkennen al jarenlang het bestaan van strafkampen. Maar volgens Amnesty bewijzen de satellieten-beelden en de ooggetuigenverklaringen voldoende.


Satelliet-foto: strafkampen
Noord-Korea
Geheime foto-opname: strafkamp in Noord-Korea
In een strafkamp Kwan-Li-So nr. 15 worden duizenden mensen vastgehouden op verdenking van 'schuld door associatie', wat betekent dat ze gevangen werden genomen, omdat ze een familielid hebben dat in de gevangenis zit. (4) Nu Kim Jong-un het roer van zijn overleden vader overneemt, nemen de kampen volgens Amnesty al in omvang toe. Voor het eerst sinds zestig jaar werd er melding dankzij drie geslaagde ontsnappingspogingen gemaakt van het bestaan van deze strafkampen. Volgens de getuigenis van een voormalige gedetineerde kwam tussen 1999 en 2001 ruim 40% van de gevangenen door ondervoeding om het leven. 


Er is hoop


Volgens Jan Vermeer van Open Doors hebben dictaturen de neiging 'opeens' ineen te storten. Dat hebben we al in Oost-Europa en in aantal Arabische landen gezien. Alleen bij de Arabische landen ligt het anders: seculiere en pro-westerse dictaturen worden nu vervangen door islamitische dictaturen, zoals het in Iran ook gebeurde. Het regime van de Sjah die een dictator was, viel en werd vervangen door een nieuwe regime: de dictatuur van de ayatollahs. 


Jan Vermeer heeft nog een hoop. "De dag dat wij onze mede-christenen daadwerkelijk kunnen omhelzen, kan wel eens dichterbij zijn dan we denken,"zei hij. Dan is er volgens hem wel Goddelijke interventie nodig. (1) Vandaar Open Doors alle christenen oproept om deze maand te bidden voor Noord-Korea, opdat er eindelijk vrijheid is voor Noord-Koreaanse christenen die als beesten worden behandeld. Ook doe ik een oproep aan alle gelovige lezers die mijn blog bezoeken, om te bidden en te vasten voor Noord-Korea, opdat de Stalinistische nachtmerrie voorgoed verdwijnt. En de afgodsbeelden van Kim Il-Sung, Kim Jong-il en Kim Jong-un moeten ook verdwijnen. In Noord-Korea is men verplicht voor een grote standbeeld van Kim Il-Sung neer te buigen. Als iemand niet doet, riskeert ie een heel zware straf. Het doet ons wel denken aan een geval uit de Bijbel, toen koning Nebukadnezar van Babel een grote gouden standbeeld liet maken en iedereen bevolen had om voor het standbeeld van Nebukadnezar neer te buigen. Ieder die zich niet voor het beeld buigt en het beeld aanbidt, zal gedood worden. Alleen Sadrach, Mesach en Abednego, vrienden van de profeet Daniël, weigerden zich voor het standbeeld van Nebukadnezar neer te buigen en trotseerden het bevel van de koning. Ze hadden de toorn van Nebukadnezar over de hals gehaald en werden in de vuuroven geworpen. (Daniël 3:1-30) 


Het standbeeld van Kim Il-Sung
Bid ook voor de vreedzame omwenteling dat Noord-Korea mag beleven. Niet een gewelddadige omwenteling die tot chaos en anarchie kan leiden. Bid ook dat als twee Korea's weer eengemaakt zijn, dan mogen de kernwapens niet in verkeerde handen vallen! Onthoud één ding goed: God heeft alles onder Zijn controle! Toen de Sovjet-Unie uiteen viel, kwam het kernwapenaresenaal die in voormalige sovjet-staten werd opgeslagen, niet in verkeerde handen dankzij het gebed van aantal christenen!! En proclameer Gods koningschap over Noord-Korea, maar ook over China, Vietnam en Cuba en de Arabische wereld!! Zeker ook over het goddeloze Westen! Alle wereldleiders zullen ooit op 'n dag op de knieën gaan liggen om voor de grote Koning Jezus Christus neer te buigen en alle eer aan Hem te bewijzen!


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                               Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Volkskrant opinie. 20-12-2011
(2) Reformatorisch Dagblad: Christenen Noord-Korea niet beter af
(3) VK opinie: Noord-korea, business as usual
(4) Express.be 4-05-2011

Geen opmerkingen: