donderdag 27 oktober 2011

Gaat Israël een robotleger inzetten?Wie kan zich de science-fiction films "The Terminator" (1984), "Terminator 2: Judgment Day" (1991) en "Terminator 3: Rise of the Machines" (2003) nog heel goed herinneren? De moordzuchtige, niets-ontziende en onoverwinnelijke machine, Terminator genaamd, werd gespeeld door Arnold Schwarzenegger. Toen Arnold Schwarzenegger gouverneur van de Amerikaanse staat Californië werd, kreeg hij algauw de bijnaam Governator. Wel, de films gaan over twee machines die uit de toekomst zijn gestuurd. In het tweede deel werd de terminator, T-800 Cyberdyne Systems Model 101, dat bestaat uit een hard metalen skelet (endoskeleton) met daarover levend weefsel, opnieuw geprogrammeerd en gestuurd om de twaalfjarige jongen John Conner die later het verzet tegen de machines zou gaan leiden, te beschermen en te dienen, terwijl de andere zeer gevreesde en meedogenloze terminator T-1000 door Skyline, het zenuwcentrum van de machines, gestuurd werd om dezelfde jongen te vermoorden. Enkelen en ik kunnen de onvergetelijke woorden van de terminator nog heel goed herinneren. Deze onvergetelijke woorden waren "Hasta la vista, baby." Maar ik heb het nu niet over de films. Want de terminator die alleen in de films bestaat, wordt in de nabije toekomst een werkelijkheid.

Israël zou het eerste land ter wereld zijn, die het leger van robots zou gaan inzetten. Het Israëlische ministerie van Defensie roept defensiebedrijven op een nieuwe generatie van autonome robotsoldaten te ontwikkelen, die in staat zijn een slagveld onder controle te hebben. Bekend is dat Israël zijn menselijke kapitaal in tijden van conflict effectief inzet. Waarschijnlijk gaat het Israëlische leger, ook al is het niet zeker, binnenkort de eerste volledig gerobotiseerde strijdmacht in het slagveld inzetten. Het ministerie van Defensie heeft maanden geleden een oproep gedaan tot het ontwerpen van een "Advance Guard", een robot voorhoede, die in toekomstige gevechten de aanval zal leiden om zo het aantal menselijke slachtoffers te minimaliseren. Het tweemaandelijkse tijdschrift IsraelDefence meldde dat tal van Israëlische defensiebedrijven hard werken om aan deze grote uitdaging te voldoen. Israël maakt al uitgebreid gebruik van robotica voor surveillancedoeleinden. Israëlische onbemande vliegtuigjes (UAV's) behoren tot de meest geavanceerde en effectieve ter wereld. Maar bij dit nieuwe project gaat het om het ontwerpen van robots, die daadwerkelijk vechten of in ieder geval de eerste gewapende stoten uitdelen aan verschanste vijanden. (1)

"Het basisidee is om robots te laten functioneren als aanvalsmacht, die voorop gaan in de eerste fase van contact met de vijand, wat meestal zware verliezen oplevert,"schreef IsraelDefence. Het gaat Israël hier niet alleen om op afstand bestuurde wapensystemen. De visie van de "Advance Guard" zou overeenkomen met elke willekeurige, op science-fiction gebaseerde, beschrijving van futuristische oorlogvoering. Een van de belangrijkste eisen die de Israëlische Defensie heeft gesteld aan de defensiebedrijven, die aan Advance Guard werken, is dat de robotsoldaten die er zeker niet uitzien als terminators in de bovenstaande afbeelding, in staat moeten zijn om zelfstandig hun doelen te kiezen en aan te vallen en om aanvallen met elkaar te coördineren, zondeer menselijke input. (1)

Een geweldige idee om een leger van robots in te zetten in tijden van oorlog en terrorisme. Maar er loeren wel gevaren. Israël moet niet vergeten dat een geavanceerde en zelfstandig functionerende robot zelf zo gevaarlijk kan worden voor de mens. God schiep de mens, de mens schiep de robot. Maar het belangrijkste (en grootste) verschil tussen God en de mens is dat de kennis van de mens beperkt en eindig is, terwijl Gods kennis oneindig, onbeperkt en eeuwig is. Bovendien heeft God ook voorkennis dat de mens in zonde zou vallen. Ook heeft God voorkennis dat Zijn Zoon Jezus Christus aan de heidenen werd overgeleverd om gekruisigd te worden. (Handelingen 2:23) Reeds lang voordat de hemel en de aarde geschapen waren, had God een verlossingsplan voor de mens opgesteld. (Jeremia 1:5, Éfeze 1:4, Openbaring 13:8) Een ander groot verschil tussen God, de mens en de robot is dat God onsterfelijk (I Timótheüs 6:16) is, terwijl alle mensen sterfelijk zijn en het bestaan van onze eigen maaksel, de robot, beperkt en eindig is. Ook het menselijke bestaan is eindig en beperkt. Een belangrijke les voor ons: toen God de eerste mensen, Adam en Eva, geschapen had, gaf Hij hen vrije wil. En Hij gaf hen de keuzemogelijkheden dat ze vrij zijn om een keuze te maken. (Genesis 2:16-17) De mens heeft een keuze gemaakt en koos voor het kwaad doordat hij de verboden vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad at en in zonde viel. (Genesis 3:1-20) Door de zondeval van onze eerste voorouders, Adam en Eva, is het hele menselijke ras verdorven en zondig geworden. U, ik en alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. (Romeinen 3:23) God zij dank was Jezus Christus als Zoenoffer aan het kruis voor onze zonden gestorven en Zijn bloed werd vergoten voor vergeving van onze zonden, opdat wij gerechtvaardigd mogen zijn door het geloof in Jezus Christus. (Romeinen 3:24-26) Nog een heel belangrijk verschil tussen de mens en een robot is dat de mens een innerlijke stem, namelijk het geweten, heeft gekregen van God, terwijl de robot die autonoom zou handelen, géén geweten heeft. Het geweten zorgt ervoor dat de mens bewust blijft van goed en kwaad en verantwoordelijk is voor goede en slechte daden, die hij verricht heeft. Als u iets steelt, zegt uw geweten dat stelen niet mag. Echter als iemand zoveel moorden heeft begaan en zijn eigen geweten negeert, wordt deze misdadige persoon gewetenloos genoemd, omdat hij zijn eigen geweten gedood heeft. Nu de mens de robot heeft geschapen, blijft de vraag of de robot ook een geweten van de mens meegekregen heeft. Bovendien kan de mens de robot geen gevoelens en emoties geven. Gevoelens en emoties zijn geestelijk en onstoffelijk en een niet-levende machine kan hen niet bezitten. God heeft ons wel gevoelens en emoties gegeven.  De mens werd naar het beeld van God geschapen (Genesis 1:27) om een relatie met God te hebben. Echter door de zondeval is de mens gescheiden van God. Gelukkig niet voorgoed dankzij het verlossingsplan van God. Jezus Christus is de aangewezen Persoon die de gebroken relatie tussen God en de mens kan herstellen en overbruggen. (Johannes 14:6) De robot is naar het beeld van de mens geschapen. Maar met welke doel? Er zijn verschillende doeleinden. Ik las ergens dat er een seksrobot bestaat om de seksuele behoeften van de mens te bevredigen. Echter kan een seksrobot de mens geen liefde en intimiteit schenken, omdat deze machine geen gevoelens heeft. Ook zijn robots gemaakt voor zware en gevaarlijke werk, die een mens niet zonder risico's kan verrichten. De andere robots zijn gemaakt voor militaire doeleinden, zoals het geval is in Israël en Amerika. Alleen zijn de robots ondanks menselijke vernuftheid en technische prestaties nutteloos en doelloos, omdat de robots de totale leegte van het menselijke leven niet kunnen vullen.

Het grootste gevaar ligt alvast op de loer. De Terminator-films laten ons wel zien dat de machines autonoom en zelfbewust worden en zich uiteindelijk tegen ons keren. Zo laat de Skyline, een hoofdcomputer van het Pentagon,  in de film Terminator 3 kernraketten op Rusland afvuren en de Derde Wereldoorlog is daarmee ontketend. De films herinneren ons ook aan het bekende verhaal van het monster van Frankenstein. Wijlen heer J.I. van Baaren schreef in zijn door de stichting Moria uitgegeven brochure "De komende computermaatschappij":

"Onder onze ogen wordt een wereld gebouwd, waarin elk mens een nummer krijgt en...een nummer wordt. Men is er op uit ons hele bestaan op te hangen aan de computer, het werktuig dat door mensenhanden is uitgevonden en vervaardigd, maar zich als een monster van Frankenstein tegen zijn maker schijnt te gaan keren. De tijd is nabij, dat het 'controle-oog' van de computer de mens overal zal gaan volgen en controleren. De mens kan aan die aandacht niet ontsnappen. Of maken wij soms een denkfout? Is de computer zèlf zo gevaarlijk of vrezen wij de 'Big Brother', die deze machine gebruikt voor zijn eigen doel: volledige beheersing van het menselijk leven op aarde...? Moeten wij op onze hoede zijn voor het 'kunstbrein' zelf of, zoals de meeste dingen, heeft de computer een goede èn een kwade kant." (2)De tijd zal leren dat de door mensenhanden uitgevonden en vervaardigde robot, of het een terminator is of toch niet, zich als een monster van Frankenstein tegen de makers zou keren. Alleen maar omdat computers en robots géén geweten, gevoelens en emoties hebben en beslist ook géén liefde en haat kennen. Ook kunnen ze geen morele verantwoordelijkheid dragen. Daarom zijn en blijven de machines dom en doelloos. Ook de mens is tegen zijn Maker in opstand gekomen en keert zich tegen de Schepper. De gevallen mens heeft God de rug toegekeerd, maar....God heeft Zijn schepselen nooit prijsgegeven, omdat Hij ons zo lief heeft en ons allemaal van de zonde en de eeuwige verdoemenis wil redden, doordat Hij ons Zijn Zoon Jezus Christus, Yeshua ha Masiach, gegeven heeft. (Matthéüs 1:21, Johannes 3:16-18) Stel dat een robot zich van de menselijke maker afkeert en "in zonde gevallen" is, zou de mens in staat zijn de robot van de zonde te redden?  Dat is echter onmogelijk. Het antwoord moeten we zoeken in de Bijbel zelf. Want de mens is van nature zondig en kan zichzelf niet verlossen. De mens heeft een Verlosser heel hard nodig. Buiten de HEERE God is er geen andere verlosser. (Hosea 13:4) Alleen God is onze enige Verlosser. Bovendien heeft een robot een mens als verlosser niet nodig. Waarom heeft de robot geen behoefte aan verlossing? De simpele reden is dat er géén leven is in de robot! In tegenstelling tot de robot is de mens wel een levend wezen. Leven ontstaat niet vanzelf. Want alle leven komt van God vandaan. (Deuteronomium 8:3, Matthéüs 4:4) In Genesis 2:7 en Job 33:4 lezen we hoe God de mens geformeerd en de adem des levens in de mens geblazen had. Alle levende dingen zijn door God geschapen, zoals het staat geschreven in de Schrift. (Handelingen 17:25, Colossenzen 1:16-17) God is de bron van alle leven. Nu de mens een robot geschapen heeft, kan hij zijn eigen maaksel géén leven schenken!! Niet voor niets drijft God de spot met de mens, omdat de mens een stenen beeld heeft gemaakt en zich voor deze afgodsbeeld neerbuigt maar geen leven aan het beeld geeft!

"Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft; een ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen, en er is GEEN GEEST in hen."
Jeremia 51:17 (Statenvertaling)

Het is logisch dat het afgodsbeeld geen ziel heeft. Ook een robot heeft geen ziel, geen kloppende hart! Er is geen leven in afgodsbeelden en machines!! Een beeld of een robot is niets anders dan alleen maar een dode materie.

"Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden; zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, hun handen - maar zij tasten niet, hun voeten - maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun keel. Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt."
Psalm 115:4-8

Zoals ik al schreef dat de mens een robot niet kan verlossen, doet de mens het omgekeerde: in plaats daarvan noemt de mens zijn eigen maaksel een verlosser!!

"Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld; hij knielt er voor neder, en buigt zich, en bidt het aan, en zegt: Red mij, want gij zijt mijn god!"
Jesaja 44:17 (Statenvertaling)

Met al deze hoogstaande technologie en wetenschap is de mens in staat zijn geweldige dingen als computers, raketten, robots, televisie's, enzovoorts te maken. In plaats van op God vertrouwen vertrouwt de mens op zijn eigen technologie. Tengevolge van de toenemende verharding tegenover God en Zijn Woord is de mens zo trots en vertrouwd geraakt op zijn eigen 'beschaving' en zijn wetenschappelijke, filosofische en technologische verworvenheden. Zeker ook op zijn eigen maaksels, de computers en de robots. In plaats van God aanbidden aanbidden de mensen hun eigen geliefde afgoden: gouden afgoden zijn de economische en financiële macht, koperen afgoden techniek en bewapeningspotentieel, stenen afgoden imposante gebouwen als de torenhoge wolkenkrabbers. Daarop verlaten zij zich, daarop stellen zij hun vertrouwen. (Openbaring 9:20) In Europa stellen de europese politici in tijden van de schulden - en Eurocrisis nog steeds hun vertrouwen op de Euro, die zij krampachtig proberen te redden!! Hun god is de Mammon. Schandalig genoeg!! Aan het vreselijke oordeel dat over hen zou komen, zullen zij zeker niet ontkomen!

Nu rijst de vraag of we het toch niet hebben kunnen voorzien dat de robots in de toekomst wel zich tegen ons kunnen keren. Als we de robots, onze eigen maaksels, grote autonomie en intelligentie geven, is het risico zéér groot dat ze ooit op een dag tegen ons zullen keren en wellicht ons zouden vernietigen, zoals het geval is met het monster van Frankenstein. Toen God de mens geschapen had, had Hij wel een enorm risico genomen dat Hij de mens vrije wil gegeven had! Maar Hij heeft wel een voorkennis en voorzag ook dat de mens tegen Hem in opstand zou komen en hoe de opstand zou aflopen. Hij wist dat het Kwaad nooit wint. Daarom heeft God Zijn voorzorgsmaatregelen genomen! De mens kan niet alles voorzien, want zijn kennis is niet oneindig maar beperkt. De mens is ook niet alwetend en almachtig, al denkt hij van wel. Waarom is de mens wel in staat zijn leven te vernietigen zoals het met abortus en euthanasie het geval is, terwijl de mens een leven niet kan scheppen!?!

Heeft Israël een grote denkfout gemaakt om op zijn eigen technologie te kunnen vertrouwen? Helaas luidt het antwoord ja. Israël lijkt te vergeten wat koning David in zijn psalmen schreef dat wij niet op afgoden moeten vertrouwen, maar alleen op God.

"Israël! Vertrouw gij op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild."
Psalm 115:9 (Statenvertaling)

Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen tegen de omringende vijandige buurlanden die alleen maar streven naar de totale vernietiging van de Joodse staat en alle Joden in de zee willen drijven. Het inzetten van het futuristische robotleger is noodzakelijk. Dat is begrijpelijk. Alleen houdt Israël géén rekening mee met een slechte afloop dat de robots zich uiteindelijk zouden gaan keren tegen Israël. Want als Israël robots, misschien terminators en robocops, zou gaan inzetten, zullen andere landen als Amerika, Rusland, China ongetwijfeld het voorbeeld gaan volgen en hun eigen robots ook maken en inzetten! Toen de eerste atoombom uitgevonden en op de Japanse stad Hiroshima geworpen werd, gold Amerika zich als de enige kernmacht. Maar de reactie van de Russen was heftig. Stalin vreesde terecht dat de Amerikanen hun vreselijke en geheime wapen tegen Rusland zouden inzetten. Daarom gaf hij het bevel eigen atoombom te ontwikkelen en te vervaardigen, zodat Rusland Amerika met de gelijke wapens kon afschrikken en wedijveren. Zo ontstond een wapenwedloop. Ook andere landen als Engeland, Frankrijk, China, Pakistan, India en Noord-Korea volgden het voorbeeld en beschikken nu over hun eigen kernarsenaal. Ook Iran wil een eigen kernwapen vervaardigen. Heeft Israël ook eigen kernwapens? Beslist wel.

Ook heeft Israël een belangrijk les nog steeds niet geleerd. Israël heeft vijf oorlogen overleefd. Tijdens de Zesdaagse Oorlog vielen de Arabische landen de piepkleine en jonge Joodse staat Israël aan. Het zag er naar uit dat Israël binnen enkele uren van de wereldkaart weggevaagd zou worden en de hele wereld hield z'n adem in en keek gespannen toe. Maar er gebeurde een groot wonder. Tot ieders verbazing kwam Israël als de grote overwinnaar uit het strijperk tevoorschijn. Iedereen vroeg zich af hoe het mogelijk was. De Arabieren dachten dat Amerika Israël had geholpen. Maar niets is waar. Amerika had Israël helemaal niet geholpen!! Uit aantal getuigenverklaringen van Arabische soldaten die tegen Israël vochten, en Israëlische soldaten bleek het dat Israël bovennatuurlijke hulp had gekregen. De evangelist Karel Hoekendijk schreef in zijn memoires wat de Joodse soldaten die tijdens de Zesdaagse Oorlog vochten, hem hadden verteld. Zij vertelden dat zij in een heftige strijd verwikkeld waren geraakt en de toestand er hopeloos uitzag. De overmacht van de vijand was te groot voor hen dat zij op het punt stonden zich te overgeven aan de Arabieren. Plotseling stonden drie oude eerbiedwaardige, in lange zwarte kaftans gekleedde profetengestalten, elk met een witte baard, op een heuveltop. De Israëlische soldaten herkenden hen als hun aartsvaders, Abraham, Izaäk en Jakob, en wisten meteen dat de God van Israël zich gemengd had in de strijd en Zijn aartsvaders zond. Het gaf de soldaten nieuwe kracht, zij vochten als leeuwen en wonnen de strijd. Even later verdwenen de drie merkwaardige gestalten uit de heuveltop. (3) Een ander verhaal was dat de Arabische soldaten plotseling overgaven aan een handjevol Joodse soldaten, omdat zij zeer bevreesd waren, toen zij een enorme legerovermacht tegenover zich zagen staan! (3) Het is duidelijk dat God zich ingreep en Israël behoed had voor de totale vernietiging. Alleen beging Israël een grote fout op eigen kracht, eigen militair inzicht en wapens te vertrouwen en de eer voor zichzelf te houden in plaats van God eer geven en de grote en heilige Naam van de levende God verheerlijken. Ook vergat Israël historische momenten hoe God en Zijn engelenmachten Israël in de oude Bijbelse tijden hadden bewaard en geholpen in de strijd tegen de vijandelijke overmacht. Gideon en zijn driehonderd man versloegen het leger van de Midianieten met hulp van de HEERE. In Richteren 7:18-20 riepen driehonderd mannen luidkeels:"Voor de HEERE en voor Gideon!" Ook de herdersknaap David die de reus Goliath versloeg, zei tegen de Filistijn dat hij gekomen was in de Naam van de HEERE der heerscharen, de God der slagorden van Israël. Het is zo belangrijk dat de Naam van God genoemd moet worden. Omdat alleen God Israël de overwinning kan bezorgen.

In de Bijbel lezen we heel duidelijk dat God Zijn hemelse legerscharen had ingezet om Israël te helpen in tijden van oorlogen. Deborah, een eenvoudige huisvrouw en een profetes, had na de overwinning van Barak op Sisera God verheerlijkt en zong een lofzang. Ja, ze had God alle eer gegeven, omdat Hij Israël de overwinning had bezorgd. Deborah zei ook dat de engelen Gods ingezet waren in de strijd tegen de vijand! In Richteren 5:20 lezen we dat de "sterren" van de hemel tegen Sisera gestreden hadden. Met de sterren zijn de engelen bedoeld. Ja, de engelen zijn talrijker dan alle aardse legermachten. In II Koningen 6:15-17 zag de jongen een enorme hemelse legermacht vol vurige paarden en wagens rondom de profeet Elisa. De geschiedenis herhaalde zich in de Zesdaagse Oorlog en zal zich ook in de nabije toekomst herhalen wanneer de Arabische islamitische landen een groot kalifaat gaan vormen en de Jihad tegen Israël gaan voeren. In de tijd van grote benauwdheid zal Michaël, de engelenvorst, op de bres staan voor het volk Israël. Hij zal met zijn leger de strijd aanbinden met de aardse legermachten en de demonische machten die uit zijn op de vernietiging van Israël. Tegelijkertijd zal er een grote verlossing zijn voor Israël. (Daniël 12:1)  Enkele rabbijnen hadden bij de Israëlische regering aangedrongen niet op Amerika te vertrouwen, maar op de Here God. Ik geef de rabbijnen geen ongelijk. Ook de Bijbel zegt duidelijk dat Israël alleen op God moet vertrouwen en niet op eigen kracht noch op een bondgenoot. Amerika zal spoedig niet langer waardig zijn een trouwe bondgenoot van Israël blijven, want de Verenigde Staten zullen uiteindelijk verraad aan Israël plegen door de kant van de Arabieren te kiezen. De Here God is de enige trouwe en betrouwbare bondgenoot van Israël en zal Zijn eigen volk nooit in de steek laten. Alle landen laten Israël in de steek. Ook Nederland heeft Israël in de steek gelaten. Maar God laat Israël nooit in de steek en blijft op de bres staan voor het Joodse volk. Al verkondigen de kerken een grote leugen dat God met Israël heeft afgedaan en Zijn verbond met Zijn volk Israël verbroken heeft. Maar laat mij de leugen van de kerken ontkrachtigen door een bijbeltekst met de woorden van de apostel Paulus (wat hebben Paulus en ik toch met elkaar heel gemeen!) te citeren:"Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk NIET verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft." (Romeinen 11:1-2a) God is geen menselijke god die een verbond of een woord zou verbreken!! Precies zoals het staat geschreven:

"En ook liegt Hij, Die de Overwinning van Israël is, niet, en het berouwt Hem niet; want Hij is geen mens dat Hem iets berouwen zou."
I Samuël 15:29 (Statenvertaling)

En een ander schriftwoord zegt ook:

"Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij, kinderen van Jakob, zijt niet verteerd."
Maleachi 3:6

Een goede raad voor Israël: vertrouw niet op eigen technologie. Ook niet op robots of een supermacht als Amerika. Stel alleen vertrouwen op de Here God. Zelfs koning David wist dat hij niet op zijn eigen inzicht en zwaard kon vertrouwen dan alleen op de Here. De goede raad geldt ook voor u en voor alle Joden en christenen!!

"Want niet op mijn boog vertrouw ik, en mijn zwaard verlost mij niet; maar Gij hebt ons verlost van onze tegenstanders en onze haters beschaamd gemaakt. In God roemen wij de ganse dag, uw naam zullen wij loven voor altoos."
Psalm 44:7

Bid voor het volk Israël, opdat Israël op de Here kan vertrouwen en niet op eigen militaire kracht en inzicht. Bid ook dat de Here Zijn geliefde volk in tijden van nood kan bewaren. Bid dat de Joden mijn artikel zullen lezen en begrijpen. Want de Naam van de God van Israël staat boven alle namen!!! Alle eer, lof en glorie komen alleen aan God toe! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                         PaulBronnen en referenties:

(1) Israel Today: Israël overweegt futuristisch leger van robotsoldaten.
(2) De Komende Computermaatschappij. Door J.I. van Baaren
(3) Voor ik het vergeet. Door Karel HoekendijkGeen opmerkingen: