zaterdag 10 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 3

De gevolgen van de aanslagen

De gevolgen van de aanslagen zijn ontstellend groot. De aanslagen vormden de aanval op Amerika en vertoonden grote overeenkomsten met de Japanse aanval op Pearl Harbor. Osama bin Laden werd als de hoofdverdachte aangewezen. Immers, de beruchte terroristenleider Osama bin Laden was in de ogen van miljoenen mensen het kwaadaardige brein achter de aanslagen. De mythe van Osama bin Laden was geboren. Amerika verklaarde meteen de oorlog aan al-Qaeda en de Taliban en viel Afghanistan aan. Het offensief tegen al-Qaeda en de Taliban was in het begin erg succesvol, maar ontaardde algauw in jarenlang slepende conflict, waarin duizenden mensen de dood werden ingejaagd. Het enige positief was dat de Taliban verdreven waren. De Taliban staan zeer bekend om hun enorme wreedheden en extreem-religieuze opvattingen. De oorlog tegen het terrorisme, beter bekend als War on Terror, ging gepaard met de grootschalige propaganda, het machtsvertoon en het wapengekletter, zoals we in de Tweede Wereldoorlog en in twee golfoorlogen zagen. De andere pijnlijke gevolgen waren dat veiligheid en privacy ondergeschikt werden gemaakt aan anti-terreurwetten. Na de aanslagen op 11 september 2001 had president George W. Bush de Patriot Act in 2003 ondergetekend dat de wet meer middelen en bevoegdheden geeft aan de Amerikaanse overheid en de geheime diensten om informatie te vergaren over echte en vermeende terroristen. De tegenstanders vonden dat de Patriot Act de burgerrechten van de Amerikaanse bevolking te veel zou schenden, met name op het gebied van privacy. De voorstanders argumenteerden dat het de politie, de justitie en de geheime diensten meer opsporingsmogelijkheden geeft om herhaling van 9/11 te voorkomen. Want talloze grote aanslagen volgden na 9/11 inderdaad en vonden plaats in Madrid in 2004 en Londen in 2005. In India, Pakistan, Saoedi-Arabië en Indonesië vonden grote aanslagen ook plaats. Veiligheidsprocedures werden overal aangescherpt. Onderzoek naar en ontwikkeling en verbetering van terrorismebestrijding nam een hoge vlucht. Juridische, politionele, politieke, militaire en technologische middelen werden grootschalig aangewend om het gevaar van het terrorisme in bedwang te houden. Echter hebben de anti-terreurwetten en de buitenpropotionele bevoegdheden van justitie en geheime diensten de veiligheid van burgers niet kunnen gewaarborgd. Ze werken echter het tegenovergestelde en scheppen een klimaat van onbehagen, onveiligheid en angst. Het gevoel van onveiligheid onder burgers is door verschillende terreuraanslagen en verregaande veiligheidsmaatregelen enorm toegenomen. Door de veiligheidsmaatregelen wordt de privacy van burgers sterk beknot en de overheden zijn zeer geneigd misbruik van het klimaat van onveiligheid en angst te maken door controle over hun burgers uit te oefenen. Een ander gevolg is dat angst voor de islam poltiek correctheid creëert en kritiek op de islam wordt als haatzaaierij bestempeld en bestraft, zoals het in geval was met Geert Wilders. De westerse overheden en de politieke partijen, zoals we hen de gevesigde orde noemen, trachten de bevolking wijs te maken dat moslimterroristen "geen moslims" zijn en geen deel nemen van de islam. Zo werd de mythe van de islam als een "godsdienst van tolerantie, vreedzaamheid en mededogen" gecreëerd. Echter nemen de heersende leugens over de "vreedzame islam" en "gematigde islam" de spanningen tussen religieuze, etnische en culturele groepen, met name tussen moslims en christenen of moslims en niet-moslims en oosterlingen en westerlingen, niet weg. In werkelijkheid vergroten islamitische opvattingen, oosterse gewoontes en onvermogen tot integreren in de samenleving onder de moslims de kloof tussen de groepen, een bekende feit, dat de politici en multiculturalisten niet graag ervan willen horen! De weigering en het onvermogen van de politici en multiculturalisten om de misstanden te erkennen, zorgt ook voor spanningen tussen monoculturalisten en multiculturalisten!
De economische en financiële gevolgen van de aanslagen waren ook enorm. De schade die door de aanslagen op 11 september waren aangericht, loopt in miljarden dollars. De aanslagen hadden ook grote gevolgen voor nationale en internationale recht, waaronder het oorlogsrecht. Het internationale recht bleek al snel genoeg niet voldoende te zijn om doelmatig en krachtig op te treden tegen internationaal opererende terreurgroeperingen. Dit recht werd heel bewust omzeild en vaak met voeten getreden, zoals het geval is met Guantanamo Bay, waar vermeende al-Qaedastrijders ten onrechte jarenlang vastgehouden en gemarteld werden door de Amerikanen. Er is veel kritiek geleverd op de Amerikaanse regering vanwege de schending van de mensenrechten.

Complottheorieën

Direct na de aanslagen verschijnen er talloze complottheorieën rond 9/11. Vooral de vele onbeantwoorde vragen en de betrokkenheid van de geheime diensten creëerden een uitstekende voedingsbodem voor de complottheorieën. Zeer veel samenzweringstheorieën blijken niet onderbouwend te zijn. Bijvoorbeeld: er wordt gesuggereerd dat de zionisten achter de aanslagen zitten. Zo'n bewering is absoluut onwaar. De zionistische samenzweringstheorie blijkt wel uit de koker van het antisemitisme afkomstig te zijn en is niets anders dan een voortzetting van de Joods-Maconnieke samenzweringstheorie. Deze theorie ontstond tijdens de Dreyfuss-zaak in Frankrijk in de negentiende eeuw en het idee groeide onder de mensen dat de Joden de controle over de hele wereld zouden uitoefenen en het internationale bankwezen beheren. De meest bekende en zeer beruchte samenzweringstheorie is de Protocollen van de Wijzen van Zion. Deze antisemitische samenzweringstheorie is momenteel zeer populair in de Arabische landen. Het pamflet "De Protocollen van de Wijzen van Zion" is een pure vervalsing. Dit idee is geënt op een bestaande samenzweringstheorie over de vrijmetselaars. Tegenwoordig is er een moderne variant van het antisemitisme. Deze variant houdt een mythe in stand dat er een zionistische bezettingsregering is in het voormalige Palestina. De anti-Joodse mythen zijn niets anders dan de voorzetting van het eeuwenoude antisemitisme. Al reeds in de Middeleeuwen heeft het antisemitisme kenmerken van samenzweringstheorie aangenomen. In het Middeleeuwse Europa heerste het absurde idee dat de Joden waterbronnen - en putten vergiftigden, Here Jezus hadden gedood en het bloed van christenkinderen voor rituelen gebruikten. In werkelijkheid gebruiken de Joden het bloed helemaal niet voor hun rituelen, want het bloed is niet kosjer!! De kerk die de christenen had wijsgemaakt dat de Joden bloed wel gedronken zouden hebben, verzweeg de waarheid over de Thora. De Thora verbiedt het drinken en eten van bloed (Genesis 9:4, Leviticus 3:17, 17:14) U ziet dat de beschuldiging aan het adres van de Joden ongegrond en onwaar is. De hedendaagse en onbijbelse vervangingstheologie van de kerk houdt het antisemitisme helaas nog steeds in stand en voedt ook de zionistische samenzweringstheorieën!! Daarom moeten we de complottheorie die stelt dat "Israël achter de aanslagen van 11 september 2001" zit, naar het rijk der fabelen verwijzen, omdat het onwaar, ongegrond en nergens onderbouwend is. Bovendien is deze ook een uiting van antisemitisme. Bij andere samenzweringstheorieën en publicaties van boeken heeft de verbeeldingskracht van de auteurs de grenzen wel overschreden. Robin de Ruiter's omstreden boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda is daarvan een voorbeeld. Deze boek heeft heel wat stof doen opgewaaid. Ook is het boek van Robin de Ruiter zéér omstreden, omdat het de feiten niet kan ondersteunen. Bovendien ziet de schrijver Robin de Ruiter overal samenzweringen. Kenmerkend voor de complottheorieën is dat ze op ficties, halve feiten en fantasieën gebaseerd zijn en als bewijs worden aangevoerd voor suggestieve hypotheses! En toch...moeten we goed beseffen dat de complottheorieën juist onze aandacht afleiden van echte feiten. Ze zijn ook gediend om ons op een dwaalspoor te brengen. De complottheorieën houden ons af van het Woord van God! Dat weten de echte Illuminati zelf héél goed! Het blijkt dat de Illuminati zelf de complottheorieën hebben gecreëerd en als suggestieve bewijzen aanvoeren!! Ik kan bewijzen dat de conspiristen onder u één belangrijk ding over het hoofd hebben gezien. Zie het bewijs hieronder:

Illuminati-kaart:
Conspiracy Theorists
Deze kaart bewijst dat de Illuminati onder de samenzweringstheoristen zich bevinden! Ze gebruiken de complottheorieën juist als een rookgordijn om onze aandacht af te leiden van hun activiteiten, de echte feiten en de werkelijke gebeurtenissen. Met hun complottheorieën willen ze ons op een dwaalspoor brengen. De complottheorie is niets anders dan een doelbewuste misleiding. Laat u dus niet in met de complottheorieën, als ze de feiten niet ondersteunen. Laten we ons meer gaan bezighouden met de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. De Bijbel openbaart niet alleen het verlossingsplan van God, maar ook de werkelijke oorzaak van wereldgebeurtenissen van verleden en heden!! Ook heeft de Bijbel het over de echte samenzwering die aan de Nieuwe Wereld Orde rééds werkt. Daarom wordt de samenzwering niet voor niets het Geheim der Wetteloosheid in de Bijbel genoemd. (II Thessalonicenzen 2:3-12) Ook bevestigt de Bijbel het bestaan van de Illuminati! Ook waarschuwt de Bijbel ons juist voor ongezonde en antisemitische complottheorieën, gelijk het staat geschreven in de Schrift:

"Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen HUN GEHOOR VAN DE WAARHEID AFWENDEN, EN ZULLEN ZICH KEREN TOT FABELEN."
II Timótheüs 4:3-4 (Statenvertaling)

Niet voor niets worden de complottheorieën fabels genoemd!! U bent gewaarschuwd. Ook kunnen de complottheorieën vele onbevredigde vragen over de ware toedracht van de aanslagen en de rol van de geheime diensten niet beantwoorden!  

 Gelukkig zijn er enkele zeer goede boeken, waaronder "11 september. Een onderzoek naar de feiten" van David Ray Griffin. Het boek van David Ray Griffin is redelijk onderbouwd en ondersteunt ook de echte feiten van 9/11! Dit boek ontkrachtigt de officiële verklaring van de regering en de media en toont ons heel andere feiten die onthutsend zijn.


Het boek is aanbevelend dat u hem beslist moet gaan lezen! David Ray Griffin is een gepensioneerde professor filosofie, religie en theologie en een verdediger van de 9/11 complottheorie die zegt dat leden van de Amerikaanse regering bij de aanslagen betrokken waren geweest. (1) Hij is nu een vooraanstaande exponent die de hele officiële lezing van de regering Bush aangaande de terroristische aanvallen op 11 september in twijfel trekt, en stelt op briljante wijze dat er een uitgebreid, ongehinderd, volledig betaald en fundamenteel onderzoek moet plaatsvinden naar het volledige verhaal over hoe en waarom 11 september kon plaatsvinden, en hoe het kan dat een storing binnen de nationale veiligheidsdiensten, zoals die nooit eerder was vertoond, niet in het dringende landsbelang onmiddelijk diepgaand wordt onderzocht.  (1) De heer David Ray Griffin toont eraan dat er zoveel gapende gaten zijn in de officiële en vervalste verklaring over 11 september dat geen enkel zogenaamd sluitend verhaal overeind blijft staan. (1) Zijn uitlating dat de leden van de regering Bush betrokken waren in de samenzwering, werd bevestigd door een voormalig FBI-agent! Er waren tijdens de aanslagen van 11 september inderdaad heel veel vreemde dingen afgespeeld. De Amerikaanse overheid deed met behulp van de media uiterst best de ware gebeurtenissen te verdoezelen. In het volgende artikel zullen we spoedig weten wat de ware feiten zijn van 9/11.

                                                          Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                     
                                                                Paul 


Bronnen en referenties:

(1) Ufowijzer, waarheid 9/11 en WantToKnow
  

Geen opmerkingen: