dinsdag 30 augustus 2011

De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat. Deel IV


De herkomst van Allah verraden door de PA 

De Palestijnse Autoriteit had in 2001 een postzegel uitgegeven. Op de postzegel staat Baäl afgebeeld alsmede een stier. Hij houdt een speer in zijn hand en aan zijn gordel hangt een kort zwaard. Baäl was in de Bijbelse tijden in Kanaän, Egypte, Fenicië en andere delen van het Midden-Oosten een god van de donder, de bliksem en de oorlog. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. Baäl betekent de Heer (!). In de zin was Baäl de koning onder de plaatselijke heidense goden. Zo was er een Baäl Hadad, een Baäl Melkert, een Baäl Moloch. In de Bijbel is Baäl geidentificeerd als satan. Eén van de namen van satan is Beëlzebub. (Matthéüs 12:24, Marcus 3:22, Lucas 11:15) Beëlzebub is afgeleid van Baäl-Zebub. In de Tenach (het Oude Testament) duikt de naam Baäl-Zebub als de Filistijnse afgod van Ekron op. (II Koningen 1:2-3). Beëlzebub betekent "de heer der vliegen." In vele Kanaänitische steden en volken hadden elk hun eigen streekgebonden Baäls. In Ugarit heette hij bijvoorbeeld Hadad, maar deze werd ook gewoon met zijn titel van "Heer" Baäl genoemd.

PA postzegel Baäl
Een bezorgde moslim schreef naar aanleiding van de uitgave van de Palestijnse postzegel met de afbeelding van Baäl aan een Italiaanse imam met de vraag of het toegestaan is de betreffende afbeelding te gebruiken. "Sinds de PA onlangs een postzegel met de afbeelding van Baäl heeft gedrukt en verspreid, weten we dat Baäl een afgod en een valse god is, vragen we ons af of het toegestaan is om zulke betreffende afbeelding te gebruiken." (1) De imam gaf het antwoord op de vraag en zei:"Houden aan monotheïsme en afwijzing van de aanbidding van afgoden en valse goden is het centrale punt van de boodschap van alle profeten en de Boodschappers die werden gestuurd door Allah." En de imam citeerde een korantekst:"Wilt gij Baäl aanroepen en de beste van de scheppers verlaten, Allah, uw Heer en de Heer uwer voorvaderen?" (Soera 37:125) (1) Verder schreef de imam:"Allah zegt in de Glorieuze Koran:'En voorwaar, Wij zijn verwekt onder elk volk en een Boodschapper verkondigt: Aanbidt Allah en vermijdt valse goden. Toen waren er sommigen onder hen, die Allah leidde, en er waren sommigen die bleven dwalen. Reist daarom op aarde rond en ziet wat het einde is der loochenaars.' Soera 16:36 Baäl is uitdrukkelijk vermeld in de Koran als een van de valse goden die door de ongelovigen aangebeden is. In onze tijd is de gewoonte van de regeringen om postzegels te wijden aan persoonlijkheden, wie ze willen eren of dingen die zij trots op zijn. Een moslim moet alle handelingen die betrekking hebben op de verering van afgoden en valse goden, voorkomen, terwijl het niet toegestaan is om te kopen, te verkopen of de gerelateerde postzegel te gebruiken. Voor degene die blij is met de verering van Baäl en met de uitgave van postzegel met deze afbeelding, is dat de toestand van een afvallige en een ongelovige, ook al zal hij misschien de stempel daadwerkelijk niet gebruiken." (1) De Italiaanse moslimbeweging had een fatwa uitgesproken over de PA. Jammer voor de Italiaanse imam blijken Baäl en Allah identiek hetzelfde te zijn! Want de oorspronkelijke naam van Allah was Hoebal. Hoebal was een Moabitisch godheid, die reeds voor de geboorte van Mohammed door de polytheïstische Arabieren werd geimporteerd. Van oorsprong was de Ka'aba, het islamitische heiligdom, het Pantheon van de Arabische goden. In het Arabische veelgodendom stond Hoebal als de oppergod centraal. Hoebal is geidentificeerd als Baäl-Peor in Moab. (Numeri 25:1-3, Deuteronomium 4:3, Jozua 22:17, Psalm 106:28, Hosea 9;10, Openbaring 2:14) De pre-islamitische Arabieren beschouwden Hoebal en Allah niet als verschillende goden. Want Hoebal en Allah waren verenigbaar en één en dezelfde persoonlijkheid. Daarom werden de lokale Baäls gezien als verpersoonlijkingen en manifestaties van de oppergod Baäl. Net hetzelfde als Baäl betekent Hoebal ook "de Heer." De titel en het gebruik zijn ook hetzelfde als dat van Allah. De term Allah (Al-ilah) en de naam Hoebal passen zeker in dit patroon van een lokale oppergod, waarna verwezen wordt naar Baäl. "Al-ilah" is niet een eigennaam van een specifieke god, maar een algemene verwijzing en betekent de god. Voordat Mohammed in 569 na Chr. geboren was, werd "Al-ilah" ingekort tot Allah. Er is bewijs dat Hoebal als "Allah" werd aangeduid. (2) Toen Mohammed Mekka veroverd had, liet hij 360 afgoden vernietigen, allesbehalve Hoebal. Ook liet hij alle verwijzingen naar de naam Hoebal verwijderen, maar de naam Allah werd behouden. De moslims kunnen nog steeds niet geloven dat hun god Allah identiek hetzelfde is als Hoebal/Baäl. In navolging van Mohammed claimen ze dat Allah in pre-islamitische tijden "dezelfde god" is als de Bijbelse God van Abraham, Izaäk en Jakob. Helaas voor hen is deze claim helemaal niet juist. Want de claim van de moslims dat dit één en dezelfde god is, is niet anders dan een poging om Joden en christenen tot de islam te bekeren. Helaas trappen heel wat christenen in de valse claim, zonder enige besef dat Allah van oorsprong een heidens god is en absoluut niet hetzelde kan zijn als de God van Israël. Lees het artikel van Ben Kok: www.tora-yeshua.nl/2009/05/god-of-allah/  Dan is het voor u alles duidelijk dat de God van Israël en Allah absoluut niet hetzelfde god zijn. Iedereen die beweert dat de islam iets met het christendom heeft en de Koran en de Bijbel tot één dezelfde boek behoren, heeft totaal geen kaas gegeten!                                                  

Iedereen weet dat de halve maan ofwel de wassende maan het symbool van de islam is. De archeologische vondst bewees dat het symbool van Baäl de halve maan is. De halve maan kwam veel voor in Kanaän, Fenicië, Assyrië, Babylonië, Moab, Edom en Arabië. Ook was het symbool van Hoebal de halve maan. Zie de afbeelding van een Assyrische relief van Baäl-Hadad hieronder:

Assyrische relief van zon en halve maan
De afbeelding vertoont een grote overeenkomst met de foto van de halve maan die aan de top van de minerat staat, hieronder:


De maanverering was in het pre-islamitische Arabië reeds beoefend. De halve maan was het meest voorkomende symbool van deze heidense en afgodische aanbidding van de maan. In Mekka stond het afgodsbeeld van Hoebal op de top van de Ka'aba ongeveer 400 jaar voor de geboorte van Mohammed. Dit is de oorspronkelijke reden waarom de wassende maan aan de top van elk minerat bij de Ka'aba staat. Vandaag staat de halve maan, het symbool van de islam, op elk minerat van iedere moskee over de hele wereld. Een ander feit is dat Allah drie dochters (Soera 53:19-22) * had, net zoals Baäl. De Ras Shamra teksten van Ugarit vermelden dat Baäl drie dochters had. Het is niet onwaarschijnlijk dat Baäl met zijn drie dochters tot Hoebal met zijn drie dochters overging, wat enkele wijzigingen en ontwikkeling die toe te schrijven waren aan het verstrijken van de tijd. Hoebal (de heer) is ook bekend onder de naam van Allah (Al-ilah, de god). (2) Dan wordt het ook duidelijk waarom de Koran de aanbidding van de dochters van Allah als verbinding van andere goden met Allah veroordeelt, terwijl het vreemd genoeg stil overblijft van de aanbidding van Hoebal. De aanbidding van Hoebal was de aanbidding van Allah - de fout van de specifieke afgodsverering in kwestie ligt alleen in het verbinden van de dochters met Hoebal/Allah. (2) Zowel moslims als niet-moslims realiseren in hun grote onwetendheid zich niet dat Allah ook een misleider is en zich voordoet als de God van Abraham, Izaäk en Jakob! In de Koran lezen we heel duidelijk dat Allah inderdaad een misleider is. "Zo laat Allah dwalen wat hij wil en leidt wie hij wil." (Soera 74:31) Ook blijkt het dat zowel de profeet en stichter van de islam Mohammed als de Koran bij de maan zweren!

"Ik zweer bij de maan, En de nacht wanneer het heengaat, En de dageraad waar zij gloort, toch het de hel is een van de ernstigste ongelukken."
Soera 74:32

Zweren bij de maan is ook een vorm van aanbidding van de maan! De Bijbel zegt helder en duidelijk dat we NIET bij de maan, de zon of de hemel mogen zweren. Here Jezus waarschuwt ernstig:

"Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank Zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is."
Matthéüs 5:34-35

Ook verbiedt de Bijbel de aanbidding van zon, maan en sterren!

"Dat gij ook uw ogen NIET opslaat naar de hemel, en de zon, DE MAAN en de sterren, het gehele heer des hemels aanziet en u laat verleiden u voor die NEER TE BUIGEN en hen te dienen,.."
Deuteronomium 4:19

"Wanneer in uw midden in een der steden, die de Here, uw God, u geven zal, een man of een vrouw aangetroffen wordt, die doet wat kwaad is in de ogen van de Here, uw God, door zijn verbond te overtreden; die andere goden gaat dienen en zich DAAROVER NEDERBUIGT VOOR DE ZON OF DE MAAN of heel het heir des hemels, wat Ik verboden heb."
Deuteronomium 17:23

Een heel belangrijk feit is dat Baäl oorspronkelijk een vertegenwoordigster van de godin tijdens het rituele huwelijk toebedeeld kreeg. Hij was daarom de zoon en minnaar van de godin en werd in die hoedanigheid ook Tammuz (Ezechiël 8:14) genoemd. Over het algemeen werd de god Baäl als zoon van de hemelgod El en zijn moeder was Athirat, een verbastering van de naam van de heks Semiramis, de moeder van Nimrod. Zijn zus en echtgenote was Ashtoreth, de beruchte Astarte. (Richteren 2:13)

Baäl (links) en Astarte (links)
De aanbidding van Baäl werd dikwijls gekoppeld aan de godin Astarte, de vrouwelijke tegenhanger. Astarte is getooid met de halve maan op haar hoofd! Het beeld van Ishtar (Astarte) dat in de ruïnes van Babylon werd gevonden door de archeologen en nu in het Louvre-museum in Parijs staat te bezichtigen, toont de halve maan aan de top van haar hoofd. Zie de afbeelding hieronder:

Ishtar/Astarte/Asthoreth
Het is opmerkelijk dat de zwarte steen in de Ka'aba precies hetzelfde is als de zwarte steen in Efeze. De zwarte steen in Efeze was een meteoriet dat uit de hemel gevallen was, zoals de zwarte steen van de Ka'aba in Mekka inderdaad ook uit de hemel gevallen was! De zwarte steen was het grote afgodsbeeld van de Griekse godin Artemis, het Romeinse equivalent van Diana, die als maangodin gezien werd! Artemis is identiek hetzelfde als Ishtar/Astarte.

"Maar de secretaris der stad bracht de schare tot kalmte, doordat hij zeide: Mannen van Efeze! Wie ter wereld weet niet, dat de stad der Efeziës de tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het BEELD, DAT UIT DE HEMEL IS GEVALLEN?"
Handelingen 19:35

De Baäl-verering ging niet alleen gepaard met perversiteiten, seksuele praktijken van vruchtbaarheidscultussen en offeren van jong vee als stier, gezien het feit dat Baäl een schandgod genoemd werd. (Hosea 9:10) Er werden ook kinderen geofferd aan Baäl, gezien het feit dat Baäl ook als Baäl-Moloch bekend staat. Er was ook sprake van kannibalisme dat de Baäl-aanbidders offers die gebracht werden, opgegeten hadden. (Numeri 25:2, Jeremia 19:5)    


Hoewel de moslims (en ook de christenen) weigeren te geloven dat Allah en Baäl dezelfde persoon zijn, hebben zij één belangrijk ding blijkbaar over het hoofd gezien. Het is bekend dat de Baälaanbidders gruwelijke en rituele zelfverminking deden. In psychiaterische term heet dat automutilatie. In de Bijbel lezen we hoe de Baälpriesters de hele dag, van morgen tot de middag, de naam van Baäl aanriepen, maar er kwam geen antwoord. Naar hun gewoonte hadden de Baälpriesters zichzelf gekastijd met zwaarden en speren, totdat zij dropen van bloed. (I Koningen 18:25-29) Vandaag houden de sjiieten, de tweede grote stroming van de islam, hun jaarlijks ritueel in Karbala. Ze vieren Asjoera op de tiende dag van de maand moeharram, de eerste maand van de islamitische kalender. Binnen het Sjiisme heeft Asjoera een bijzondere plek als afsluiting van de elfdaagse rouwperiode in de maand moeharram, waarin de martelaarsdood van imam Hoessein in 680 wordt herdacht. Veel pelgrims gaan jaarlijks dan ook naar die stad toe om de tragedie van Asjoera te herdenken. In de processie wordt de lijkbaar gedragen en kastijden zowel mannen als jonge jongens zichzelf als teken van vereenzelviging met imam Hoessein. Door de rituele zelfkastijding druipen het bloed helemaal af van mannen en jongens!! Bekijk de foto hieronder, dan is de overeenkomst tussen de bedevaartgangers en de Baälpriesters zéér treffend;

Asjoera: zelfkastijding van sjiieten
De Palestijnse Autoriteit die de postzegel ter ere van Baäl liet uitgeven en verspreiden, heeft de ware herkomst van Allah onbewust (of bewust) verraden. Ook heeft de PA Palestijnse kinderen met grote vreugde geofferd aan Baäl/Moloch, wat zij de heilige strijd, de Jihad, noemen.

Palestijnse kinderen opgeofferd

Sinds de langvervlogen en onheugelijke tijden was het de gewoonte van de Kanaänieten en andere heidense volken dat zij hun kinderen aan de Baäl/Moloch offerden. De weerzinwekkende kinderoffers zijn door de Here God streng verboden:

"En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de Here."
Leviticus 18:21

De Bijbel zegt ook dat degene die dit zoiets doet, zeker ter dood gebracht zal worden:

"De Here sprak tot Mozes: Tot de Israëlieten zult gij zeggen: Iedere Israëliet en iedere vreemdeling, die in Israël vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden; het volk des lands zal hem stenigen. Ook zal Ik mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien, omdat hij van zijn kinderen aan de Moloch gegeven heeft, om Mijn heiligdom te verontreinigen en Mijn heilige Naam te ontwijden."
Leviticus 20:1-3

Hoewel de Baäl-Moloch verering in vergetelheid was geraakt, is deze afgodische verering vandaag nog steeds springlevend! In heel veel landen houdt men nog steeds bezig met gruwelijke praktijken. Alleen heeft de Baäl-Moloch verering een ander vermomming gedaan: abortus. In het Westen en andere landen is abortus, het doden van ongeboren babies, op grote schaal gepleegd. Abortus is niets anders dan een gruwelijke zonde en een grote genocide aller eeuwen. In de naam van de democratie (!) mag er gemoord worden ter ere van de Baäl-Moloch. Dat abortus in westerse landen gelegaliseerd is, moeten we een Bijbeltekst gaan lezen wat de Here God duidelijk zegt over legalisering van kinderoffers:

"Indien echter het volk des lands OOGLUIKEND TOELAAT, dat die man van zijn kinderen aan de Moloch geeft en hem niet ter dood brengt, dan zal Ik Mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn geslacht keren en Ik zal hem en ALLEN DIE HEM IN ZIJN OVERSPELIGE VERERING VAN DE MOLOCH VOLGEN, uit het midden van hun volk uitroeien."
Leviticus 20:4-5

Reken maar dat de toorn van de Here God rust op westerse landen vanwege legalisering van abortus.

                                                                    Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                              Paul

  

* Met de duivelsverzen worden verzen bedoeld die Mohammed in eerste instantie zou hebben uitgesproken, maar die later zouden zijn vervangen. De referentie naar Allah's dochters is later verwijderd als zijnde "duivelsverzen." De duivelsverzen zijn taboe, omdat moslims geloven dat de Koran authentiek, compleet en origineel is, terwijl deze boek in werkelijkheid vol tegenstrijdigheden bevat. Met het vinden van de duivelsverzen, destijds in Jemen, zou dit de ultieme aanwijzing zijn dat passages in de Koran ooit zijn gewijzigd. En dit is iets wat er bij de meeste moslims niet ingaat. Vandaar het taboe dat nog steeds heerst. Volgens de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat houden de hoogst moslimgeestelijken de oudste Koranteksten angstvallig verborgen in Jemen. De reden is zo simpel dat er niet alleen talrijke afwijkingen in de oudste manuscripten van de Koran gevonden zullen worden, waaruit het zou blijken dat de islam helemaal niet monotheïstisch is. Ook kan een link met Hoebal en zijn drie dochters, a-Lat, al-Uzza en Manat gelegd worden. Als de oudste manuscripten gepubliceerd zouden worden, betekent dit niet anders dan de ineenstorting van een religieuze systeem als de islam!

Bronnen en referenties:

(1) Amislam.com
(2) Answering-islam.org

1 opmerking:

Anoniem zei

Bidden voor Israel, God,s oogappel, bidden voor Palestijnse christenen!
En bidden voor de Plstijnse Moslims, ze hebben Jezus Liefde en vergeving nodig.
Gods zegen allen!Summer