vrijdag 18 maart 2011

Gebed voor Japan


Broeders en zusters, ik roep jullie op om te bidden voor Japan. Plaats een gebed of een steunbetuiging in reactie. En vraag de Here om ingrijpen. In de getroffen gebieden van Japan, waar de tsunami dood en verderf zaait en enorme verwoestingen aangericht heeft, is de temperatuur tot 5 graden min gedaald. Het is ook zo koud s'nachts. Er is nog steeds een zeer groot tekort aan voedsel, drinkwater, medicijnen, warme dekens en andere hulpmiddelen. Vraag de Here in uw gebed of Hij andere landen zal gebieden voedsel, drinkwater, medicijnen en warme dekens naar de getroffen gebieden te sturen en ook voor vervoer te zorgen. Want er is ook een tekort aan benzine waardoor de getroffen gebieden niet bereikt kunnen worden. En de situatie in de kerncentrale is erg kritiek. Er kan op elk ogenblik een nucleair ramp komen. Bid voor het tot rust brengen van de kerncentrale.

Vraag ook uw gelovige vrienden en familieleden gebed en steunbetuiging te plaatsen in reacties. Gelieve géén kwetsende, provocerende en haatdragende reacties. Kwetsende, provocerende en haatdragende reacties worden verwijderd!

God zegene jullie. Shalom.

                                                                   Paul

10 opmerkingen:

Horus zei

Hey Paul,

zoals je weet ben ik niet gelovig, maar dit neemt niet weg dat ik continue denk aan het leed van de mensen in Japan, en hoe we iets kunnen doen om ze te helpen.
Ik bid dus niet, en ja, ik ben laf, want ik wacht tot iemand een initiatief neemt om hulp te brengen, maar als dit initiatief zal opgestart worden zal ik zeker mijn steentje bijdragen.
Mijn huis staat open om een Japans gezin op te vangen als dit nodig is.

Groeten,

Horus

Anoniem zei

Vader ,ik wil tot U komen en de mensen voor Uw troon brengen die zo moeten lijden. Heer ontferm U over hun zielen, ontferm U over de situatie waarin zo velen zich bevinden. Woorden schieten tekort, maar U weet Heer, grijp in, maar bovenal openbaar U aan hen die U niet kennen. Wilt U ook Uw kinderen bijstaan, hen troosten door Uw Geest. Wilt U zegenen die zich inzetten als hulpverleners, die hun leven op het spel zetten om anderen te redden. O Heer ontferm U, Ontferm U. summer

Anoniem zei

Lieve Hemelse Vader,

Ik wil verhogen Vader, ik wil U prijzen Vader,
ik wil U danken Vader, ik wil U aanbidden Vader,
want U bent zo oneindig groot, zo oneindig goed,
zo oneindig barmhartig, zo oneindig genadevol,
zo oneindig liefdevol. Dank U Vader dat U zo begaan bent met deze wereld, met Uw schepping, de natuur, de dieren en de mens.
Dank U Vader dat U het Begin bent en het Einde
en dat U het begin en het einde kent aller dingen. Dank U Vader voor U oneindige wijsheid, Uw oneindige kennis, Uw Macht en Uw kracht en Uw heerlijkheid.
Lieve Hemelse Vader, U kent en doorgrondt alles
wat er op dit moment gebeurt in Japan en de wereld. Vader ware het niet, dat U Uw Zoon gegeven heeft aan deze wereld, dan was deze gehele wereld totaal verloren.
Lieve Vader dank U voor Uw Zoon Yahushua,
in Wie wij de verlossing hebben, in Wie wij vergeving hebben, in Wie wij genezing hebben, in Wie wij leven hebben, in Wie wij Hoop hebben,
in Wie wij troost hebben, in Wie wij kracht hebben, in Wie wij tot U mogen behoren, in Wie wij geplaatst zijn, ver boven alle macht en kracht in de hemel bij U, in Wie wij voor Uw troon der genade mogen komen.
Lieve hemelse Vader, ik pleit enkel en alleen
op Uw genade, door het Bloed van het Lam.
Lieve hemelse Vader ik bid voor de mensen van Japan die nu door een vreselijk lijden gaan, welke alleen U doorgrondt. Vader in dit uur smeek ik U dat U de harten aanraakt van de mensen en de harten opent hemelse Vader.
Alleen U kunt de harten openen Vader. Ik bid dat U Zelf de roep naar U in hun hart legt.
Stort Uw Geest van berouw en bekering uit Vader over allen. Dat ze gaan uitroepen naar U.
Ik bid speciaal voor Uw kinderen daar, het lichaam van Yahushua, dat zij Uw liefdeswerk mogen verrichten.
Vader ik bid voor alle regeringsleiders, landelijk en plaatselijk, dat ook zij allen door U aangeraakt mogen worden.
Vader gedenk de kinderen die ouders hebben verloren,gedenk allen die familie verloren hebben, gedenk de gehandicapten, hen die in ziekenhuizen liggen, hen die al oud zijn, voor hen voor wie het nog veel moeilijker is, schenk hen extra kracht en hulp Vader.
U bent een Vader die de troostlozen troost,
de krachtelozen bekrachtigd, een Vader die nabij de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest is, troost, troost, troost oh Vader.
Lieve Vader in de hemel, U weet wat er deze dagen gaat gebeuren, met die kernreactor
en de straling. Ik bid om Uw tussenkomst,
om Uw engelenwachten,in Japan en wereldwijd.
Ik bid voor het lichaam van Uw Zoon in Japan en wereldwijd, dat zij beschermd mogen worden
en Uw werk mogen verrichten als nooit te voren,
om leiding en wijsheid door de Heilige Geest,
dat Uw volk, uw gemeete Uw werk volbrengt in deze duistere tijden. Dank U Hemelse Vader, U hebt ales onder Uw controle, en er gebeurt niets zonder Uw toelating. Dank U Vader dat we alles in Uw handen mogen leggen en op U mogen vertrouwen door alle moeilijke tijden heen.
Dank U dat U ons nooit zult begeven en nooit zult verlaten. Dank U dat U groter en hoger en wijzer bent dan alle mensenkinderen. Dank U dat U heerst en dat U alle macht aan Uw Zoon hebt gegeven in de hemel en op de aarde.
Dank U lieve hemelse Vader voor de verhoring der gebeden, in de Naam van Yahushua Uw Zoon.
Amen

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.


Japan Earthquake/Tsunami Prayer Song
http://www.youtube.com/watch?v=99DfPen2U9A&feature=related

Remnant

Jasmijn zei

Hemelse Vader, deze hele aarde is nood, maar ik zou graag in het bijzonder willen bidden voor Japan, dit land is in zo'n grote nood Vader, menselijke hulp is bijna onmogelijk geworden daar. Zoveel mensen die niet meer te eten/drinken hebben, dierbaren verloren hebben. Er is bijna geen mogelijkheid meer om de reactoren te koelen, wilt U alstublieft wijsheid en kracht geven aan al diegenen die hun leven inzetten om te redden wat er te redden valt Vader. U bent de Schepper van hemel en aarde en we willen erop vertrouwen dat U dit alles in de hand houdt en ik dank U dat U uitredding en uitkomst zult geven aan deze hele situatie en de mensen die dit treft. Uw glorie en bescherming zij over de ganse aarde, van nu aan tot in eeuwigheid, in de Naam van Yeshua, Uw Zoon, amen.

Anoniem zei

Here God Vader in de hemel,

Wilt U bij de mensen zijn in Japan en hun hoop en kracht geven. Wilt U hun ogen openen en laten zien dat Christus voor hun aan het kruis is gestorven. Vader ik vraag het U uit Jezus namen,

Amen.

JAHMAN zei

VADER IN DE HEMEL IN DE NAAM VAN UW ZOON YESJOEAH HA MASJIACH BID IK TOT U EN VRAAG U OM JAPAN TE VERGEVEN VOOR WAT JAPAN IN HUN VERLEDEN DE MENSHEID U KINDEREN HEEFT AANGEDAAN. ZOALS UW ZOON AAN HET KRUIS ZEGT VADER VERGEEF HET HUN WANT ZE WETEN NIET WAT ZE DOEN , VRAAG IK U MIJN HEMELSE VADER OM JAPAN OOK GENADIG TE ZIJN.

ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT, UW NAAM WORDE GEHEILIGD UW KONINKRIJK KOME, UW WIL GESCHIEDE GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP DE AARDE, GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKSE BROOD EN VERGEEF ONS VOOR AL ONZE SCHULDEN GELIJK OOK WIJ VERGEN ONZE SCHULDENAREN EN LEIDT ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. WANT UWER IS HET KONINKRIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID IN DER EEUWIGHEID...AMEN.

Robin zei

Heer Jezus,

Die ramp in Japan is gewoon te erg voor woorden. Wilt U Uw kinderen bijstaan in hun noden. Ik geef dat land over in Uw handen Heer.

Robin

Anoniem zei

Vader God,

Wees met het Japanse volk Heer. Ondanks dat zij U niet kennen bid ik dat er ogen open mogen gaan. En dat ze geraakt mogen worden door Uw liefde. Draag dit volk Adonai, zoals U mij draagt. Dit vraag ik U in Jezus naam.

U is alle kracht, macht, eer en glorie.
Tot in eeuwigheid.

Amen.

(a humble) Pearl in God's hand

Timeline zei

Aan de Alfa en Omega

Vergeef Japan Heer, laat de mensen inzien dat JIJ ook nu het tij kan keren, geef hun leiders het inzicht om de straling aan halt toe te roepen als ze U aanroepen. Bescherm uw volk in Japan op zo'n wijze dat als ze gif (radioactiviteit) eten deze hun niet zal ziek maken, welke een teken zal zijn van de gelovigen, uw kinderen. HG sta hun bij, in Jezus naam Amen.

Profetie:

Zie God gaf me een beeld van engelen actief boven de Grote oceaan en deze engelen toonden mijn beelden van Hawaii.
Deze zeiden; Onze God zegt:
Zie Ik toon geen genade meer voor hun hoererij en afgoderij. Hun eilanden zal ik overspoelen met water en ze zullen niet meer zijn! Hun gebrek aan geloof zal ik vergelden. Het leven in hun zee zal Ik wegnemen.
Een andere engel trok mijn aandacht naar de West-kust van Amerika.
Deze zal niet gespaard blijven en zullen meelijden met Japan. Ik strek mijn hand uit naar hun, zegt mijn Heer en Mammon zal buigen voor mijn aangezicht en zal geen waarde meer hebben. Want de arend heeft het gruwel dat verwoesting brengt gediend. Los Angeles zal een woestenij worden en hun vloot zet Ik temidden van deze woestenij, spreekt Mijn Heer.
San Francisco keer u af van uw lauwheid en bekeer u wederom, verlaat uw afgoden en richt u tot de Schepper van hemel en aarde.
Zie mijn ster zal u treffen voor uw ongeloof.
Veracht Mijn profeten niet!

jesusffreak zei

onze VADER die in de Hemelen zijt
UW NAAM worde geheiligd
UW Koninkrijk kome
UW Wil geschiedde
In de Hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
Vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk
En de kracht
En de heerlijkheid
in der eeuwigheid
AMEN!!