zaterdag 4 januari 2014

Komt de Messias in 2014?Voorwoord van de blogger

Beste lezers, allereerst wens ik u een gezond en gezegend nieuwjaar. Moge de Here God, de Eeuwige en de enige en ware God van Israël, u zegenen in al uw voornemens. Al is het jaar 2014 niet echt een Joods jaar. Maar omdat niet-Joodse lezers mijn blog bezoeken en mijn artikelen lezen, zijn ze zo gewend aan de christelijke jaartelling. Dat is begrijpelijk. Maar volgens God's (en Joodse en Bijbelse) originele kalender leven we immers in het jaar 5774. Een vriendin van mijn moeder heeft een mooie nieuwjaarskaart naar mijn moeder gestuurd. Met toestemming van mijn moeder mocht ik de kaart scannen en op mijn artikel zetten. Bekijk de onderstaande nieuwjaarskaart vanuit Jeruzalem.De nieuwjaarskaart is erg mooi vandaar die kleuren. De rijkelijke illustratie van deze kaart doet me wel denken aan de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem. U mag de afbeelding downloaden. En stuur deze ook naar uw mede-gelovigen, vrienden en familie. We vragen ons af wat onze voornemens in het nieuwe jaar zullen zijn. Een belangrijke vraag houdt ons vooral bezig of het economisch beter zou gaan met ons land. Zo ja, wat zijn de vooruitzichten? Hoe staan de huidige ontwikkelingen in de wereld ervoor? Komt er vrede in het Midden-Oosten? Zal het wapengekletter in Syrië tot zwijgen gebracht worden? Wat zal de toekomst ons brengen? Dat zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Of het jaar 2014 een spannende jaar zal worden, moeten we nog afwachten. Eén ding weet ik dat er ons een tal van nieuwe gebeurtenissen staat te wachten.

Komt de Messias na Sharon's dood?

Allereerst gaat onze aandacht naar Ariel Sharon, de voormalige Israëlische premier die nu op sterven ligt. De artsen van het Sheba Medical Center in Tel Aviv hebben medegedeeld dat Sharon (85) een bloedvergiftiging had opgelopen, die zijn nieren had beschadigd. (1) Zijn organen geven het langzamerhand op. De gezondheidstoestand is verder verslechterd en momenteel kritiek. Nu waken familieleden, waaronder twee zonen Omri en Gilad, aan het ziekbed van Sharon. 4 januari 2014 is de dag dat Sharon acht jaar geleden een hersenbloeding kreeg en in coma raakte. Ariel Sharon, zoals zijn vrienden hem 'Arik' noemen, was een begenadigd generaal in het Israëlische leger en van 2001 tot 2006 de premier van de Joodse Staat Israël. Hij wordt door veel Israëliërs vereerd als oorlogsheld, omdat hij bij de Zesdaagse Oorlog in 1967 en bij de Jom Kippoer-oorlog in 1973 een belangrijke bijdrage had geleverd aan de vernietigend nederlaag van het Egyptische leger. (1)


Ariel Sharon
Hij werd ook als de 'vader van de nederzettingenbeweging' beschouwd, toen hij minister van Landbouw was. Hij nam vaak persoonlijk telefonisch contact op met kolonistenfamilies en moedigde hen aan het door de Eeuwige aan de Joden gegeven Beloofde Land in bezit te nemen. Later was hij minister van Handel en van Woningbouw, voordat hij tot premier werd gekozen. (1) Ariel Sharon werd als 'havik' beschouwd, omdat hij zich verzette tegen de deling van het land. Maar hij verraste vriend en vijand in december 2003 met het plan dat Israël zich eenzijdig zou terugtrekken uit de Gazastrook en delen van Judea en Samaria. Over zijn motivatie voor deze ongebruikelijke stap is men nog steeds verbaasd. In zijn Likoedpartij nam het verzet tegen zijn plan toe, waarop hij uit de Likoed stapte en een nieuwe partij, Kadima (voorwaarts) geheten, oprichtte. Als premier van Israël kondigde Sharon in 2006 aan dat Israël zich uit de Gazastrook zal terugtrekken. Zijn besluit was zeer omstreden. Toen Israël zich uit de Gazastrook terugtrok en alle Joodse nederzettingen ontmanteld werden, maakte een beroerte onmiddelijk een einde aan de politieke carrière van premier Sharon. Op 11 april 2006 besloot het Israëlische kabinet Sharon blijvend invalide te verklaren. Zijn plaatsvervanger Ehud Olmert volgde hem op als premier. (1) Als u op internet googelt wie Ariel Sharon is, moeten we letten dat de biografie van Ariel Sharon nogal verdraaid is. In tal van onofficiële en vervalste biografieën wordt Ariel Sharon neergezet als een "oorlogsmisdadiger". Of Sharon echt oorlogsmisdaden heeft gepleegd, is tot nu toe NOOIT bewezen. De beschuldiging komt vooral van de Palestijnen, de aartsvijanden van Israël en het Joodse volk. Als u de website van de NOS bezoekt, komt u paar zinnen in de biografie van Sharon tegen. Zo luidt de 'officiële' lezing op de NOS-website:

"Met zijn provocerende houding brengt hij de Palestijnen tot het uiterste: de tweede Intifada breekt uit. Sharon kent geen genade. Hij laat tientallen Palestijnse leiders en honderden burgers ombrengen." (2)

Het klinkt alsof Sharon een boosdoener, misdadiger en genadeloze moordenaar is. Klopt deze boute bewering wel? Helemaal niet!! We weten allang dat de linkse omroep NOS vaak eenzijdige en onjuiste berichtgeving over Israël en de Palestijnen weergeeft. En toch geloven veel mensen wat het NOS-journaal ons allemaal vertelt. De door de NOS geschreven biografie van Ariel Sharon deugt nergens van!! Ten eerste heeft Ariel Sharon nog nooit Palestijnse leiders en Palestijnse burgers laten ombrengen, toen hij nog premier was. Ook was hij niet verantwoordelijk voor de tweede Intifada, zoals de officiële en vervalste lezing ons wil doen geloven. We weten allemaal dat de voormalige premier Sharon op 28 september 2000 het bezoek aan de Tempelberg, de heiligste plek van het Jodendom, bracht, waar de islamistische moskeeën gevestigd zijn. Volgens de vervalste lezing had Sharon de Palestijnen geprovoceerd door de Tempelberg te bezoeken. Zijn 'provocerende houding', zoals in de NOS-lezing staat te lezen, was de aanleiding voor de Tweede Intifada, waarbij 3301 Palestijnen, onder wie 653 kinderen, om het leven kwamen. Maar de NOS en de reguliere media die politiek correct wensen te blijven, zijn nalatig geweest een belangrijk feit te vermelden dat ook de Israëliërs tijdens de Tweede Intifada waren omgekomen. 972 Israëliërs, waaronder 122 Joodse kinderen, waren tijdens de Palestijnse opstand om het leven gebracht! Hoewel Sharon's bezoek aan de Tempelberg internationaal veroordeeld werd, was er helemaal geen sprake van een 'ernstige provocatie', zoals wereldleiders, kerkelijke autoriteiten, media en uiteraard Palestijnen beweren. In werkelijkheid was Sharon's bezoek een week tevoren door Yasser Arafat, de vroegere president van de Palestijnse Autoriteit, goedgekeurd! Op 12 maart 2009 had Palestijnse minister van Communicatie, Imad Faluj, zelf toegegeven dat de Tweede Intifada totaal niets te maken had met het Sharon's bezoek, maar een resultaat was van voorbereidingen voor de nieuwe opstand tegen Israël! De voorbereiding was na de mislukking van de top in Camp David in 2000 direct begonnen. Arafat weduwe, mevrouw Suha Arafat, heeft op 28 december 2012 bevestigd dat Arafat de Tweede Intifada tevoren had gepland. Dat is waarover NOS en de westerse media ons niet graag vertellen!! 


Rabbi Yitzhak Kaduri
Er is iets vreemds voorgevallen. Op 30 april 2007 plaatste Israel Today het verbazingwekkende artikel "Rabbi onthult de naam van de Messias" op zijn website. Volgens de Joodse rabbi zou de Messias na de dood van Ariel Sharon terugkeren. Nu Sharon op sterven ligt, lijkt het opwindende moment heel dichterbij te komen. Rabbi Yitzhak Kaduri, een vooraanstaande en charismatische Israëlische leraar, die in zeer hoog aanzien bij zeer veel Joden stond vanwege zijn enorme kennis van de Thora en de Talmoed, verraste enkele maanden voor zijn dood op 108-jarige leeftijd zijn vele volgelingen met de mededeling dat de Messias aan hem verschenen was, en dat hij diens Naam op een briefje geschreven had. Over de ontmoeting met de Messias zei hij:"Hij is mij verschenen in een visioen. Hij heeft Zijn ziel vebonden aan een bepaald persoon in Israël. Ik zal u deze dagen leren hoe u de Messias kunt herkennen, want Hij zal binnenkort verschijnen. Je moet klaar zijn voor Zijn komst. Veel ontzagelijke evenementen zullen plaatsvinden vóór Zijn komst...maar ze zullen snel gebeuren." (3) Kort voor zijn dood had de rabbi de Naam van de Messias op een vergezeld briefje gezet, waarbij het verzocht had deze niet te openen. Pas één jaar na de dood van rabbi Yitzhak Kaduri mocht dit briefje geopend worden. Toen dat moment aangebroken was, liet deze onthulling de hele orthodoxe Joodse gemeenschap in pure verbijstering achter. (4) De Joden die de tekst in het briefje hadden gelezen, waren in verwarring geraakt, omdat de naam "Yeshoshua" in Kaduri's briefje bleek te staan. In de notitie schreef de rabbi dat Yehoshua de Messias is, de Hebreeuwse naam voor Jezus. Jezus wordt ook in het Hebreeuws Yeshua (Jesjoea) genoemd. De Griekse naam Jezus is afgeleid van de Hebreeuwse naam Jozua/Jésua/Yeshua, wat letterlijk betekent: Jahweh is hulp. De Bijbelse Encyclopedie bevestigt dat Jozua inderdaad betekent:'de HEERE is verlossing, redding, heil'. De naamvorm komt in de Tenach, zoals de christenen het Oude Testament noemen, voor. In de Statenvertaling zien we de naamvorm Jésua in 2 Kronieken 31:15. In Ezra 3:9 komen we ook de naamvorm Jésua tegen. In Matthéüs 1:21 heeft de Hebreeuwse naamvorm een diepste betekenis: Hij zal Zijn volk zalig maken (of verlossen) van hun zonden. Voor alle duidelijkheid: Hij zal Zijn volk redden, NIET van de politieke vijanden maar van de zonden, zoals in Psalm 130:8 staat geschreven:"En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden." 


De notitie van rabbi Yitzhak Kaduri
Ook staat er in de notitie van rabbi Yitzhak Kaduri wat betreft de afkorting van de Naam van de Messias:"Hij zal het volk verheffen en bevestigen dat Zijn woord en wet geldig zijn." (4) In de Hebreeuwse zin blijkt de Naam van de Messias verborgen. In de acronieme zinletter oftewel de eerste initialen van ieder woord, waarover de rabbi schreef, wordt de naam Yeshoshua gespeld.Dat het briefje van de rabbi voor enorme opschudding onder de orthodoxe Joden had gezorgd, hadden de Israëlische media echter geen aandacht geschonken aan de opwindende onthulling. Volgelingen van rabbi Yitzhak Kaduri betwijfelden helemaal niet dat de notitie authentiek is en inderdaad van hem afkomstig is. Maar ze waren erg verward door het briefje van de rabbi. Veel Joden geloven niet dat Jezus de Messias is. Ultra-orthodoxe Joden blijven nog steeds weigeren te geloven dat het briefje door rabbi Yitzhak Kaduri geschreven was. De vraag of de Messias na het overlijden van Ariel Sharon zal terugkomen, kan niet echt beantwoord worden. Want er zijn wel ernstige kanttekeningen geplaatst, met de vraag of de Messias Yeshua zou terugkomen als Sharon overlijdt. Een oplettende lezer zal zich afvragen of de profetie van rabbi Yitzhak Kaduri Bijbels te onderbouwen is. We mogen niet zomaar een verkondiging of een profetie voor waar nemen, zoals een oplettende lezer in zijn reactie schreef aan de heer Jan van Barneveld:"Geen enkele christen moet een verkondiging zomaar voor zoete koek slikken." Hij heeft gelijk, want hij wijst er ook op dat een scherp onderscheidingsvermogen vereist is, zoals de Bijbel ook leert:

"En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen."
I Korinthiërs 12:10 (Statenvertaling)

Tegelijk leert de Bijbel ons ook dat we de profetieën niet mogen verachten of klakkeloos opvatten, maar aan de toetsing onderwerpen of ze van God afkomstig zijn:

"Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede."
2 Thessalonicenzen 5:20-21 (Statenvertaling)

Of de profetie van Yitzhak Kaduri goddelijk geinspireerd is, roept dat een aantal vragen op. Verwacht wordt niet dat de Messias kort na de dood van Ariel Sharon zal verschijnen. Wanneer de Messias Yeshua, zoals Hij in het Grieks Jezus genoemd wordt, zal wederkomen, weet NIEMAND!! Alleen de Vader die in de hemel zit, kent de exacte datum van de wederkomst van Jezus Christus. In talloze christelijke eindtijdwebsites (Xandernieuws, Eindtijd in beeld, enz.) wordt er dikwijls gespeculeerd over de datum van de wederkomst van Jezus. Christelijke (!) speculaties zijn helaas niet door de Bijbel ondersteund en dragen in feite niet bij aan de geloofsopbouw. Ook zijn ze in strijd met de Bijbelse leer. Bovendien zijn speculaties zo gevaarlijk dat ze onze aandacht aan God en Zijn woord kunnen afleiden. Wat zegt de Bijbel precies over de wederkomst van de Messias? Laten we eerst lezen wat de apostel Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen schreef:

"En wij bidden u, broeders, door de toekomst (wederkomst) van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want DIE KOMT NIET, TENZIJ DAT EERST DE AFVAL GEKOMEN ZIJ, EN DAT GEOPENBAARD ZIJ DE MENS DER ZONDE, DE ZOON DES VERDERFS; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd."
2 Thessalonicenzen 2:1-6 (Statenvertaling)

Helder en duidelijk. Volgens apostel Paulus zal de mens der wetteloosheid, de zoon van de duivel, zoals hij de antichrist wordt genoemd, zich eerst openbaren en daarna komt de echte Messias Yeshua terug op aarde. De Messias zal ook de antichrist doden door de adem van Zijn mond. Paulus herinnert ons ook eraan dat de verborgenheid van de wetteloosheid al reeds in werking is ter voorbereiding van de komst van de antichrist. 

"Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst.."
2 Thessalonicenzen 2:7-8 (Statenvertaling)

Tot nu toe is de zoon van de duivel, de antichrist in hoogsteigen persoon, nog niet geopenbaard. Het betekent dus ook dat de Messias nog niet gekomen is om de zoon van de duivel te doden, omdat de tijd nog niet aangebroken is. Daarom benadrukt de Bijbel dat eerst de antichrist nog moet komen. Over de antichrist zijn er ook zoveel gespeculeerd. Bijvoorbeeld de paus of Amerikaanse president Obama wordt in christelijke websites de antichrist genoemd!! Dergelijke speculaties en eindtijdtheorieën brengen juist de gezaghebbende Bijbel in diskrediet! De beroemde Engelse wetenschapper sir Isaac Newton (1642-1727) had al zo gewaarschuwd voor de christelijke eindtijdtheorieën die de Bijbel in diskrediet brengen. In zijn tijd waren er ook speculaties over de wederkomst van Jezus bekend!! Sir Isaac Newton zei:

"Het moment van de tijd eindigt niet voor 2060. Het kan later eindigen, maar ik zie geen reden voor haar einde. Ik beweer niet dit te noemen, wanneer het Einde der Tijden zal komen, maar om een einde te maken aan talloze gissingen van fantasievolle mensen die vaak het einde van de tijd voorspellen en daarmee de heilige profetieën in diskrediet brengen, zo vaak als hun voorspellingen mislukken. Christus komt als een dief in de nacht en het is niet aan ons om de tijden en de seizoenen te weten, die God in Zijn eigen borst heeft gesteld."

Sir Isaac Newton had gelijk. Hij kende de Bijbel goed, want hij hield zich meer bezig met de Bijbel dan met de wetenschap! De vermeende profetie van rabbi Yitzhak Kaduri dat de Messias na de dood van Ariel Sharon zou terugkomen, lijkt in strijd te zijn met de uitspraak van Yeshua. Voordat Yeshua ten hemel opvoer, vroegen Zijn discipelen Hem wanneer Hij zou terugkomen om het koningschap voor Israël te herstellen. Wat zei Yeshua precies? Laten we horen wat Hij letterlijk zegt:

"...Het komt u NIET toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft."
Handelingen 1:7 (Statenvertaling)

Laten we de woorden van Yeshua voor waar nemen! Het zou ook beter zijn om naar Jezus Christus, zoals Hij in het Hebreeuws Yeshua HaMasjiach genoemd is, te luisteren dan naar christelijke eindtijdpredikers- en theoretici. Die eindtijdpredikers hebben zoveel onzin uitgekraamd, die helemaal niet strookt met de Bijbelse profetieën. Sommigen beweren dat God hen de datum van de wederkomst van Christus heeft geopenbaard. Beste lezers, net zoals Isaac Newton durf ik ook vast te stellen dat die mensen bijzondere fantasie in hun hoofd hebben. Ze fantaseren zo vaak en zien zichzelf als profeten. Maar als hun vermeende profetieën niet uitkomen, hebben ze in feite onherstelbare schade toegebracht aan het geloof van veel mensen. Het kan leiden tot geloofsafval, verdeeldheid en verwarring. Bovendien spreken de eindtijdtheorieën elkaar zo vaak tegen, zonder dat veel christenen het in de gaten krijgen. Mijn felle kritiek op christelijke eindtijdpredikers en eindtijdwebsites is helaas ook terecht, ook al zullen sommige christenen het niet leuk vinden. Dat komt omdat zij zo gewend zijn aan eindtijdtheorieën die in werkelijkheid fabels en verdichtsels zijn. En de christelijke eindtijdpredikers zijn eigenlijk fabelvertellers. Daartegen waarschuwt apostel Paulus ons zo ernstig!

"Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen."
2 Timótheüs 4:3-4 (Statenvertaling)

Als lezer zou u zich afvragen of de vermeende profetie van rabbi Yitzhak Kaduri een fabel is. Dat denk ik niet. Mogen de christenen de profetie van rabbi Kaduri klakkeloos voor zoete koek opslikken, zoals een lezer een opmerking deed? Nee, zoals de Bijbel leert, moeten we eerst de profetie toetsen of ze van Godswege is geopenbaard. Ik denk ook niet dat de Messias kort na de dood van voormalige Israëlische premier Ariel Sharon zal terugkomen. Het is wel HEEL BIJZONDER dat rabbi Kaduri persoonlijk de Messias had ontmoet in een visioen. En toch moeten we heel voorzichtig zijn als het om een profetie gaat. Bovendien was rabbi Kaduri die in hoog aanzien bij het Joodse volk stond, in zijn hele leven een beoefenaar van kabbala geweest. Hij schijnt ook genezende krachten te bezitten, waarmee hij mensen kon genezen. Het doet me denken aan een geval uit de Bijbel, waarin staat te lezen dat een Samaritaan, Simon genaamd, die zich bezighield met tovenarij, genezende krachten bezat. Zijn aanhangers zeiden dat die man de grote kracht Gods bezat (Handelingen 8:9-11). Ook stond Simon in hoog aanzien bij de Samaritanen. En hij geloofde ook dat Yeshua de Messias is (Handelingen 8:13)!! Toen Simon zag dat mensen door de handoplegging van de discipelen van de Messias Yeshua de Heilige Geest ontvingen, bood hij de discipelen geld aan en zei tegen hen:"Geef ook mij deze macht, opdat ik iemand de handen opleg, ontvangt hij de Heilige Geest (Handelingen 8:14-19)." Petrus bestrafte Simon en zei dat de gave van God niet te koop is (Handelingen 8:20-24). We moeten goed beseffen dat rabbi Kaduri een kabbalist was. Kabbala is een Joodse mysterieleer, die aanspraak maakt op goddelijke oorsprong en door middel van getallenspeculatie en mystiek de Bijbel tracht te verklaren. Eigenlijk is kabbala occult. Veel niet-Joodse occultisten als madame Blavatsky zijn ook aanhangers van de kabbala. De Amerikaanse popster Madonna is ook een aanhanger van de kabbala. Ik ken een klasgenoot, met wie ik samen op een school zat. Om persoonlijke redenen wil ik zijn naam niet noemen, omdat hij een satanist was. Ook bestudeerde hij de kabbala. Hij vetrouwde me toe dat de Kabbala de sleutel tot de magie is. Hij en ik konden alleen weten, waar andere klasgenoten niet mochten weten. Juist omdat kabbala occult is, verbiedt God alle vormen van occultisme (Deuteronomium 18:9-14). 

Is Jezus de Messias?

Veel Joden geloven nog steeds niet dat Yeshua, zoals Hij in het Nederlands Jezus heet, de Messias is. Sommige Joden zeggen dat Jezus de valse messias was. Maar...Yeshua voldoet zich wel aan alle kenmerken van de Messias en de voorzeggingen van de Tenach. Een bijzondere detail dat Yeshua de Nazarener (ook Jezus van Nazareth) werd genoemd, wordt in de Tenach al vermeld. Er werd in de Tenach (het door de christenen genoemde Oude Testament) geprofeteerd dat Jezus de Nazarener genoemd zal worden. Veel Joden en christenen kunnen tot de huidige dag nergens de naam Nazareth in het Oude Testament vinden. En toch...zien ze één belangrijke verwijzing over het hoofd!! Beste lezer, bent u soms verbijsterd als ik zeg dat u en de meesten van ons de belangrijke verwijzing over het hoofd zien? Zo ja, laten we de Schrift goed bekijken. Om te beginnen moeten we eerst een belangrijk ding weten wat de naam Nazareth echt betekent. De naam Nazareth betekent letterlijk spruit. De Bijbelse Encyclopedie bevestigt dat de echte naambetekenis van Nazareth spruit is. De informatie zult u niet vinden in de Nederlandstalige Wikipedia. Dat Yeshua de Nazarener genoemd werd, lezen we eerst in Matthéüs 2:23:

"En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Názareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden."
(Statenvertaling)

Het probleem is dat we de stadsnaam Nazareth in de Tenach nergens vinden, hoewel er wel geprofeteerd werd dat Yeshua de Nazaréner genoemd zal worden. Om een oplossing te vinden moeten we eerst naar de naambetekenis van Nazareth kijken. Het feit dat Jezus in de Tenach wel de Nazarener genoemd wordt, moeten we eerst het woord spruit in de Bijbel gaan opzoeken, zoals een goede detective een raadsel wil oplossen. Het woord spruit komt enkele keren in de Bijbel voor. De profeet Jesaja profeteerde dat de Nazarener uit het geslacht van Isaï (de vader van koning David) voortgebracht zal worden:

"Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen."
Jesaja 11:10 (Statenvertaling)

Ook de profeet Jeremia had over de Nazarener geprofeteerd:

"Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige SPRUIT zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde."
Jeremia 23:5 (Statenvertaling)

En een ander tekst uit het boek Jeremia:

"In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde."
Jeremia 33:15 (Statenvertaling)

De Joden zullen geschokt zijn als zij ervan horen dat de Messias de Nazarener geheten zal worden en ook genoemd zal worden naar de hogepriester Jozua. 

"Hoor nu toe, Jósua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE, doen komen. Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het aangezicht van Jósua, op dien enen steen zullen zeven ogen wezen; ziet, Ik zal Zijn graveersel graveren, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen." 
Zacharia 3:8-9 (Statenvertaling)

Verder moest de profeet Zacharia van God kronen maken en op het hoofd van de hogepriester Jozua zetten en profeteren dat de Messias de Nazarener zal geheten worden en op Zijn troon zal zitten. 

"Te weten, neem zilver en goud, en maak kronen; en zet ze op het hoofd van Jósua, den zoon van Józadak, den hogepriester. En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens Naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen. Ja, Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen."

Waarom Zacharia uitgerekend de kronen op het hoofd van de hogepriester Jozua heeft gezet, heeft het dus niet alleen te maken met de profetie, maar ook met de zinspeling. De naam Jozua betekent letterlijk: Yahweh is hulp. Inderdaad verwijst de profetie van Zacharia naar Jezus, wat betreft de naam Jozua. Want Jezus is in het Hebreeuws Jozua/Jósua/Yeshua. De Schriften bevestigen dat Jezus inderdaad de Messias is. 

De houding van christenen jegens Israël

Veel christenen klagen en mopperen voortdurend dat de Joden Jezus nog niet als hun Messias hebben aangenomen. Dikwijls hebben christenen gepoogd de Joodse gemeenschap door middel van evangelisatie te benaderen. Ze vinden dat de Joden Jezus moeten aannemen en hun Joodse cultuur en traditie en alles wat hun vanaf hun vroegste jeugd is geleerd over God moeten afwijzen. De meeste christenen die deze benadering kiezen, ervaren dit vaak als een regelrechte unieke roeping, die ze hebben ontvangen. Maar...ze realiseren zich vaak niet dat de Joden al 2000 jaar lang het doel van de christelijke benadering zijn. Zo vaak zijn de christenen gefrustreerd dat veel Joden geen gehoor geven aan de evangelisatie. De hele geschiedenis staat helemaal bol van gruwelijke verslagen van de Jodenvervolgingen door de christenen. Vaak als de Joden zich niet onderwerpen aan de kerk, dan krijgen ze van de kerkleiders de schuld van alle rampen en ellende. Synagogen, huizen en winkels van Joden worden geplunderd en in brand gestoken. De Joden worden uit het land verdreven of afgeslacht. Hoe kunnen de christenen zeggen dat het christendom een godsdienst van liefde is, terwijl het bloed aan de handen van de kerk kleeft!? Christelijke theologen, kerkleiders en evangelisten beweren vaak dat ze grondige kennis van de Bijbel bezitten. Maar dat is in werkelijkheid niet zo! De christelijke leer dat de Kerk het nieuwe Israël is en de plaats van het Joodse volk heeft ingenomen, is onbijbels en vals. Tot vandaag is de leer dat de Kerk het nieuwe Israël is, nog steeds een algemeen aanvaarde doctrine. Deze doctrine stemt helemaal niet overeen met de Bijbel. De eis van de christenen dat de Joden hun identiteit, cultuur en traditie moeten opgeven, verdient helemaal GÉÉN Gods goedkeuring! Vaak vergeten heel veel christenen dat de Messias Yeshua een Jood is en regelmatig naar de synagoge gaat. Ook reciteert Yeshua het Sjema, de Joodse geloofsbelijdenis, zoals we in Markus 12;28-29 lezen. Nog nooit heeft Hij zich verzet tegen het Joodse geloof. Ook heeft Yeshua nog NOOIT gezegd dat de Joden hun synagoge moeten verlaten en naar een kerkdienst op zondag gaan. Helaas hebben heel veel christenen Hem verkeerd begrepen of de Schriften verkeerd geinterpreteerd. Een christen die zegt dat God Zijn geboden heeft veranderd of afgeschaft, is een leugenaar. 

Gezien het feit dat veel Joden niet in Yeshua geloven, frustreert dit veel christenen enorm. Meestal zeggen de christenen dat de Joden "hardnekkig, koppig en blind" zijn. Maar de christenen hebben de Bijbel echter niet goed gelezen dat de hardnekkigheid juist door God gebruikt is om het voortbestaan van het Joodse volk te verzekeren. Bovendien leidt de hardnekkigheid van de Joden tot behoudenis van de heidenen, zoals in Romeinen 11:11 staat beschreven. Dat hebben de christenen over het hoofd gezien. Hardnekkigheid hoeft niet altijd een negatieve eigenschap van het Joodse volk te zijn. Want zonder hardnekkigheid zou het Joodse volk niet kunnen overleven! Logisch dat de Joden geestelijk blind zijn doordat ze Yeshua niet als hun Messias herkend hebben. De geestelijke blindheid is zelf door God veroorzaakt! De apostel Paulus schreef dat God de Joden een diepe slaap heeft gegeven, opdat zij niet kunnen zien en horen dat Yeshua hun Messias is (Romeinen 11:7). De hardnekkigheid en geestelijke blindheid van het Joodse volk was al rééds voorzegd door de profeet Jesaja (Jesaja 6:9-10). Op 'n dag zal God Zelf aan Zijn volk Israël bekend maken wie de Messias is. Nu is de tijd echter nog niet gekomen, omdat het moment nog niet aangebroken is dat de Messias terugkomt. Als een christen zou u zich afvragen hoe God Zich aan Zijn volk zal bekendmaken dat Yeshua hun Messias is, dan moeten we een tekst uit de Bijbel gaan lezen dat God Zijn Heilige Geest zal uitstorten over Zijn volk. Dan zien èn herkennen de Joden Yeshua als hun Messias die gekruisigd werd en uit de dood opstond! 

"Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene."
Zacharia 12:10 (Statenvertaling)

Denk aan een voorbeeld uit de Bijbel hoe Jozef die onderkoning van Egypte was, zich aan zijn broers had bekendgemaakt wie hij was. Zijn elf broers hadden hem eerst niet herkend. Pas na de bekendmaking herkenden de broers Jozef als hun broer. Er is een wonderbaarlijk parallel tussen Jozef en de Messias Yeshua. Wijlen Bijbelleraar Derek Prince schreef ook dat de christenen echt moeten ophouden met hun pogingen om het Joodse volk te bekeren. Want de bekering van Israël is GÉÉN zaak van de christenen of de Kerk!! Want het is Gods zaak! Het belangrijkste is dat de christenen echt moeten beginnen met het terugbetalen van de liefdesschuld aan de Joden. Want in tweeduizend jaar dat de Joden verstrooid zijn geweest onder de vijandige volken, is één ding dat zij zeer zelden hebben ontmoet: liefde! De meeste vormen van christelijke liefde-uiting of evangelieverkondiging die de christenen hebben beoefend, bereiken het hart van de Jood helemaal niet. De zogenaamde christelijke naastenliefde is helaas niets anders dan een vermomming van het christelijke antisemitisme. Het heeft totaal niets te maken met de echte Bijbelse naastenliefde. Als christenen horen dat de Joden in Israël echte naastenliefde praktiseren door medische hulp aan hun vijanden, de Syriërs, die gewond raken door de burgeroorlog in Syrië, te verlenen, zal het gezicht van de christenen rood worden van diepe schaamte!! Ook heeft Israël hulp verleend aan de door de supertyfoon getroffen Filipijnen. Ja, de christenen moeten zich diep schamen als zij ervan horen wat Israël zoveel positief heeft gedaan voor de gewonde vijanden of de getroffenen. De Joden zijn absoluut niet achterlijk, zoals de meeste christenen wel denken! Want de Joden kennen ook het gebod van de naastenliefde. Het gebod van de naastenliefde staat in de Thora! Lees Leviticus 19:18. Het bewijs dat God Zijn geboden nooit heeft veranderd of afgeschaft, vinden we in Matthéüs 5:43-44. Dit is het bewijs dat de Messias Yeshua het Goddelijke gebod van de naastenliefde heeft gehandhaafd. Waarom zeggen de christenen, gedreven door de zendingsmissie, dat de Joden afstand moeten nemen van hun Thora, identiteit, cultuur en traditie!? Is dat soms naastenliefde? Zijn de christenen soms beter dan de Joden? Is de kerkelijke leer soms beter dan de Thora? Zo ja, hebben de christenen de Bijbel zelf ook geschreven en niet de Joden? Heel vaak vergeten de christenen dat de Bijbel puur Joods is en geschreven is door de Joden, zoals de eerste Israëlische premier Ben Goerion in zijn onafhankelijkheidsverklaring zei:"Het land Israël was de geboorteplaats van het Joodse volk. Hier werd zijn geestelijke, religieuze en politieke identiteit gevormd. Hier verwierven ze onafhankelijkheid en schiepen een cultuur van nationale waarden en universele betekenis. Hier SCHREVEN ZIJ EN GAVEN het eeuwige Boek der boeken aan de wereld." De Joden hebben inderdaad onder leiding van de Heilige Geest de Bijbel geschreven en geschonken aan de wereld. Dat is ook precies hetzelfde wat Yeshua tegen de Samaritaanse vrouw zei dat de zaligheid uit de Joden is (Johannes 4:22). Wijlen Bijbelleraar Derek Prince weet heel goed te verwoorden:

"Zonder het Joodse volk zijn er geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, is er geen Bijbel en geen Redder!" (5)

Daarom moeten de christenen hun schuld aan Israël terugbetalen door praktische daden van ontferming, barmhartigheid en vriendelijkheid, zoals de apostel Paulus heeft geschreven. Om te beginnen met het belijden van de schuld aan het Joodse volk, voor wat de christenen het Joodse volk in de afgelopen tweeduizend jaar hebben aangedaan! De christenen behoren niet alleen het Joodse volk lief te hebben, maar ook respect voor de Joden en hun unieke en eeuwenoude cultuur te tonen. Ook behoren de christenen Israël te zegenen, opdat zij ook gezegend worden. Vaak heeft de Kerk de zegeningen die speciaal voor Israël bestemd zijn, van de Joden beroofd en zich toegeëigen. Dat is puur diefstal. In feite heeft de Kerk die beweert de Tien Geboden te houden, alle geboden van God overtreden! Ook moeten de christenen zich opnemen voor Israël door intensief te bidden voor het Joodse volk en vrede voor Jeruzalem. Wie in Bijbelstudie verdiept over Israël, zal ontdekken dat gerechtigheid en vrede volgens Gods verordening uiteindelijk vanuit Jeruzalem zullen stromen naar alle volken van de aarde! Als u een atlas openslaat, zult u ontdekken dat Jeruzalem precies in het middelpunt van de aarde staat en alle werelddelen met elkaar verbindt. Zo ligt het welzijn van alle volken in wezen besloten in ons gebed voor het Joodse volk en de vrede van Jerzualem en is de vervulling daarvan afhankelijk. Vaak laten de christenen zich leiden door niet-bestaande feiten die de media ons over het Israëlisch-Palestijnse conflict voorschotelen. Maar de negatieve mediaberichten zijn niet anders dan een taktiek van satan om Israël in het kwaad daglicht te stellen. De satan wil de christenen beïnvloeden, negatieve gedachten over Israël inprenten en hun ziel vergiftigen met antisemitische ideeën. Dat heeft hij al eeuwenlang met de christenen gedaan! Zijn taktiek is helaas ook geslaagd. Laten we ons daarom niet leiden door valse en leugenachtige mediaberichten en kerkelijke leer, maar door de Bijbel, het Woord van God. Een waarschuwing voor ieder christen: Als Israël valt en voorgoed vernietigd wordt, is er GEEN hoop voor alle volken! Dan zal de Messias ook niet kunnen terugkomen! De hele wereld zal zonder Israël en de Messias reddeloos en voorgoed verloren gaan. 

Wanneer komt de Messias?

Dat weet niemand. Er zijn talloze speculaties in eindtijdtheorieën. Sommige Bijbeluitleggers- en onderzoekers hebben belachelijke berekeningen gemaakt wanneer Jezus terugkomt. Ze denken een geheime code in de Bijbel te hebben ontcijferd. Volgens hun eigen zeggen bevat de Bijbel geheime codes. Vaak vergeten ze dat de Bijbel ook allegorische taalgebruik bevat. Alle eindtijdtheorieën rammelen aan alle kanten en deugen nergens van! In de vorige eeuw zei een christenonderzoeker dat Jezus in het jaar 1997 terugkomt. Inmiddels leven we in het jaar 2014 en de voorspelling van de christenonderzoeker is niet uitgekomen. Aan het einde van de 20ste eeuw verwachtten veel christenen dat Jezus zou terugkomen in het jaar 2000. Maar die kwam niet. Sommige christenen leren dat er eerst een opname zal plaatsvinden voordat Jezus terugkomt. Volgens chiliastische opvattingen in het christendom komt Jezus aan het eind van de geschiedenis terug op aarde om de antichrist te vernietigen, alle macht van de menselijke 'koninkrijken' en machten over te nemen en het Duizendjarig rijk te stichten. Deze leer is aangehangen door Pinkster- en Volle Evangeliebewegingen en charismatische kringen. Hoe dan ook zijn de opvattingen van vele christenen zeer uiteenlopend evenals hun interpretaties. Ik persoonlijk deel hun opvattingen helemaal niet en hou me niet graag bezig met de eindtijdtheorieën.


Christelijke eindtijdleer
Ook de Joden en de moslims kennen hun eindtijdleer. Volgens de moslims zou Isa, zoals de moslims Jezus noemen, terugkomen om de mahdi (islamitische verlosser) bij te staan. Dan zou hij nog veertig jaar op aarde leven en sterven. Maar de islamitische Jezus is niet hetzelfde als de Joodse Messias. Eén ding is zeker: de eindtijdtheorieën brengen juist de Bijbelse profetieën in diskrediet. Vaak mislukken de voorspellingen van de eindtijdpredikers. Let goed op: Menselijke voorspellingen zijn NIET hetzelfde als de Bijbelse voorzeggingen! In wezen verschillen de voorspellingen totaal van voorzeggingen. Wanneer de Messias zou terugkomen, weet niemand. Dat heeft Yeshua duidelijk gezegd. Hij zei letterlijk:

"Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen."
Matthéüs 24:36 (Statenvertaling)

Wel heeft Yeshua gezegd dat Zijn wederkomst als een dief in de nacht zal zijn. Het zal totaal onverwacht zijn. Daarom roept Yeshua ons op waakzaam te zijn. 

"Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen."
Matthéüs 24:42-44 (Statenvertaling)

De Joden zien er reikhalzend uit naar de komst van de Messias. Ook de christenen kijken uit naar de wederkomst van Christus. Alleen zijn de eindtijdtheorieën, wat betreft de komst van de Messias, totaal verkeerd. God alleen kent de exacte datum van de wederkomst van de Messias en deelt die niet aan ons mede! Het antwoord is eenvoudig, omdat God niet wil dat Zijn vijand, de duivel, ook op de hoogte gebracht zal worden van de datum van de wederkomst. Denk maar aan de D-Day in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De nazi-Duitsers verwachtten wel een invasie van de geallieerde troepen en namen voorzorgsmaatregelen, maar...konden de datum van de invasie niet weten. Ook de geallieerde troepen niet. Alleen het geallieerde opperbevel kende de datum. Zo is het hetzelfde met de geestelijke strijd in de hemelse gewesten. De duivel verwacht wel de wederkomst van de Messias en heeft voorzorgsmaatregelen genomen. Alleen kan hij de datum niet weten. Ook de gelovigen, zowel Joden als christenen, en de engelen Gods niet!! Alleen God kent de datum van de D-day, zoals ik de wederkomst van de Messias noem. De wederkomst van de Messias zal gepaard gaan met de enorme en onvoorstelbare hemelse machten, zoals in Matthéüs 24:30-31 staat beschreven. Hou er rekening mee! Wees waakzaam en bid onophoudelijk! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                                 Paul ParkerUPDATE 11-01-2014: Ariel Sharon is na acht jaar lange coma op 85-jarige leeftijd overleden. We zijn erg benieuwd of de vermeende profetie van rabbi Yitzhak Kaduri zou uitkomen of niet. 
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of boekvorm verboden. 

Bronnen en referenties:

(1) Israel Today Headlines: Voormalig premier Ariel Sharon's laatste gevecht. 02-01-2014
(2) NOS op 3: Waarom Sharon belangrijk was voor Israël? 02-01-2014
(3) Wimjongman.nl: Weer een rabbi die de Messias vond. Door Joe Kovacs. 04-11-2013
(4) Eindtijdnieuws: Joodse Rabbi Yitzhak Kaduri bevestigt. 04-07-2012
(5) Israël in het nieuws. Door Derek Prince

1 opmerking:

peter zei

prachtig verhaal . enkel lezen in de regel van het gevoel .
dan kom je uit bij streef naar te werken enkel met het gevoel . zorg voor elkaar door elkaar te helpen ook op gevoel te leven . zodoende speelt taal of geloof geen rol meer en valt het ego doek over alle volkeren af . zodat er een groots feest kan beginnen . de eerste die slaagt in het leven met enkel en alleen gevoel heeft het ego verslagen en leeft in vrede met zichzelf . deze persoon heeft het spel van adel gewonnen . datum eindtijd dus onbekend omdat niemand zijn gevoel al bekend gemaakt heeft voor alle mensen .tip ? alle wezens op aarde zijn hetzelfde gemaakt uit lichaam gevoel en ego taal is een miskenning om het spelenkel moeilijker te maken . dus dat oordeel kan je al laten vallen het is een strijd tussen ego ( machtsstrijd ) en gevoel en het srijdpark is de tabernakel het lichaam dus . veel succes allemaal