donderdag 27 juni 2013

Haalt paus Franciscus flink de bezem door de Kerk? Deel 2Zeven hoofdbrekens van paus Franciscus (vervolg)

4. De Kerk moderniseren: De roep om hervormingen klinkt al een geruime tijd steeds luider, ook vanuit de katholieke aanhang. Volgens een rapport dat The New York Times een tijd geleden uitbracht, staan zes van de tien Amerikaanse katholieken achter het homohuwelijk. Zeven van de tien staan niet afkerig tegen geboorteregulering. Ook zegt driekwart van de ondervraagden achter abortus te staan. (1) Echter is paus Franciscus een fervent tegenstander van het homohuwelijk. Al reeds in 2010 kwam hij in conflict met de Argentijnse president, die een wet had ingevoerd die het homohuwelijk legaliseerde. Ook is paus Franciscus geen voorstander van abortus.

Homohuwelijk door de Roomse Kerk goedgekeurd?
Ook de Bijbel is absoluut géén voorstander van het homohuwelijk, zoals sommige geestelijken, zowel katholiek als protestant, wel beweren. Het homohuwelijk druist geheel in tegen de scheppingsorde. Volgens de Bijbel heeft God vanaf de schepping huwelijk en seksualiteit voor man en vrouw ingesteld, zoals staat te lezen in het Bijbelboek Genesis.

"En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde.."
Genesis 1:27-28 (Statenvertaling)

Een ander tekst uit het Bijbelboek Genesis maakt duidelijk dat het huwelijk alleen voor man en vrouw bestemd is:

"En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn."
Genesis 2:22-24 (Statenvertaling)

Adam en Eva
Yeshua HaMasjiach (Jezus Christus) wist dat en grondde de onverbrekelijkheid van het huwelijk op de historische betrouwbaarheid van het scheppingsverhaal:

"Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet."
Matthéüs 19:4-6 (Statenvertaling)

De apostel Paulus (Hebreeuws: Sjaoel) kende de Tora en wees ook op de onverbrekelijkheid van het huwelijk op de historische betrouwbaarheid van het scheppingsverhaal.

"Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot één vlees wezen."
Efeziërs 5:31 (Statenvertaling)

Uit de Bijbelteksten en uitspraken van Yeshua en Sjaoel blijkt duidelijk dat er geen sprake is van het homohuwelijk, want God heeft niet twee mannen naar Zijn beeld geschapen, maar man en vrouw. Verder is gebleken dat God het huwelijk van man en vrouw handhaaft en er geen ruimte wordt gemaakt voor verandering, zoals progressieve katholieken ervoor pleiten. Progressieve katholieken zijn niet de enigen die ijveren voor de invoering van het homohuwelijk. Ook vrijzinnige protestanten zijn er voorstander van. De Bijbel maakt verder duidelijk dat homoseksualiteit verkeerd en zondig is. Ook verbiedt de Bijbel homoseksualiteit. In de Bijbelse tijden was homoseksualiteit zwaar bestraft. De straf op de overtreding was de dood (Leviticus 20:13). Homoseksualiteit is in de ogen van God een gruwel, zoals in Leviticus 18:22 staat beschreven. Na de zondeval van de mens is de seksualiteit dat oorspronkelijk voor man en vrouw bestemd is, geheel ontspoord, met alle grote gevolgen. Homoseksualiteit, pedofilie, bestialiteit, overspel, incest, perversiteit, sadomasochisme, verkrachting, necrofilie zijn de ontsporingen van de zondeval. De Bijbel veroordeelt deze seksuele ontsporingen openlijk en bestempelt hen als zonden. Uit de huwelijkswetten die door God via Mozes aan Zijn volk gaf zoals in Leviticus 18 staat beschreven, blijkt duidelijk dat seksuele ontsporingen NIET getolereerd zijn. Nu het homohuwelijk in meerdere landen, waaronder Nederland en Frankrijk, is gelegaliseerd, is de voortschrijnende ontwikkeling in Gods ogen bijzonder goddeloos. De apostel Paulus schreef dat God besloten heeft homofielen en lesbiennes te overgeven aan hun eigen onverzadigbare begeerten, omdat de mensen weigeren de waarheid van God te erkennen.

"Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. Daarom heeft god hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde , in zichzelven ontvangende."
Romeinen 1:24-27 (Statenvertaling)

Hoewel God liefde is en ook homo's en lesbiennes liefheeft, houdt Hij alleen NIET van homoseksualiteit, pedofilie, bestialiteit, incest, overspel en andere seksuele ontsporingen. Hij kan seksuele zonden ook niet door Zijn vingers zien. God is heilig, volmaakt en goed en zal de zonde op Zijn rechtvaardige manier ook moeten straffen. Ondanks Zijn rechtvaardige oordelen heeft God wel een hoop voor alle homo's en lesbiennes geboden. De Hoop is Jezus Christus die aan het kruis stierf voor onze zonden. Als plaatsvervanger heeft Hij de doodstraf gekregen door aan het kruis te sterven, hoewel Hij nog nooit misdaad heeft gepleegd. Maar Jezus heeft onze plaats ingenomen om stierf aan het kruis, opdat Zijn bloed werd vergoten voor onze behoudenis en vergeving van onze zonden. Met het bloed van Jezus dat als losprijs betaald wordt, is verzoening met God bewerkstelligd. Eigenlijk hadden wij, alle mensen, de doodstraf moeten verdienen omdat wij gezondigd hebben en overtredingen begaan. Immers, het loon van de zonde is de dood, zoals staat geschreven:

"Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere."
Romeinen 6:23 (Statenvertaling)

God heeft zo'n unieke kans aan alle mensen gegeven omdat Hij liefdevol en genadig is. De unieke kans geldt ook voor alle homo's en lesbiennes dat ze absoluut niet mogen missen. De unieke kans is dat hen vergeving en verlossing worden geschonken, als zij Heere Jezus als hun Zaligmaker en Heer aanvaarden. Maar...de Bijbel waarschuwt echter dat degene die het Evangelie van Jezus Christus verwerpt en in zonde wil blijven volharden, het toekomstige oordeel zal ontvangen:

"Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden."
Hebreeën 10:26-27 (Statenvertaling)

Vreselijk is het om op de dag van het oordeel in handen van de levende God te vallen (Hebreeën 10:30). De waarschuwing geldt ook voor regeringen en kerken die het homohuwelijk promoten en goedpraten. Er valt absoluut niet goed te praten. Dat het homohuwelijk in de kerken wordt ingezegend, is een regelrechte belediging en een aanfluiting aan het adres van de levende God! Geestelijken, zoals protestantse dominees en katholieke priesters, die het homohuwelijk goedpraten en proberen te rechtvaardigen, verdraaien Gods woorden en verkondigen een ander soort evangelie die niet overeenstemt met de Heilige Schrift. Op hun eigen hoofd hebben zij een zware vloek gehaald (Galaten 1:7-10). Wat regeringen en parlementen die het homohuwelijk goedkeuren, betreft, zullen zij hun verantwoording aan God moeten afleggen. Daarna zullen zij ook geoordeeld worden. De Bijbel maakt duidelijk dat niemand boven de wet Gods staat! Het is zo hypocriet van de samenleving dat homoseksualiteit en homohuwelijk gedoogd zijn, terwijl pedofilie en kinderporno verfoeilijkt en strafbaar gesteld worden. Maar God maakt helemaal géén onderscheid tussen homoseksualiteit en pedofilie en noemt hen allebei zonden. In Gods ogen zijn volwassen porno en kinderporno één pot nat. We moeten goed realiseren dat het nooit Gods bedoeling is dat we homo's moeten haten en vervolgen. Nergens staat in de Bijbel te vinden dat homo's geweld aangedaan mogen worden. De Bijbel benadrukt dat homo's en lesbiennes onze naasten zijn en gerespecteerd moeten worden. Naastenliefde en respect horen bij elkaar. Maar de Bijbel keurt homoseksuele daad volledig af.

De hele samenleving is zo diep gezonken in een poel van immoraliteit, bandeloosheid en ontucht dat de dagen van Sodom en Gommorra herleven. Terecht waarschuwde wijlen dominee David Wilkerson in 1974:"Er zijn maar twee krachten die homoseksuelen ervan weerhouden om zich geheel aan hun zonde over te geven. Dat zijn de verwerping door de maatschappij en de kerk. Als de samenleving hun zonde niet langer verwerpt als abnormaal en hen volledig accepteert en hun bemoedigt in hun abnormaal zijn en als de kerk er niet langer over preekt als zonde en hen troots in hun seksuele activiteiten, dan bestaan er verder geen weerhoudende krachten meer. De sluizen staan open en de homoseksuelen worden aangemoedigd om te volharden in hun zonde. In mijn visioen heb ik gezien dat deze twee hinderpalen uit de weg werden geruimd." (2) Zijn profetische woorden zijn nu een bewaardheid geworden, nu we de werkelijkheid onder eigen ogen zien dat de twee hinderpalen de afgelopen jaren zijn weggenomen. David Wilkerson schreef ook dat homoseksuele en lesbische predikers en priesters aangesteld zullen worden en hoge functie binnen een kerkgenootschap verkrijgen. Hij zei ook dat zondagsschool- en kerkliteratuur in cursussen wordt verspreid met de suggestie aan kinderen en tieners dat homoseksualiteit een "normale en acceptabele vorm is van christelijk seksueel handelen." (2) Tegenwoordig krijgen de scholieren een voorlichting dat homoseksualiteit volkomen normaal is, terwijl de Bijbel zegt dat dit tegennatuurlijk is.

Spotprent: Homohuwelijk ingezegend in de kerk
Steeds meer progressieve katholieken zijn voorstander van abortus, terwijl de Rooms-Katholieke Kerk een tegenstander van abortus blijft.  Abortus is een grootste misdaad tegen de menselijkheid in de geschiedenis zonder weerga en een grove schending van de rechten van het kind. In de terminologie van de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens valt het ongeboren kindje ook onder die termen. Het kind van een zwangere moeder telt voor de erfenis wel mee. Het wordt steeds moeilijker om dat juridisch verwoord te krijgen, omdat de abortuswet zo ingeburgerd is en ook in politiek en rechtspraak de abortuslobby de boventoon voert. Het gezond verstand en de logica in politiek en rechtspraak hebben plaats gemaakt voor de kromme redenering dat de wet tegen discriminatie en het handhaven van de rechten van de mens niet geldt voor ongeboren kinderen tot 24 weken. (3) De abortuslobby ziet abortus steeds meer als een "mensenrecht", een "vrouwenrecht". Vanuit het feministische "baas in je eigen buik" principe mag een vrouw het recht hebben om af te komen van het ongeboren kind, zolang ze zelf maar wilt. Eigenlijk is het zogenaamde "baas in je eigen buik" principe een drogreden. De abortuslobby beweert dat een embryo nog geen kindje is, dan slechts een klompje weefsel. Maar volgens de Bijbel is het klompje weefsel wel een kindje! God, de Schepper van alle leven, heeft de bevruchting zo ontworpen. In Zijn ogen is een ongeboren klompje weefsel al een mensje! In de Bijbel staat te lezen dat het klompje weefsel door God geformeerd is:

"Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt. Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij formeerd zouden worden, toen nog geen van die was."
Psalm 139:13-16 (Statenvertaling)

Menselijk embryo
Het ongeboren kindje is niet zomaar een vormeloze klompje weefsel , want men weet dankzij de moderne echoscopie dat het wel degelijk om een kindje gaat, waarvan het hartje al begint te kloppen na drie weken. Iedere moeder komt met een echo thuis niet van iets, maar van haar kindje. Helaas is de abortuslobby in de samenleving zo sterk dat het nauwelijks mogelijk is om voor de rechten van ongeboren kindje op te komen. De abortuslobby is bijzonder goddeloos als het om misleidende argumenten gaat. Volgens de abortuslobby moet een vrouw die een ongeplande, ongewenste zwangerschap heeft, zelf beslissen om abortus te ondergaan. De voorstanders van abortus zeggen dat u het leven van de vrouw zou 'ruïneren' door een ongewenst kindje op de wereld te helpen zetten. (3) Ze zeggen dat u tegen het leven bent. Al hun argumenten slaan nergens op en zijn eigenlijk drogredenen. De abortuslobby verzwijgt echter dat vrouwen die een abortus hebben gehad, later pyschische problemen krijgen. De vrouwen vertellen ook dat hun probleem is dat ze hun eigen kindje hebben vermoord. Zij gaan onder hun verschrikkelijke schuld- en schaamtegevoel en trauma gebukt. Hen was voorgespiegeld dat het niets voorstelde dat u zo weer verder kunt met uw leven. Helaas bleek niets waar te zijn. De vrouwen schreeuwen uit:"Waarom heeft niemand mij verteld wat abortus werkelijk is?" (3) De artsen die abortus uitvoeren, vertellen niet graag wat abortus in werkelijkheid is. Ook laat de abortuslobby de gruwelijke foto's niet graag zien waarop verminkte foetussen en babies die geaborteerd zijn, staan te zien. De abortuslobby maakt door middel van propaganda iedereen wijs dat abortus 'geen moord maar een medische ingreep is.' Abortus is wel moord. Ook verzwijgt de abortuslobby een acuut probleem onder de vrouwen die een abortus hebben gehad.  Het postabortusprobleem  is nog steeds een groot taboe dat er niet graag erover gepraat wordt.  Maatschappelijk en politiek wordt het postabortusprobleem niet erkend. Miljoenen vrouwen worstelen met het postabortusprobleem en lijden aan de wroeging, de spijt, het trauma dat ze hun eigen kindje hebben laten vermoorden. Ze hebben dikwijls het gevoel dat een deel uit hun eigen leven is weggerukt.

Embryo geaborteerd. Het is niet zomaar een klomp weefsel.
U kunt het hart van de embryo zien!
Sinds de Wet Afbreking Zwangerschap in 1980 van kracht werd, heeft dat desastreueze gevolgen voor de 100 ongeboren kinderen die dagelijks in ons land het levenslicht niet mogen zien. Sinds 1980 zijn er tot nu al meer dan 600.000 ongeboren kinderen gedood. Wereldwijd komen 50 miljoen ongeboren kinderen jaarlijks op de gruwelijke wijze om het leven. Totaal zeker al meer dan een half miljard. (3) Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Abortus is niet alleen een grove schending van de rechten van de mens en een moord op de menselijkheid maar ook een bijzonder zware zonde tegen de Schepper. Iedereen die 30 jaar en jonger is, kan zich abortusoverlevende noemen. Een dertiger of een jongere mag van geluk spreken dat zijn/haar moeder, ouders hem of haar niet geselecteerd hebben om geaborteerd te worden. Tegenwoordig is men zo ver gegaan dat dankzij de 'vooruitgang' van de medische wetenschap embyro's die 'onvoldoende kwaliteit hebben om te leven', geselecteerd kunnen worden om vernietigd te worden. De 20-weken-echo is ingevoerd dat de meeste artsen en ook vrouwen ervaren dat als er een afwijking wordt geconstateerd, dan is abortus als "de meest logische weg" voor dit niet 'perfecte' kindje. Vertoont het ongeboren kindje het Down Syndroom, dan wordt ie in 90% van de gevallen al geaborteerd!

De heer L.P. Dorenbos, directeur van de Stichting Schreeuw om Leven, schreef kritisch:"In Nazi-Duitsland selecteerde men de zwakken en doodde hen in het T4-programma en daarna selecteerde men de Joden, zigeuners en de homoseksuelen om ze stelselmatig uit de weg te ruimen. Vandaag ruimen we alle ongewenste medeburgers op. Nu nog alleen de ongeborenen, maar wie garandeert dat er een tijd komt dat ook bepaalde geboren mensen geselecteerd en uit de weg moeten worden geruimd!? Als we onze gedachten wereldwijd laten gaan, dan zien we de discriminatie en etnische zuivering weer volop aan de gang. De botsing tussen islam en Jodendom heeft alle elementen van het uit de weg ruimen van de Joden. De politieke zuiveringen in Ruanda, Cambodja staan nog scherp op ons netvlies. Ook de religieuze zuiveringen zijn schrikbarend. In sommige landen vertoont de vervolging van christenen ook trekken van selectie en zeker discriminatie. Als abortus een geaccepteerde zaak is, dan is euthanasie het volgende station. Abortus is in feite euthanasie op een ongeboren mens en euthanasie is abortus op een geboren mens." (3) Eens zal de huiveringwekkende tijd komen dat bejaarden, gehandicapten en langdurig zieken 'geen waarde' meer hebben voor de samenleving en geëlimineerd zouden moeten worden, omdat "ze anders zichzelf en de samenleving alleen maar last bezorgen en veel geld kosten".

Abortus en euthanasie vinden niet alleen hun oorsprong in de eugenetica, maar ook in het Darwinisme! Charles Darwin, de vader van de Evolutieleer, heeft een formule 'Survival of the fittest' ontwikkeld, waarin gesteld werd dat de sterkste in de strijd om het leven zal overleven en niet de zwakkere. Het gaat er dus om zodanig te selecteren dat u het zwakke laat uitsterven en het sterke zich laat ontwikkelen. Uiteindelijk gaat het dus om selectie en discriminatie. In de doodsstrijd overleeft de sterkste, aldus Darwin. Alles wat zwak is, zal door de sterke doodgedrukt worden. Darwin beweerde dat het juist noodzakelijk is om tot "hogere beschaving", "hogere selectie" te komen. Darwins evolutieleer heeft verwoestende gevolgen voor hele generaties. Het heeft ook Adolf Hitler en zijn trawanten geinspireerd om "inferieure rassen" zoals untermenschen genoemd worden, zwakbegaafden en vijanden langs het proces van "de natuurlijke selectie" uit de weg te ruimen. De evolutieleer van Darwin oogstte ook bewondering van Karl Marx. Abortus en euthanasie zijn de verwoestende resultaten van de satanische evolutieleer! De leer van Darwin druist geheel tegen de ethiek in en is in strijd met de Bijbelse opvattingen. De Bijbel leert ons dat elk leven voor God waard is om te leven. Dan is het Bijbelse principe dat de sterke de zwakke helpt. Daar wordt elk kind geboren en het leven eindigt via de natuurlijke dood. In het menselijke lijden en de nood die het leven kunnen treffen, zijn er naastenliefde en barmhartigheid waarin de een de ander helpt. Daarom hebben wij NIET het recht het leven van het ongeboren kind te beëindigen noch euthanasie te plegen. De Bijbel verbiedt ook abortus en euthanasie. In één van de Tien Geboden proclameert de Bijbel:

"Gij zult niet doodslaan."
Exodus 20:13

Er staan abortuslobbyisten, pro-abortus actievoerders, regeringen, parlementen, abortusartsen, kerken en, ja, de hele samenlevingen een vreselijk oordeel te wachten. Over de kerken zal er ook geoordeeld worden, omdat abortus voor de kerk een gepasseerd station is! Tot vandaag hebben abortuslobbyisten, regeringen, abortusartsen en politici hun nek verhard en halstarrig geweigerd te erkennen dat abortus moord is. Ze geloven ook niet in God en de Bijbel, omdat zij de waarheid verworpen hebben. Voor hen zullen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Daarom zal abortus, éen van de grootste misdaden, niet onbestraft blijven.

Het is niet te verwachten dat paus Franciscus de Kerk gaat moderniseren. Hij is en blijft een tegenstander van homohuwelijk, abortus, euthanasie en geboorteregulering. Hoewel de paus het "respecteren van homoseksuele individuen" van belang vindt, heeft hij de Argentijnse regering echter bekritiseerd, toen hij nog kardinaal Bergoglio was en de wet door het Argentijnse parlement in 2010 goedgekeurd werd dat het homohuwelijk gelegaliseerd werd. Hij schreef in een brief aan de kloosters in Buenos Aires over het homohuwelijk:"Laten we niet naïef zijn, het gaat hier niet om een simpele politieke strijd; dit is een destructieve aanval op het plan van God." (4) Ook vind paus Franciscus adoptie door homostellen een misdaad tegen het kind, discriminatie ten opzichte van kinderen. In tegenstelling tot Benedictus XVI die homoseksuelen een "afvalligheid van de menselijke natuur" en "een gevaar voor wereldvrede" noemde, zijn de uitspraken van de nieuwe paus gematigd. Ook is paus Franciscus milder over condoomgebruik. Volgens hem kunnen condooms toelaatbaar zijn om infectie te voorkomen. (4) Inderdaad is het condoomgebruik toelaatbaar, want veel jongeren hebben tegenwoordig géén normen en waarden die ze van hun ouders hebben gekregen. Ook hun ouders laten normen en waarden steeds meer los. Door gebrek aan Bijbelse normen en waarden richt een volk zichzelf ten gronde. Paus Franciscus keurt euthanasie en abortus volledig af. Dat is duidelijk gebleken uit zijn eerdere uitspraken. Vorig jaar zei paus Franciscus dat abortus nooit een oplossing is. In 2007 noemde hij het zelfs de doodstraf voor ongeboren kinderen. In zijn speech heeft de paus euthanasie en abortus een ernstige misdaad tegen het leven genoemd. Franciscus zei letterlijk:

"Het recht op leven betekent dat mensen worden toegelaten te leven en niet te doden, het betekent dat je ze toelaat te groeien, te eten, opgeleid te worden, te genezen, met waardigheid te sterven." (4)

Het probleem voor de nieuwe paus is de homolobby in het Vaticaan. Hoe hij de homolobby gaat aanpakken, zult u het volgende deel gaan lezen.

                                                                                                   Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                    
                                                                                               Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Volkskrant: Het worden lastige jaren: de zeven hoofdbrekens van paus Franciscus.
      15-03-2013
(2) Het Visioen. Door David Wilkerson
(3) Hoe evolutie en sociaal Darwinisme mens en samenleving ruïneren. Door ds. L.P. Dorenbos
(4) NRC: Dit zei de nieuwe paus in het verleden over homoseksualiteit, abortus en euthanasie.
     14-03-2013

Geen opmerkingen: