vrijdag 3 augustus 2012

Leidt de eurocrisis tot een geldloze maatschappij?
Zal de euro gered worden?


Sinds de Griekse verkiezingszege van Nea Dimokratia (Nieuwe Democratie) heeft de nieuwe Griekse regering van premier Samaras onderhandeld met de EU, het IMF en de ECB. Over paar weken zal het rapport van de zogenoemde trojka die met de Griekse regering heeft onderhandeld, gepresenteerd worden. De drie Griekse regeringspartijen waren ook het eens over het bezuinigingspakket van 11,5 miljard euro. De nieuwe bezuinigingen en maatregelen zijn "nodig" om noodleningen van de EU en het IMF te krijgen. (1) De twee kleinere coalitiepartijen, PASOK en Democratisch Links, wilden opnieuw onderhandelen. Maar de Griekse premier Samaras had hen weten te overtuigen dat daar geen ruimte voor was, want de EU eist snel maatregelen, anders gaat de geldkraan dicht. De EU vindt dat Griekenland ver achter ligt met het doorvoeren van bezuinigingen. Echter hebben de Grieken een andere mentaliteit. Zelfs de Nederlandse minister van Financiën, Jan-Kees de Jager, heeft erkend dat de Grieken een andere mentaliteit hebben. In Spanje verzetten vier Spaanse regio's zich tegen harde bezuinigingsplannen van de centrale regering. Onder de regio's die ertegen verzetten, zijn de twee grootste; Andalusië en Catalonië. (1)  Afgelopen woensdag 1 augustus waren de ogen van de financiële markten, economen, beleggers en politici gericht op president Mario Draghi van de ECB (Europese Centrale Bank). Hij had beloofd dat de ECB alles zal doen om de euro te redden. Sindsdien waren de verwachtingen hooggespannen, liepen de beurskoersen op, daalde de rente en steeg de koers van de euro. (2) Er werd druk gespeculeerd welke maatregelen de Europese Centrale Bank zou nemen. De geldkraan zou opengedraaid worden door weer een nieuwe goedkope kredietlijn te openen. (2) Een ander speculatie is dat van het noodfonds ESM een bank gemaakt zou worden door het een bankvergunning te geven. Het noodfonds kan dan obligaties opkopen waar en wanneer het nodig is. Deze maatregel zou riskant zijn als de ECB een zwakke bank opricht, die zich volpropt met zoveel schuldpapieren en daar ook nog eens zelf toezicht houdt. (2) Een ander speculatie is dat staatsleningen van de zwakke eurolanden opgekocht zullen worden. Het betekent dat 221 miljard euro aan Grieks, Italiaans en Spaans schuldpapier opgekocht zal worden. (2)


Minister Jan-Kees de Jager zei namens het kabinet absolute steun te geven aan het overeind houden van de eurozone. Dat verklaarde hij tijdens het debat in de Tweede Kamer. "We moeten steun bieden, maar eigenlijk is dat symptoombestrijding. De sleutel tot succes ligt bij de probleemlanden zelf,"zei hij. De Amerikaanse president Barack Obama zei vertrouwen te hebben in "het overleven van de eurozone." "Ik denk niet dat de Europeanen de euro laten ontrafelen,"zei hij op maandag 30 juli in een interview met de journalisten in New York. Wel waarschuwde Obama dat de Amerikaanse economie nog maanden last heeft van "tegenwind" uit Europa. Hij zei te hopen dat de Europeanen snel een aantal 'beslissende stappen' zullen zetten bij het aanpakken van de schuldencrisis. (3) De Amerikaanse president Obama moet met lede ogen aanzien hoe de crisis in Europa ook de Amerikaanse economie heeft getroffen. De kwakkelende Amerikaanse economie en de hoge werkeloosheid zijn de belangrijkste thema's in de Amerikaanse verkiezingen van november. De vraag houdt iedereen wel bezig of de euro gered zal worden. Veel eurofielen weigeren te geloven dat de euro in feite een terminale patiënt die op sterven ligt, is. De val van de euro lijkt onvermijdelijk te zijn. Echter heeft Israel Today een heel interessante artikel gepubliceerd over een maatschappij zonder geld. Dit is geen complottheorie, maar een realiteit dat we onder onze eigen ogen moeten zien.

Een maatschappij zonder geld


Hoewel president Barack Obama voor zijn belofte om de Amerikaanse wapens drastisch te verminderen de Nobelprijs voor de vrede kreeg, bewapent hij nu meer dan zijn voorganger, omdat de wapenindustrie in staat is de doodzieke Amerikaanse economie weer op te krikken. En de Eurolanden zijn door de enorme staatsschulden van een paar lidstaten zoals Griekenland, Spanje, Portugal en Italië in dermate zwaar weer geraakt, dat er van hen steeds grotere reddingsacties verlangd worden. Nog steeds zijn Amerika en de Europese Unie sterke financiële markten. Maar Rusland en China weten dat als de Amerikanen en de Europeanen bankroet gaan, een faillissement ook voor hun industrieën op de loer ligt. Want aan wie moeten ze dan hun producten nog verkopen? Het probleem ligt daarin dat niemand - behalve natuurlijk de oppositiepartijen - weet hoe we uit de crisis moeten komen. Want een crisis van zo'n omvang is er sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer geweest. Vroegere staatsfaillissementen bleven beperkt tot afzonderlijke landen. Maar nu wordt de hele wereld in het kielzog meegesleurd. (4)


Landen (lichtblauw tot donkerblauw) met grote schulden
De roep om een Wereldbank die alles coördineert en daarmee ook controleert, wordt steeds sterker. Dollar, euro, yen, roebel en andere valuta staan nu nog min of meer trots tegenover elkaar. Wat hebben de Grieken bij de invoering van de euro getreurd, toen hun antieke drachme verdween. En de Oost-Duitsers hadden na de val van de Muur nog maar net het genot van de D-mark leren kennen of ze moesten hun Duitse mark al opofferen aan de euro. Wie het profetische woord van de Bijbel kent, weet dat eens alle verschillende munten zullen verdwijnen. Sinds 1983 zijn computerwetenschappen bezig om een totaalplan op te stellen voor de geplande Nieuwe WereldOrde, waarin er op een gegeven moment 'GELD ZONDER GELD' zal zijn. Dan verdwijnen ook de glanzende creditcards. De toekomstige geldloze valuta zal niet meer toestaan dat er schulden gemaakt worden waarvoor andere landen dan moeten inspringen. Dat is de aangename kant van de betalingsvorm van morgen. (4)


Dat dit geen hersenspinsels zijn van al te enthousiaste apocalyptici kun je bijvoorbeeld lezen in de UN Monthly Chronicle:"Wij, leden van de VN, werken gezamenlijk aan onze bestemming om een nieuwe, internationaal bindende economische orde te scheppen." Daarmee streven de Verenigde Naties naar een maatschappij zonder geld. In reactie op de inhaligheid van sommige commissarissen van banken en bonusgraaiers is in 2011 de Occupy beweging ontstaan op Wall Street en bij andere financiële centra in de wereld. Hun motto luidt:"Wij zijn de 99 Procent!", waarmee ze protesteren tegen de vermeende één procent rijken. Wat het marxisme niet lukte, proberen de occupiërs nu. Heel onbewust steunen ze daarmee de door de VN nagestreefde gelijkmatige verdeling van het geld. Maar dat is alleen mogelijk als de debets en credits van iedereen helemaal doorzichtig zijn, zodat u uw geld niet meer in Liechtenstein, Zwitserland of ergens anders kunt verstoppen. Dat is met het huidige geldsysteem nog niet haalbaar. Daarom wordt er nu een controlesysteem ontwikkeld dat een dergelijke geldfluctuatie moet bewaken. (4)


Voor zo'n geldloze maatschappij moet eerst iedere wereldburger digitaal geregistreerd en van een nummer worden voorzien. Dat nummer bestaat uit drie keer zes cijfers en wordt als elektronisch merkteken in de vorm van een minuscule chip met alle persoonlijke gegevens bij de mens geïmplanteerd. Daardoor zijn ieders gegevens op ieder moment oproepbaar en controleerbaar door de centrale instantie, die ook voor elke transactie toestemming moet verlenen. (4)


Streepjescode: Persoonlijke Slaaf
Eurocommissaris Neelie Kroes: Ieder Europeaan digitaal
Wat wij vandaag in de Financial Times lezen, staat al in de Bijbel:


"En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naam."
Openbaring 13:16-17 (Statenvertaling)


Het merkteken van het beest
Wat zo onschuldig ter vergemakkelijking van het betalingsverkeer en voor de gelijkberechtiging van de 99 procent begint, zal zich uiteindelijk als tirannie ontpoppen. Want daarmee bepaalt de Wereldbank wie er mag kopen en verkopen. En wie zal geen eieren voor zijn geld kiezen als het om zijn bestaan en om zijn leven gaat? (4)


Streepjescode: Consumptie is slavernij
Nu gebeurt er het stilletjes en lijk het allemaal goed bedoeld en vanzelfsprekend om uit de schuldencrisis te raken. MAAR...juist daarin ligt de verleiding van de antichrist. Antichrist betekent immers 'in de plaats van Christus', alsof hij de Messias is, de teruggekomen Christus die de wereld redt - ook uit haar economische crisis. Wij zijn al verder dan we denken, maar herkennen het nog niet als een onderdeel van de apocalyps. (4)


Een historische les


Dat het daadwerkelijk zou gebeuren, heeft de geschiedenis al bewezen. Het gebeurde ook al eerder in het verleden. Aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw was het vooroorlogse Duitsland zwaar getroffen door de financiële en economische crisis tengevolg van de zware herstelbetalingen aan zijn vroegere vijanden. Duitsland was economisch geheel ontwricht en viel ten prooi aan binnenlandse onrust. De politieke, financiële en economische ontwrichting van het vooroorlogse Duitsland had de weg gebaand voor de dictatuur van Adolf Hitler. Veel historici zijn er over elkaar eens dat het Verdrag van Versailles (1919), de zware herstelbetalingen en de economische ineenstorting van Duitsland er mede hadden bijgedragen aan de machtsovername van Adolf Hitler. In de roerige tijd was de roep om een sterke leider, een redder die het Duitse volk uit de crisis kon eruit halen, steeds groter. Als geen ander had Adolf Hitler de roep van deze tijd begrepen en hij proclameerde zichzelf tot de uitredder, de messias-verlosser van het Duitse volk. Als geen ander benadrukte hij het goddelijke karakter van deze roeping - hij zag haar als missio Dei. Hij zag zich als "de gezant Gods die het Duitsland dat gebukt ging onder de bepalingen van Versailles, wederom tot groter heerlijkheid zal brengen." (5) Het is wel bekend dat de nationaal-socialistische ideologie gecombineerd werd met het messianisme. Ook de islam is gecombineerd met het messianisme wat de mahdi-verwachting betreft. Een aantal uitspraken van de hoge nazi-leiders heeft bewezen dat de nazi-ideologie geheel beheerst werd door de messias-verwachting. In 1938 riep Goering uit:"Hoe kan ik woorden vinden om uw daden uit te drukken? Is er ooit een sterfelijk wezen geweest dat zo geliefd was als u, mijn Führer? Was er ooit een geloof dat zo sterk was als het geloof in uw zending? U bent door God tot ons gezonden terwille van Duitsland!" (5) Een wedergeboren christen en een orthodoxe Jood weten heel goed dat Adolf Hitler niet door God was gezonden, maar door de duivel! Ook maakt de Bijbel ons duidelijk dat de toekomstige pseudo-Messias die zich als de grote redder van de wereldvrede zal voordoen, niet door God gezonden is. Laat de historische les een waarschuwing zijn voor iedereen. Niet iedereen is ingenomen met de waarschuwing. 


Gelooft u het nog niet? 


Als u nog steeds niet gelooft dat de huidige eurocrisis de weg heeft geplaveid voor de geldloze maatschappij wat uiteindelijk in de dictatuur zal resulteren, zullen twee uitspraken van twee vooraanstaande mensen, Denis Healey en paus Benedictus XVI, u wel ervan overtuigen. De voormalige Britse Labourpoliticus Denis Healey die 30 jaar lang een lid van de Bilderberg Club was geweest, kent de plannen en weet waarover hij praat. Hij weet dat de huidige eurocrisis juist een bijdrage zal leveren aan de toekomstige geldloze maatschappij. Als Griekenland of Spanje omvalt, zal de val een kettingreactie veroorzaken in de hele eurozone. Dat zal ook grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Dat weet de Amerikaanse president Barack Obama heel goed. De voormalige Labourpoliticus Healey zei dat een grote gebeurtenis zoals de huidige eurocrisis met kwade opzet IN SCENE is GEZET! Hij zei letterlijk: 


"Ze zijn gepland, of nu om nationale zaken of om de handel gaat. De meeste van deze gebeurtenissen is in scene gezet en wordt gecontroleerd door degenen die aan de touwtjes trekken. Het doel is altijd hetzelfde: totale controle over de welvaart en het menselijke ras."


In 1990 werd het INWO (Illuminati New World Order) kaartspel bedacht door een Amerikaanse gameontwerper Steve Jackson. Het kaartspel bleek verbijsterende 'voorspellende gaven' te bevatten. Zo gaan 3 van circa 300 kaarten over de aanslagen op 9/11 die pas na zes jaar na het in 1995 verschijnen van het spel werkelijk plaatsvonden, en de zeebeving en tsunami van Sendai, Japan op 11 maart 2011. De kaarten bleken zo nauwkeurig te zijn dat zelfs de plek, waarop de eerste Twin Tower werd geraakt, exact overeenkwam met de latere werkelijkheid. Hoe kon Steve Jackson volslagen nauwkeurige details van de aanslagen en andere gebeurtenissen weten dat hij later onverwacht bezoek kreeg van de Amerikaanse Geheime Dienst USSS (United States Secret Service), die de publicatie van het INWO kaartspel trachtte te verhinderen!? Hoe hij achter de echte plannen was gekomen, weten we niet. Maar het kaartspel bewijst wel dat de Labour politicus Denis Healey gelijk heeft. De onderstaande afbeelding met drie illuminati-kaarten laat ons zien dat sinds de crisis in 2008 uitbrak, zijn banken en financiële instellingen op grote schaal hard bezig elkaar te 'verslinden' alsof ze opgesloken worden door steeds grotere vissen. Een aantal noodlijdende banken is omgevallen en wordt genationaliseerd door de regeringen die te hulp schieten. De twee andere illuminati-kaarten 'Market Manipulation' en 'Currency Speculation' vertellen ons dat financiële markten en valuta's evenals de beurskoersen op grote schaal gemanipuleerd zijn. Wees gewaarschuwd: het illuminati-kaartspel is occult.


Drie illuminati-kaarten: Bank Merger, Currency
Speculation en Market Manipulation
U ziet dat de Britse politicus Denis Healey gelijk heeft als hij zegt dat een grote gebeurtenis in scene is gezet. Het is zo goed als zeker dat de huidige eurocrisis met kwade bedoelingen gecreëerd is om chaos in de financiële wereld te veroorzaken. Een ander uitspraak bewijst dat de huidige crisis de weg heeft vrijgemaakt voor de wereldbank. De huidige paus Benedictus XVI zei in 2009 letterlijk dat er een wereldbank in het leven moet worden geroepen. Het 18 pagina's tellende encycliek met de Latijnse titel 'Caritas in Veritate' (vertaald: Liefde in Waarheid) eindigt met een oproep tot een vestiging van een effectieve en globale overheidsinstantie en een centrale wereldbank die de wereldeconomie gaat beheren en door de crisis getroffen economieën doet herleven!! (6) Het encycliek werd op 7 juli 2009 gepubliceerd. Zowel The New York Times als The Financial Times bevestigen de uitspraak van paus Benedictus XVI. 


Het Vaticaan roept om "Centrale Wereld Bank"
Volgens de paus is de toekomstige wereldregering onvermijdelijk. George Orwell's roman '1984' zal binnenkort een werkelijkheid worden: The Big Brother is watching you! David Rockefeller zei in 1994 al dat we aan de vooravond van de wereldwijde transformatie staan en alle naties rijp zijn geworden om naar de Nieuwe Wereld Orde te marcheren. Precies hetzelfde zoals het Duitse volk had ingestemd met der Neue Ordenung van Adolf Hitler. Een onderstaande illuminati-kaart laat ons zien dat er een krachtig persoon zal opstaan die zich als 'de Messias' zal voordoen om de wereld te redden van de financiële en economische crisis.


Illuminati-kaart: Messias
Misschien heeft dit artikel u verontrust. Maar we moeten niet bang zijn voor wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Volgens Jezus Christus moeten alle dingen gebeuren. Echter heeft God alles onder Zijn controle gehouden. Niets gebeurt zolang de Heer niet toelaat. Het belangrijkste is dat u uw leven aan God toevertrouwt, dan bent u bij Hem veilig. Door het geloof in Jezus Christus zult u zeker behouden worden. Maar...zeer veel mensen willen niets weten van de ware Messias Jezus Christus (in het Hebreeuws Yeshua Ha Mesjiach) en de Bijbel en verwerpen het Evangelie volkomen. Zij zijn juist de slachtoffers die totaal onwetend en onvoorbereid zijn, als de wereldwijde chaos straks in alle hevigheid losbarst en de fundamenten van de huidige beschaving flink door elkaar geschud worden. Die slachtoffers zijn degenen die in grote wanhoop zullen instemmen met de 'Nieuwe Wereld Orde' en het merkteken van het beest op hun rechterhand of voorhoofd ontvangen. De Bijbel zegt echter dat zij die het merkteken ontvangen, VOORGOED VERLOREN zullen gaan!! Degene die het merkteken op zijn/haar rechterhand of voorhoofd heeft, zal het vreselijke oordeel in het hiernamaals ontvangen en in de poel van vuur en zwavel gegooid worden waar er dag en nacht en tot in alle eeuwigheden gepijnigd wordt. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                                                 Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.
Bronnen en referenties:


(1) NOS-TT: Grieken eens over bezuinigingen. 01-08-2012
(2) NOS nieuws: Draghi, 'sluwe vos' in eurocrisis. 03-08-2012
(3) ED nieuws 31-07-2012
(4) Israel Today nr. 63: Geld zonder geld. Door Ludwig Schneider. Juli/augustus 2012
(5) Christus of ideologie? Door J.A.E. Vermaat
(6) en.wikipedia.org/wiki/Caritas in Veritate

Geen opmerkingen: